Nieuws

PvdA komt met motie voor renovatie van Oude Kooi

door Helma Baart op 17 juni 2016

Samen met D66, SP, GroenLinks en het CDA komt de PvdA met een motie Vreemd aan de Orde van de Dag om in gesprek te gaan met de Sleutels om de centrale blokken te renoveren in plaats van te slopen. Belangrijke argumenten voor renovatie zijn de belangrijke culturele waarde van deze woningen en de eerder gemaakte afspraken.

Al in 2009 is er een afspraak gemaakt dat men tot renovatie over zou moeten gaan, hoewel ook toen duidelijk was dat renovatie duurder zou gaan worden. Het extra geld dat nodig was voor de renovatie is vervolgens ook gereserveerd.

Daarnaast zijn wij van mening dat het contact tussen de bewonerscommissie en de Historische Vereniging Oud Leiden aan de ene kant, en woningbouwcorporatie De Sleutels bijzonder ongelukkig is verlopen. Aan het begin van het jaar is er overleg geweest tussen de belanghebbenden waarbij twee varianten voor gevelbehoud en een minder ingrijpende renovatie ter sprake gekomen, nieuwbouw leek geen rol te spelen.

Ook het cultureel-historisch erfgoed speelt voor ons een rol. De Kooi is in de jaren ’20 van de vorige eeuw aangelegd naar ontwerp van de bekende architect Jesse en was de eerste sociale woningbouw van Leiden. Nog steeds behoord de Kooi tot een van de fraaiste vooroorlogse woningbouwcomplexen van Leiden, gebouwd voor zijn arbeiders. De wijk is uniek in zijn soort en moet behouden blijven voor de toekomst.

Ten slotte wordt door De Sleutels aangehaald dat nieuwbouw niet alleen goedkoper zou zijn, maar er ook voor zorgt dat de bewoners terug kunnen keren en de huren laag kunnen blijven, terwijl dit bij renovatie niet het geval zou zijn. Dit klopt echter niet: het is een keuze van de corporatie om mensen terug te laten keren en een lage huur is mogelijk bij zowel renovatie als sloop.

4 Responses to “PvdA komt met motie voor renovatie van Oude Kooi”

 1. Tan Toan Hok schreef:

  Helma,

  Als oud-wijkcommissaris van de PVDA-Leiden in de Kooi volg ik dit alles met de opperste verbazing. Hoezo in gesprek gaan met de Sleutels. Politieke- en juridische actie voeren samen met de bewoners van de Kooi, de natuurlijke achterban van de PVDA in Leiden.
  Politieke actie houdt in naast in gesprek te blijven met partijgenote Gerda v.d. Berg in haar rol van directrice van de Sleutels met een meerderheid in de gemeenteraad politieke druk uitoefenen op de Sleutels om afspraken niet eenzijdig te verbreken, maar te honoreren. Wellicht wordt het ook tijd om juridisch op te treden tegen de WBV De Sleutels vanwege het eenzijdig opzeggen van de gemaakte afspraken over renovatie.

 2. E. Meijer schreef:

  Het extra geld dat nodig was voor de renovatie is vervolgens ook gereserveerd? Door wie, de gemeente of de Sleutels en hoeveel? Een afspraak voor renovatie i.p.v. sloop en nieuwbouw werd in 2009 gemaakt? Dat zal wel, maar ik kan mij voorstellen dat zo’n overeenkomst opnieuw wordt bekeken wanneer de omstandigheden wijzigen.

  Er is na 2009 nogal wat veranderd ten nadele van de sociale huursector, mede dankzij de PvdA. In 2013 werd onder de regering van VVD en PvdA de verhuurderheffing ingevoerd, die daarna tussentijds ook nog eens werd verhoogd, ook dit jaar weer. Ook deze asociale verrechtsing en aanval op de minder welgestelden werd door de PvdA gesteund, hoewel het idee ervoor uit de vorige regering (VVD, CDA, gedoger PVV) kwam. De PvdA vond en vindt regeren kennelijk belangrijker dan vasthouden aan belangrijke en ooit onaantastbare beginselen en daadwerkelijk opkomen voor gewone mensen die het niet breed hebben.

