Nieuws

Afschaffen seniorenlabel lost problemen senioren op woningmarkt niet op

door Helma Baart op 9 september 2016

Het afschaffen van het seniorenlabel 55+ door Portaal heeft de PvdA bevreemd. De problemen, zoals voldoende of geschikt aanbod en bovenal betaalbaarheid, waar oudere woningzoekenden tegenaan lopen worden volgens de PvdA niet opgelost door het afschaffen van het seniorenlabel.

De fractie van de PvdA heeft, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde, de volgende vragen aan het college:
1. Is het college op de hoogte van de de afschaffing van het seniorenlabel door Portaal?
a. Zo ja, hebben het college en Portaal overleg gehad over dit overnemen?
b. Indien dat overleg er is geweest; wat was het ingenomen standpunt door de gemeente?

2. Indien er geen overleg is geweest is het college bereid om alsnog in overleg te treden met Portaal over dit voornemen?
De PvdA ziet zeker ook in dat acties nodig zijn op het gebied van ouderenhuisvesting. Op dit moment wordt er feitelijk geen rekening gehouden met de wensen op het gebied van wonen van ouderen via Woningnet. Daarvoor is het seniorenlabel te generiek. Voor de PvdA is het daarom begrijpelijk dat oudere woningzoekenden niet reageren op deze woningen met een 55+label. Het afschaffen van het seniorenlabel lijkt enkel en alleen symtoombestrijding te zijn en zal de problemen op de woningmarkt voor ouderen niet oplossen.

3. Deelt het college de visie van de PvdA dat het afschaffen van het seniorenlabel de probelemen voor ouderen niet oplost?

4. Deelt het college de visie van de PvdA dat het het huidige seniorenlabel een zeer generiek middel is en dat maatwerk voor oudere woningzoekenden vele malen effectiever kan zijn?
Een van manieren om meer maatwerk aan ouderen te leveren is de inzet van de seniorenmakelaar. Deze seniorenmakelaar heeft als doel ouderen te faciliteren bij de een verhuiswens naar een meer passende (kleinere) woning of zorggerelateerde mogelijkheden en kan op die manier maatwerk aan de ouderen bieden. Het leveren van maatwerk is volgens de PvdA de gewenste oplossing voor nu en de toekomst.
In de Nota Wonen 2020 staat eigenlijk precies waar het omgaat, een citaat:
“Stimuleren doorstroming : uit financieel en volkshuisvestelijk oogpunt is het wenselijk de doorstroming van ouderen uit eengezinswoningen naar levensloopgeschikte appartementen te stimuleren. Deze wens staat haaks op de realiteit dat de verhuisgeneigdheid met het stijgen der jaren sterk afneemt. Daarbij komt dat de voordelen van een verandering van leefomgeving in de vorm van een meer op de zorgbehoefte ingericht huis op hoge leeftijd vaak niet opwegen tegen de nadelen. Ook het verschil in woonlasten tussen de huidige en de nieuwe woning speelt hierbij een rol.
De woonruimteverdeling vindt plaats op het niveau van Holland Rijnland via Woonzicht. In Holland Rijnland verband wordt gewerkt aan het toegankelijker maken van Woonzicht voor de mensen met een specifieke woonvraag. waardoor vraag en aanbod beter gematcht worden”.

5. Is het college het eens dat een onafhankelijke seniorenmakelaar een van de oplossingen kan zijn om meer oudere woningezoekenden aan geschikte woning te laten komen?

6. Welke andere vormen van maatwerk op de woningmarkt kent het college nog?

7. Is het college bereid maatwerk initiatieven voor ouderen op de woningmarkt uit de rest van het land te inventariseren en te beoordelen op hun effectieviteit en toepasbaarheid in onze regio?

8. Wil het college, nogmaals, een poging wagen om de seniorenmakelaar nu daadwerkelijk goed in de markt te zetten en hierover met Portaal in gesprek gaan?

