Nieuws

Huisvesting vergunninghouders: werken aan een sociale woningmarkt

door Helma Baart op 14 maart 2016

Rald Schalkwijk en ik hebben in goed overleg het Voorgenomen besluit tot aanwijzing negen locaties voor huisvesting vergunninghouders en bijzondere doelgroepen behandeld; ook hebben we hierbij Abdelhaq Jermoumi betrokken. Eerst in de gezamenlijke commissievergaderingen Stedelijke Ontwikkeling en Ontwikkeling en Samenleving op 1 maart (horen insprekers) en op 3 maart (inhoudelijke discussie).

De meeste discussie ging over de locatie Vrouwenweg-Europaweg en de locatie Sumatrastraat. De Vrouwenweg – Europaweg omdat er voorheen besloten is om de Oostvlietpolder groen te houden; het groene manifest dat oproept de polder groen te houden, hebben wij als PvdA ook onderschreven. Hoewel wij nog steeds achter deze mening staan, hebben wij nu wel besloten een andere afweging te maken: wij leggen onze topprioriteit bij een sociale woningmarkt, en daarvoor is het ook nodig om te kijken naar mogelijke huisvesting aan de Vrouwenweg – Europaweg. Vanwege eenzelfde afweging konden wij ook een motie om niet meer dan 50 statushouders op één plek te huisvesten ook niet steunen. De opgave is te groot, we kunnen ons deze wens nu niet permitteren.

De discussie bij de Sumatrastraat spitste zich toe op het huisvesten van enkel dak- en thuislozen van de Binnenvest op deze locatie. De omwonenden en enkele partijen wilde hier wel statushouders huisvesten maar gezien de aanwezigheid van scholen geen daklozen. Wij hebben ten dele dezelfde mening; wij willen namelijk geen enkele groep op 1 locatie huisvesten maar een mix van een bijzondere doelgroep of statushouders met een sterke groep, namelijk reguliere woningzoekenden van de wachtlijst Woningnet Holland Rijnland.

Wij hebben dan ook een amendement hiervoor ingediend en deze is met algehele stemmen aangenomen.

Mijn spreektest en de amendementen/motie heb ik bijgevoegd zodat u deze kunt nalezen, zo ook een kort verslag op de gemeenteraadsite.

Mijn fractie is ervan overtuigd dat we de juiste keuzes hebben gemaakt, hoezeer we ook andere meningen begrijpen, insprekers hebben gehoord, betreuren wij het natuurlijk dat we niet iedereen gelukkig kunnen maken. Nadat alle locaties zijn onderzocht wordt er een definitieve afweging gemaakt, en ook dan zullen wij per locatie een weloverwogen beslissing maken.

11 Responses to “Huisvesting vergunninghouders: werken aan een sociale woningmarkt”

 1. E. Meijer schreef:

  “Sociale woningmarkt” lijkt mij een contradictio in terminis. Maar ja, de sociale woningbouw en volkshuisvesting zijn feitelijk afgeschaft na omarming van de marktideologie door pseudolinks. Voor de lange wachttijden voor betaalbare sociale huurwoningen heeft de PvdA al heel lang geen belangstelling gehad. Integendeel zelfs, sloop en verkoop van sociale huurwoningen worden door de partij aangemoedigd en het rechtse gezwets over scheefwonen werd overgenomen, al dan niet onder aanhef van “Looft den Markt” uit het nieuwe Liedboek van de Partijen.

 2. Floor schreef:

  Ook ik kan me niet herinneren dat de Leidse PvdA in het verleden veel belangstelling had voor het terugdringen van wachtlijsten voor reguliere leidse woningzoekenden die zoek waren naar een sociale
  huurwoning. En met de voorrangsregeling voor statushouders e.d. zal dat er ook niet beter op worden. Bedenk daarbij ook nog eens dat het merendeel van die statushouders na 5 jaar een permanente
  verblijfsvergunning zullen krijgen en dan dus ook een beroep zullen doen op de reguliere sociale huurwoningen.

  Maar nu er opeens veel vluchtelingen en statushouders bijkomen (pamperen maar…) wordt men bij de PvdA opeens wèl wakker.Dat woningcorporaties nòg meer woningen zijn gaan verkopen dan ze voorheen in mindere mate ook al deden komt ook door de door het rijk opgelegde verhuurdersheffing.