  Ik citeer uit een artikel over deze heffing op NOS.nl (9 juni 2016):

  “Om de miljardenheffing op te kunnen brengen, verhogen corporaties de huren, verkopen zij woningen en bouwen zij minder sociale huurwoningen. Het gevolg is dat het aantal goedkope corporatiewoningen (met een huur onder de 410 euro) sinds 2010 met een derde is gedaald. Terwijl ondertussen steeds meer mensen afhankelijk zijn van sociale huurwoningen.
  Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen deed naar de effecten van de verhuurderheffing. Die belasting is in 2013 ingevoerd om het begrotingstekort te drukken.(…)
  Woningcorporaties mogen de huren verhogen om de belasting te kunnen betalen. De verhuurderheffing is in de praktijk dus ook een huurderheffing. Maar dat leidt weer tot extra uitgaven aan de huurtoeslag; de compensatie die mensen met een kleine beurs van de overheid krijgen voor hun woonlasten. Deze mensen worden dus tegelijk belast en gesubsidieerd. De onderzoekers noemen dat het ‘rondpompen van geld’.
  Aedes concludeert aan de hand van het rapport dat de verhuurderheffing moet worden geschrapt. ‘Een belasting van bijna 2 miljard euro, ieder jaar weer, betekent dat je op langere termijn tientallen miljarden minder kunt investeren'(…)”.
  (Op genoemde huurtoeslag is touwens ook al eens bezuinigd, en dat zou volgend jaar weer gebeuren, ware het niet dat er dan kamerverkiezingen zijn. Zie reacties elders op deze website.)

  In 2016 dus minder geld voor investeringen, ook voor renovaties, dan in 2009 werd gedacht, dankzij de regering van VVD en PvdA. Omstandigheden sterk gewijzigd, overeenkomst herzien?

 3. Kees Walle schreef:

  Als lid van de Werkgroep Dirk van Eck, onderdeel van de Historische Vereniging Oud Leiden, was ik in april j.l. betrokken bij de organisatie van een bijeenkomst waar het behoud van de woningen aan de Parkstraat e.o. centraal stond. Uitgangspunt was dat karakteristieke onderdelen van de vooroorlogse sociale woningbouw om meerdere redenen als cultureel erfgoed moeten worden beschouwd. Daarom is het bijzonder verheugend dat de Leidse PvdA, gesteund door D66, SP, GroenLinks en het CDA, zich sterk maakt voor het behoud van de woonblokken. Heel goed.

  Maar wat Meijer hierboven aanvoert is ook waar. Waarschijnlijk zou de discussie over het behoud en daarmee de bemoeienis van de gemeenteraad minder noodzakelijk zijn wanneer woningbouwcorporaties over meer financiële middelen zouden beschikken. Dat dit niet het geval is, heeft alles te maken met zaken als privatisering/marktwerking en de verhuurderheffing waarbij corporaties bedrijven zijn en huurders als consumenten en diensten als producten worden bestempeld. De landelijke PvdA heeft hier een doorslaggevende hoofdrol in gespeeld – met alle gevolgen voor de betaalbaarheid van de huren. Maar goed, het is onnodig om Meijer te herhalen.

  Wat mij vaak stoort is dat de Leidse PvdA deze gang van zaken systematisch en zorgvuldig negeert. Dat zie je ook af aan deze website. Vroeger – ik spreek over een jaar of wat geleden – werd er veelvuldig en heftig gediscussieerd over het optreden van de landelijke PvdA, maar tegenwoordig is dat nog maar zelden het geval. Om (terwijl de wereld in brand staat) over andere onderwerpen zoals de electorale successen van racistische partijen, sociale strijd, Europa en andere nationale en internationale onderwerpen maar te zwijgen.
  Dat komt niet zozeer omdat reacties op deze thema’s worden geweigerd, maar omdat ze niet ter sprake worden gebracht. Doe je dat als reaguurder toch, dan ben je al gauw off topic. Het heeft natuurlijk ook voordelen, want door bijna uitsluitend aandacht te besteden aan de Leidse dorpspolitiek, houdt je veel PvdA-criticasters buiten de deur. Kijk bijvoorbeeld naar onderwerpen als ‘Leiden krijgt een sportstimuleringsfonds’ (Martijn Otten), ‘€ 750.000 voor investeringen in besparingsmaatregelen huurders’ (Abdelhaq Jermouni), een stukje over de Masterclass van Lutz Jacobi (het bestuur), ‘Goede kinderopvang voor iedereen bereikbaar en betaalbaar’ (Martijn Otten), ‘Perspectief op een schuldvrije toekomst’ (Marleen Damen), ‘PvdA zoekt nieuwe bestuursleden’ (het bestuur), ‘Brief aan COA over plotselinge overplaatsing’(Gijs Holla), ‘Nieuwe subsidieverordening Groene Daken’ (Abdelhaq Jermouni), ‘Tentoonstelling Raad staat voor Leiden (Anna van den Boogaard). Enzovoort, enzovoort.