5 Responses to “Afschaffen seniorenlabel lost problemen senioren op woningmarkt niet op”

 1. Floor schreef:

  Citaat:”Een woning aan de rand van de binnenstad is al enkele malen geadverteerd met seniorenlabel (55+), maar geen enkele
  55+er reageert op de betreffende woning. Uiteindelijk besluit de verhuurder de woning zonder seniorenlabel aan te bieden. De
  reacties stromen binnen, waaronder die van tal van geïnteresseerden boven de 55 jaar. Navraag levert o.a. op dat deze mensen echt niet in een bejaardencomplex willen wonen”.
  [ pag.23 http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/44/63/Workshop-2-Seniorenhuisvesting-Utrecht-1433851975.pdf ]

  Afschaffen seniorenlabel 55 + lost problemen op de woningmarkt zeker niet op. Maar zo’n door mevrouw Baart van de Leidse PvdA opnieuw aanbevolen of opgedrongen seniorenmakelaar dan wel?
  Nee, die lost het tekort aan beschikbare goede en betaalbare huurwoningen evenmin op. En al helemaal niet als er steeds 10 Syrische baardmannen mogen blijven voordringen, de wachttijd voor reguliere woningzoekenden ongeveer 6 jaar bedraagt en die voor statushouders slechts een half jaar.

  “Deze seniorenmakelaar heeft als doel ouderen te faciliteren bij een verhuiswens naar een meer passende (kleinere) woning.”
  Is daarvoor zo’n aparte seniorenmakelaar nodig dan? Bij mij in de omgeving is juist nog maar een paar maanden geleden een al
  niet meer zo jonge vrouw verhuist d.m.v. woningruil omdat ze kleiner wilde gaan wonen. Daar is, voorzover ik weet, helemaal
  geen seniorenmakelaar of iets dergelijks aan te pas gekomen hoor…..

  En gaat de PvdA straks ook vragen om bijvoorbeeld een aparte juniormakelaar? 🙂

  Heb even de juiste naam van ons raadslid neergezet. Groet, Jelte

 2. Kees Walle schreef:

  Of een seniorenmakelaar veel zoden aan de dijk zet, waag ik met een groot tekort aan betaalbare woningen eveneens te betwijfelen. Maar ik weet zeker dat de ‘bezorgde burger’ Pleyte zoals vaker weer eens flink over de racistische schreef gaat wanneer hij met onverhulde minachting schrijft over ’10 Syrische voordringende baardmannen’. Het grote tekort aan sociale woningen voor jong en oud heeft niets te maken met Syriërs, maar met een beleid dat daar al jarenlang – zonder en met PvdA – in voorziet.

 3. Floor schreef:

  Niet het tekort maar, zoals ik al zei…., de lange wachttijden voor reguliere woningzoekenden die zijn aangewezen op een “sociale”huurwoning hebben wel degelijk te maken met voorrang voor statushouders (o.a Syriërs). Een 12 keer langere wachttijd voor reguliere woningzoekenden is natuurlijk absurd. Dat zijn gewoon de feiten en heeft NIETS met racisme te maken. [ook anderen hebben hier al op gewezen.]

  Het lijkt mij dat niet-kapitaalkrachtige (alleenstaande) ouderen die willen verhuizen naar een andere woning meer gebaat zijn bij iemand die hen bijvoorbeeld helpt bij werkzaamheden in en rond de nieuwe woning.