  Van “rechts gezwets” over scheefwonen is geen sprake. Wèl van sommige ultra(s)linkse zwetsers die ontkennen dat scheefwonen óók bijdraagt tot die langere wachttijden.[ zelfs als men de scheefwonersgrens bij 43.000 euro zou leggen was dit in 2012 nog zo’n 19% van het totaal aan “sociale” huurwoningen.]

  Gezien de noodzaak van meer sociale woningbouw begrijp ik het standpunt van de PvdA wel dat men nu prioriteit wil geven aan de “sociale woningmarkt”. Maar anders dan de PvdA vind ik, gezien het weinige groen dat we hier nog hebben, dat de omgeving van de Vrouwenweg (en OVP) niet of zo min mogelijk bebouwd zou moeten worden.
  Straks dan ook maar het Cronesteinpark volbouwen met moskeetjes,
  woningen voor statushouders e.d. ? Waar ligt dan de grens?

  Citaat 1 uit de berichtgeving:”het groene manifest dat oproept de polder groen te houden, hebben wij als PvdA ook onderschreven.” En welke Witte man uit die schaamrooie partij was het ook al weer die eerder notabene een bedrijfsterrein in de OVP wilde?…..Niet zo hypocriet doen PvdA: pas toen de provincie ZH een andere plaats voor dat bedrijventerrein had bedacht was de PvdA ook voor een groene OVP. Eerder niet! Bovendien was en is een rijnlandroute langs of door de OVP, met instemming van de Leidse PvdA, ook niet echt bevorderlijk om die “polder groen te houden”……

  Citaat2:”mix van…..statushouders met ……reguliere woningzoekenden van de wachtlijst Woningnet Holland Rijnland.”
  Nou ik vraag me toch wel af hoeveel van die reguliere
  woningzoekenden dan bereid zullen zijn om samen met die statushouders in containerwoningen e.d. gepropt te worden. Laat de raadsleden die dit voorstellen zelf maar tussen de statushouders (en vluchtelingen) gaan wonen:geven die raadsleden meteen het “goede” voorbeeld.
  🙂

 3. Kees Walle schreef:

  PVV-stemmers als Floor Pleyte die menen dat van ‘rechts gezwets’ over scheefwonen geen sprake is, hebben vanuit hun bruinrechtse optiek geen enkele reden om zich over de PvdA te beklagen. Hij zou zich juist moeten verheugen over het feit dat de club al jarenlang onder het voorwendsel dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, de laagstbetaalden uitspeelt tegen de middengroepen en vice versa. Waardoor een ideaal klimaat is geschapen voor Wilders wiens gedachtegoed zich als een vlooienplaag verspreidt.

  Niet de scheefwoners of statushouders zijn schuldig, maar een snoeihard rechts, neoliberaal beleid dat er door ‘noodzakelijke hervormingen’ in geslaagd is om de volkshuisvesting tot op het bot te vermarkten. Met schaarste en onbetaalbaarheid als gevolg.

 4. Floor schreef:

  Die Floor Pleyte is geen PVV-stemmer. En Floor ook niet.

  Uiteraard heeft ook neoliberaal beleid [liberalisering van de woningmarkt en verkoop van sociale huurwoningen waar ook ik het al over had…..] bijgedragen tot langere wachtlijsten.

  Maar of men het nu leuk vindt of niet OOK de komst van vele statushouders en het scheefwonen heeft gezorgd voor langere wachtlijsten. Zoals hierboven mèt argumenten (en cijfers) toegelicht.

  Er zijn gewoon te weinig sociale huurwoningen gebouwd.Door de komst van vele statushouders worden gemeenten eigenlijk nu min of meer gedwongen hier iets aan te doen. Maar de toestroom aan asielzoekers is nu zo groot dat ik niet verwacht dat de wachtlijsten veel kleiner zullen worden. [zie ook de eerdere genoemde argumenten daarvoor.]

  Het artikel van mevr.Baart gaat over de nieuwe locaties en over de samenstelling bij die locaties. Daar heb ik op gereageerd.