  Ik zal de laatste zijn die beweert dat dit allemaal onbelangrijke onderwerpen zijn. Natuurlijk zijn Leidenaars c.q. de Leidse kiezers gebaat bij goede informatie en weten wat hun gekozen vertegenwoordigers (in dit geval die van de PvdA) wel of niet klaarspelen. Maar in grond van de zaak gaat het vaak over onderwerpen en resultaten die in coalitieland volstrekt uitwisselbaar zijn en ook door andere partijen (kunnen) worden gemeld. Ernstiger is dat ze van hun politieke context zijn ontdaan en worden gepresenteerd alsof de Leidse PvdA het witte garen heeft uitgevonden. Een goed voorbeeld vind ik de kwestie van het behoud van de Oude Kooi: waarom legt Meijer (en terecht) wel het verband tussen dat behoud en het kwalijke VVD-PvdA-beleid dat dit belemmert, zo niet onmogelijk maakt en waarom doet Helma Baart (die ik overigens zeer waardeer) dat niet?

  Een ander voorbeeld: Marleen Damen maakt zich sterk voor een betere schuldhulpverlening en stuurt trots een brief aan de lokale ledenaanhang. Prima hoor. Maar over de oorzaken van de stijgende privéschulden van burgers lezen we geen woord – in plaats daarvan krijgt PvdA-staatssecretaris Jette Klijnsma een impliciete pluim omdat ze een ‘adempauze’ voor de schuldenaars heeft afgekondigd. Ook hier wordt hoog opgegeven van de (beperkte) resultaten van lokaal beleid en wordt over de achtergronden waardoor mensen in problemen komen (werkloosheid, huizen die onder water staan, onbetaalbare huren, afbraak van en kortingen op sociale voorzieningen – enzovoort) niet gerept. Kortom: in zowat al deze verhalen wordt het beleid ontdaan van een linkse politieke context, vervolgens geïnstrumentaliseerd en als zodanig gepresenteerd. Om over het (niet bestaande) verzet van de Leidse PvdA tegen het VVD-PvdA-beleid maar te zwijgen. Het geeft een goed, maar niet al te bemoedigend inkijkje op het denken en doen van de lokale partijgenoten.

 4. Floor schreef:

  Bij slopen gevolgd door nieuwbouw stijgen de huren meestal extra.
  Maar door de door het rijk opgelegde verhuurdersheffing is het begrijpelijk dat woningcorporatie De Sleutels toch voor de goedkopere oplossing (slopen) kiest. Maar ik vraag me af of deze keuze alleen een financiële oorzaak heeft.

  “Het extra geld dat nodig was voor de renovatie is vervolgens ook gereserveerd” lezen we immers in de berichtgeving. Als dat juist is zou renoveren, financiële gezien, dus mogelijk moeten zijn.

  Natuurlijk heeft het ook mijn voorkeur om te renoveren zodat het typische karakter van de Oude Kooi niet hoeft te verdwijnen. Waar ik alleen kritische kanttekeningen bij plaats is of 1 éénmalige grondige algehele renovatie dan voldoende zou zijn. Of dat de woningen in een dergelijke slechte staat zouden zijn dat je dan over enige tijd weer zou moeten renoveren.In dàt geval zou renovatie dus geen goede optie zijn.[Men kan natuurlijk niet aan het renoveren blijven, afgezien van het normale onderhoud natuurlijk.]