 4. Helma Baart schreef:

  Dat de woningmarkt in z’n geheel een probleem is is mij zeker niet ontgaan. Het 55+ label is niet de oplossing maar afschaffen zonder een alternatief te hebben is ook geen oplossing.De redenen waarom senioren daar niet niet op reageren geeft ik wel in mijn verhaal aan. Als ik praat over een seniorenmakelaar dan heb ik het over sociale, particuliere en koopwoningen. Ik wil niet alleen dat ouderen verhuizen naar een meer passende woning maar als er contact is met een senior dan kan er ook gekeken worden of er een zorgvraag is of misschien wel stille armoede waar iets aan gedaan zou kunnen worden. Daarnaast is het ook zonde dat een geheel aangepaste woning met voorzieningen bij verlaten door de bewoner niet in een bestand bekend is zodat er weer een bewoner kan komen die juist aan deze voorzieningen behoefte heeft. Mijn idee van een seniorenmakelaar beslaat niet alleen de woonbehoefte maar ook de zorgbehoefte. Wil men verhuizen dan moet dan ik alle opzichten gefaciliteerd worden, in huuraanpassing, verhuizing zelf, kortom vele zaken maar wil men niet verhuizen dan zijn er mogelijk wel andere behoeftes in zorgvragen of financiële beperkingen.
  Dat er wachtlijsten zijn weet ik als geen ander, niet enkel in de sociale huurwoningen, ook zeker in de vrije vestiging woningen. Dat er vele soorten urgenten zijn is absoluut waar. Dat zullen niet allemaal bebaarde Syrische mannen zijn maar kunnen ook prachtige Syrische dames zijn. Ook ik ben mentor van een Syrische statushouder, overigens christelijk, alleenstaand en 45 jaar en niet onaantrekkelijk. Dat kan ook Floor. Wie of wat het zijn maakt overigens niet uit, ze komen van niets en hebben recht op huisvesting. Dat is zo geregeld en aan dit verzoek moet nu eenmaal ook door Leiden voldaan worden. Dit geldt ook voor Dak- en thuislozen, vrouwen uit de vrouwenopvang, etc. Mensen op de wachtlijst willen inderdaad ook doorstromen, jongeren heel graag instromen. Meer betaalbare woningen, sociaal en particulier zijn hard nodig. Dat zal niet in een handomdraai een feit zijn. Maar een seniorenmakelaar kan wel ruimte creëren. Dan moet wel het aanbod aan de vraag voldoen. Senioren willen vaak geen geen 2 kamerwoning maar 3 kamerwoning en willen niet veel duurder huren. Senioren die een koophuis hebben willen soms weg uit dit huis vanuit eenzaamheid of omdat het huis niet meer voldoet aan hun leeftijd, senioren uit de vrije sector kunnen soms de huur niet meer betalen als een partner wegvalt maar kunnen niet zomaar verhuizen. Daarnaast zijn ouderen vaak niet bereid hun armoede kenbaar te maken. Paar voorbeelden waar een seniorenmakelaar in kan bemiddelen.
  En wie weet is een jongerenmakelaar wel een optie.
  Ik waardeer wel de reacties; geeft mij ook inzicht hoe er over gedacht wordt en kan ik ook reageren.
  Ik zal niet alle op alle vragen antwoorden hebben maar hoop wel meer duidelijkheid te geven.

 5. Floor schreef:

  “Wie of wat het zijn maakt overigens niet uit, ze komen van niets en hebben recht op huisvesting.”
  Helemaal mee eens hoor. Dat was het punt dan ook helemaal niet. Het punt was dat er in Leiden (cijfers van eind 2015) een 12 keer zo lange wachttijd voor reguliere woningzoekenden was als voor statushouders. Dàt vind ik onacceptabel. Anders gezegd: de statushouder kan ook best wel wat langer wachten hoor.
  Dat er bepaalde categoriën zijn die als urgent worden aangemerkt (zoals bijvoorbeeld daklozen) is begrijpelijk. Maar statushouders in een AZC zijn niet dakloos.

  Vraag aan aanbod voldoen? Klinkt logisch, maar welk aanbod?
  Het lijkt me niet realistisch dat zo’n seniorenmakelaar wel eventjes een geschikte woning zou kunnen vinden voor het genoemde voorbeeld van iemand die van een 2-kamerwoning naar 3-
  kamerwoning wil maar tegelijktertijd daarvoor niet meer wil (of kan) betalen. [Bij opnieuw verhuren stijgen de huurprijzen meestal.]