 5. Kees Walle schreef:

  @ Floor

  Natuurlijk legt de komst van statushouders een druk op de (nou ja) ‘sociale’ woningvoorraad. Maar dat geldt ook voor het toenemend aantal ouderen (de vraag naar aangepaste woningen), het toenemend aantal echtscheidingen en het toenemend aantal alleenwoners.
  Wat mij echter stoort is je onophoudelijke gezeik over migranten, of het nu om statushouders of andersoortige ‘allochtonen’ gaat. Bovendien herinner ik mij dat je met krakers ook al weinig op hebt. In jouw optiek ligt het probleem altijd bij degenen die doorgaans qua inkomen de meest kwetsbare bevolkingsgroepen vormen en ook anderszins vaak aan het kortste eind trekken. Wat dat betreft sta je wel degelijk aan de kant van Wilders en zijn haatzaaiende achterban.

  Wanneer je inziet dat het neoliberale beleid bijdraagt aan lange wachtlijsten, dan moet je ook erkennen dat hetzelfde beleid oorzaak is van het zogenaamde ‘scheefwonen’. Beiden hebben immers te maken met een zich terugtrekkende overheid die de volkshuisvesting heeft overgelaten aan ‘marktpartijen’. Met gevolg dat er een enorme woningschaarste is ontstaan en de koop- en huurprijzen uit de hand zijn gelopen. Daar komen sloop en verkoop van relatief goedkope woningen nog eens overheen.

  Een gezin met een inkomen van 43.000 euro of iets meer heeft netto hooguit 2.500 euro per maand te verteren. Dat klinkt goed, maar met twee opgroeiende kinderen is dat geen vetpot. Afgezien van het feit dat zo’n inkomen vaak door een zich uit de naad werkende pa en ma bijeen wordt gesprokkeld, wordt zo’n gezin wanneer ze een huis op of onder de 700 eurogrens bewoont door de PvdAVVDCDAD’66Wilders, maar kennelijk ook door jou als asociaal bestempeld.

  Weet je wat scheef en asociaal is? Dat oude, vooroorlogse woningwetwoningen waarvan de investering allang – wat zeg ik: dubbel en dwars – is afbetaald, voor minimaal 350 tot 700 euro per maand in ‘de markt’ worden gezet. En dat mensen met een laag inkomen afhankelijk zijn van huur- en zorgtoeslagen en wanneer ze een paar euro meer verdienen, naar die toeslagen kunnen fluiten. Dát is Nederland anno 2016 – maar dat heeft niets, maar dan ook helemaal niets met statushouders te maken.

 6. Floor schreef:

  – Zolang onwelgevallige maar terechte kritiek niet serieus zal worden genomen en wordt afgedaan met kreten als “gezeik” zal het aantal PVV-stemmers, waar ik dus NIET toe behoor…., alleen maar verder toenemen.

  – Ik stoor mij ook wel eens aan anderen doen,zeggen of schrijven, maar dat zou geen reden mogen zijn om aanhoudend onjuiste beweringen en valse verdachtmakingen over je opponent te doen.

 7. Kees Walle schreef:

  Ja Floor, het valt niet mee om de ‘bezorgde burger’ uit te hangen en aanhoudend onjuiste beweringen en valse verdachtmakingen over mensen en bevolkingsgroepen te maken – om daar vervolgens op te worden aangesproken. Maar ja, wie kaatst moet de bal verwachten.

 8. Floor schreef:

  Nee Walle,
  Het valt blijkbaar niet mee om terechte kritiek te horen.

  De beweringen die ik doe zijn jou (en wellicht ook anderen) onwelgevallig (je stoort je er aan) maar niet onjuist.
  Dat is het verschil nu juist.
  Maar omdat die terechte beweringen jouw onwelgevallig zijn kom je aanhoudend met onjuiste beweringen en valse verdachtmakingen over je opponent.

