Nieuws

€ 750.000 voor investeringen in besparingsmaatregelen huurders

door Abdelhaq Jermoumi op 9 juni 2016

In 2015 heeft de raad onze motie VOD ‘Investeren in thuis II’ aangenomen. Bij het vaststellen van de Verordening Duurzaamheidslening stelde het college voor deze motie af te doen, waar wij en een meerderheid van de commissie het niet mee eens waren. Ons voorstel was om een bedrag van € 750.000 te investeren in besparingsmaatregelen die ten goede zouden komen aan de huursector, zoals het plaatsen van CV ketels in huurhuizen. Dit zagen wij niet terugkomen in de afdoening van de motie. Dit wilden wij anders zien. Afspraak was dat ik als indiener van de motie en wethouder de Wit over de verwachtingen en de mogelijkheden zouden gaan overleggen.

De wethouder bracht ons recent op de hoogte van een aantal zaken waaraan gewerkt wordt om uiteindelijk de woonlasten van huurders te verlagen en het wooncomfort te verhogen. Er zijn goede gesprekken corporaties Portaal, Sleutels, Ons Doel, Duwo geweest, waaruit goede ideeën zijn voortgekomen. Plannen voor het vervangen van geisers (Sleutels), plaatsen zonnepanelen (Ons Doel), bewustwordingscampagnes, energie neutrale woningen (Portaal), etc. Maar ook nu wordt er al aan huurders projecten gewerkt, zoals in de Zeeheldenbuurt. Er komt een barometer waarin duidelijk wordt wat de corporaties momenteel doen aan duurzaamheid, en specifiek aan energiebesparing.

Via een nieuwe wijkaanpak gaat het adviesbureau ‘Overmorgen’ een plan van aanpak opstellen om naar het voorbeeld van andere steden, energiecampagnes op te zetten om op een laagdrempelige manier bewoners te triggeren om energie maatregelen te nemen. Het project ‘Tegenstroom’ dat Ymere heeft uitgevoerd in Almere wordt uitgerold in Leiden. Doelstelling is om op 400 corporatiewoningen zonnepanelen te plaatsen.

Wij hebben er vertrouwen in dat wij na de zomer met de nieuwe wethouder hier verder over kunnen praten om tot definitieve afdoening van de motie te komen. Als er op deze ingeslagen weg verder wordt gegaan, zijn wij ervan overtuigd dat de woonlasten van huurders iets worden verlaagd en het wooncomfort verhoogd.

 

 

8 Responses to “€ 750.000 voor investeringen in besparingsmaatregelen huurders”

 1. Emile de Heer schreef:

  Goed plan om zo de huurlasten voor sociale huurwoningen enigszins te verlagen. Is met de corporaties ook gesproken over het niet meer doorberekenen van de huurtoeslag? Dat zou de woonlasten pas echt verminderen. Of moet de tweede kamer dat eerst bij de Minister afdwingen?

 2. Abdelhaq schreef:

  Beste Emile,

  Ik weet uit ervaring dat dit een grote frustratie is van veel mensen dat de huurtoeslag niet meer doorgestuurd kan worden naar de corporatie. De toeslag die de 15e of 20e al binnenkomt, is door schulden en het dichten van andere gaten, dan al opgemaakt voordat de huur betaald moet worden op de 1e van de maand.
  Wij kunnen hier helaas niets aan doen omdat dit een landelijke bevoegdheid is vanuit de Belastingdienst ter voorkoming van fraude.

 3. Emile de Heer schreef:

  Beste Abdelhaq,

  Dat is jammer. Als de PvdA die huurtoeslag door de corporaties zou kunnen laten betalen, dan zou dat enorm veel stemmen opleveren bij de komende verkiezingen. Die corporaties hebben grote financiele reserves, dus daar zal het niet aan liggen.

  Groet, Emile

 4. Floor schreef:

  Off topic:De huurtoeslag(huursubsidie) werd vroeger door de corporaties ingehouden op de te betalen huur. Nu geeft de belastingsdienst de huurtoeslag vooraf en hebben ook huurders een eigen verantwoordelijkheid om de volledige huur aan de verhuurder te betalen. Gewoon net als alle andere financiële verplichtingen. De structurele pijn bij de huurtoeslag zit hem, mijns inziens, niet zozeer in wanneer en wie voor de uitbetaling zorgt, maar meer in het punt dat voor veel mensen de huurtoeslag eigenlijk te laag is t.o.v. het inkomen en de sterk gestegen huurprijs.(armoedeval). Maar ook daar heeft een lokaal raadslid geen invloed op.