 9. Helma Baart schreef:

  Ik heb de discussie gevolgd. Inhoudelijk wordt er ingegaan op enkel de sociale woningbouw en de kritiek hierop vanuit het beleid in het verleden en heden. Ik kan de kritiek over hoogte van de huurprijzen in de “sociale woningmarkt” alleen maar beamen want ik heb deze mening ook; het afbouwen sociale woningbouwvoorraad door nauwelijks bijbouwen en verkopen kan ik ook alleen maar beamen want dat is ook zo.
  Ik mis wel een opbouwend inzicht hoe we dan nu de statushouders en bijzondere doelgroepen zouden moeten huisvesten in de huidige situatie, zonder de huidige woningzoekenden te blokkeren. Dat willen we juist voorkomen op deze manier maar ook sterke en zwakke groep bij elkaar plaatsen, mixen. En ja, als regulier woningzoekenden dat willen moet dat zeker kunnen. Er wachten vele jongeren, gescheiden personen, etc. op een plek. Is dit een ideale situatie. Nee natuurlijk niet maar wel een oplossing voor de korte termijn. Daarover ging mijn verhaal, dat is de opgave die nu speelt. Hoe het allemaal fout is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is lost het probleem nu niet op. Daarnaast zal er ingezet moeten worden op juist wel veel meer sociale huurwoningen en ja, wat mij betreft zeker met een betaalbare huur. Ik zal daar waar mogelijk zeker op de bres springen; hopelijk heel breed gesteund vanuit de lokale politiek, corporaties, hbe’s en huurders zelf.

 10. Floor schreef:

  Dat de huren (o.a. door de liberalisatie) te hoog zijn (geworden) voor veel mensen met een inkomen < 43.000 euro) die een sociale huurwoning bezet houdt. Dat laatste kan enigszins worden tegengewerkt met een
  inkomenspolitiek Maar daar heeft een locaal raadslid geen invloed op, evenals op de hoogte van de huren.

  Ook zou de verhuurdersheffing moeten worden afgeschaft zodat woningcorporaties geen excuus meer hebben om nog meer sociale
  huurwoningen te gaan verkopen. Maar ook dat is een taak voor de landelijke politiek.

  Wat er moet gebeuren op locaal niveau is duidelijk:
  – Meer reguliere betaalbare sociale huurwoningen bouwen en leegstaande panden daartoe ombouwen en dus niet alleen containerwoningen [tijdelijke woningen].

  Ik betwijfel of iemand die al jaren op een sociale huurwoning wacht straks in een containerwoning gepropt wil worden naast statushouders. Bedenk verder dat je integratie niet kunt afdwingen door simpelweg ALLEEN mensen uit verschillende culturen bij elkaar te plaatsen of met een inburgeringscursusje.

  Citaat:”…statushouders en bijzondere doelgroepen huisvesten……
  zonder de huidige woningzoekenden te blokkeren. Dat willen we juist voorkomen.”
  Vergeet het maar. Daarvoor worden er in het heden en zijn er in het verleden teveel fouten gemaakt. De vraag zou moeten zijn :wat kan er gedaan worden om verdere schade nog zoveel mogelijk tegen te gaan?
  – Voorrangsregeling voor statushouders afschaffen!
  – Men kan niet zomaar grote aantallen asielzoekers en statushouders hier toelaten zonder dat dat consequenties heeft voor de reguliere woningzoekenden. Eerst kijken wat de opvangcapaciteit is dus.

  Het artikel van mevr.Baart ging over de nieuwe opvanglocaties voor statushouders en over de samenstelling bij die locaties. Daar heb ik on-topic op gereageerd [zie no.2] Daar heb ik ook beargumenteerd weergegeven op welke locatie ik die opvang ongewenst zou vinden.

  Omkijken naar het verleden is niet verkeerd. Al was het maar om niet weer dezelfde fouten te maken als voorheen. Ik lees verder alleen maar over opvang in De Kooi (sumatrastraat) met daklozen en statushouders.Ja,Ja”goed” recept voor een probleemwijk(Vogelaarwijk) in opbouw zou ik zeggen. Maar als men dan toch zo graag wil mixen: komt er zoiets dergelijks dan ook in de burgemeester en professorenwijk? 🙂

 11. Floor schreef:

  Er is iets weggevallen. Dus eerste gedeelte even opnieuw.

  Dat de huren (o.a. door de liberalisatie) te hoog zijn (geworden) voor veel mensen met een inkomen < 43.000 euro) die een sociale huurwoning bezet houdt. Dat laatste kan enigszins worden tegengewerkt met een inkomenspolitiek. Maar daar heeft een locaal raadslid geen invloed op, evenals op de hoogte van de huren. Ook zou de
  verhuurdersheffing moeten worden afgeschaft zodat woningcorporaties geen excuus meer hebben om nog meer sociale
  huurwoningen te gaan verkopen. Maar ook dat is een taak voor de landelijke politiek. enz.