  On-topic modus aan:
  “…besparingsmaatregelen die ten goede zouden komen aan de huursector, zoals het plaatsen van CV ketels in huurhuizen.”
  Woningcorporatie Portaal heeft bijvoorbeeld juist een aantal jaren geleden individuele CV-ketels en geisers vervangen door een collectieve warmtevoorziening en heeft met Nuon een contract. Maar of dat er nu voor deze huurders, althans wat energierekening betreft, goedkoper op geworden is
  waag ik te betwijfelen. Van een deugdelijke isolatie kan wellicht meer verwacht worden.

 5. E. Meijer schreef:

  Portaal is bezig met het vervangen van oude verwarmingsketels door nieuwe waar nodig. Ik neem aan dat het HR-ketels zullen worden en dat de modernisering niet gebruikt zal worden om volgend jaar huren te gaan verhogen, want op meer huurtoeslag hoeft niemand te rekenen, eerder op minder (zie hieronder).

  “maatregelen die ten goede zouden komen aan de huursector”, zoals de hierboven genoemde, zijn natuurlijk mooi, maar het lijkt op dweilen met de kraan open. De regering raamt het budget voor de huurtoeslag namelijk structureel te laag, jammert jaarlijks over de noodzaak om erop te bezuinigen en kort er dan ook op.
  Uit de brief van de minister van financiën (Dijsselbloem, PvdA) aan de 2e Kamer over de voorjaarsnota 2016 (27 mei j.l.): “Door hogere aantallen aanvragers (onder meer door de instroom van vergunninghouders), een lager niet-gebruik en een aanpassing van het heffingsvrije vermogen is er bij de huurtoeslag sprake van tegenvallers. Daarnaast resteert een nog niet gedekt tekort van vorig jaar. De tekorten worden binnen de huurtoeslag opgevangen door een verhoging van de zgn. kwaliteitskorting. De inpassing van de tekorten binnen het instrument wordt dit jaar voorbereid. Hiertoe wordt een AmvB opgesteld.”

  Die “verhoging van de zgn. kwaliteitskorting” is een ordinaire verlaging van de huurtoeslag voor mensen die niet in een van weinige nog overgebleven allergoedkoopste woningen wonen. Het een en ander wordt dus nogal ondemocratisch met een AmvB geregeld, onder uitsluiting van het parlement dus.

  De minister jokt dus over de oorzaak, want het budget voor de huurtoeslag wordt al jaren te laag geraamd waardoor er steeds tegenvallers zijn. De te lage raming van het huurtoeslagbudget is natuurlijk opzettelijk, zodat er altijd een smoes is voor een bezuiniging, ook dit jaar weer. En niet alleen de minister is een jokkebrok, ook zijn partij gaat creatief om met de waarheid en verklaarde op 1 juni j.l. op haar landelijke website doodleuk: “De huurtoeslag blijft gewoon in stand”. Het is maar net hoe je het bekijkt: als regent in een ivoren toren of als burger in een huurwoning.

 6. albert simonis schreef:

  Het principe van de huurtoeslag zal voorlopig wel in stand blijven, maar de hoogte is natuurlijk een speelbal van de politiek. Zie ook het lijstje van “mogelijke” bezuinigingen (in de Volkskrant van enige weken geleden) dat op het ministerie van Dijsselbloem is voorbereid tbv het volgende kabinet en dat, indien volledig doorgevoerd (en los van tweede orde effecten) een overschot van 50 miljard zou moeten opleveren. Plus een land dat qua sociale voorzieningen ruim een eeuw in de tijd zou zijn teruggeworpen.

 7. E. Meijer schreef:

  AD.nl vanavond: “de aangekondigde bezuiniging op de huurtoeslag gaat niet door. Die bezuiniging zou te weinig opleveren. De bezuiniging op de huurtoeslag leek nodig omdat er vorig jaar en ook dit jaar opnieuw te veel geld aan is uitgegeven. Maar nu is in het coalitieoverleg afgesproken dat dat geld in ieder geval niet op de huurders met recht op toeslag zal worden verhaald, zo bevestigen bronnen rond de regeringspartijen.”

  “ook dit jaar opnieuw te veel geld aan is uitgegeven” is onjuist. De waarheid is dat het budget voor de huurtoeslag ook voor 2016 opzettelijk te laag werd geraamd. Stelletje bedriegers daar in Den Haag!

 8. Emile de Heer schreef:

  Tja, de verkiezingen zijn in aantocht en de PvdA wil graag maskeren in welke mate die partij vuile handen heeft gemaakt.