Nieuws

Geen ontheffing voor Portaal in Leidse woningmarktregio

door Elwin Wolters op 6 oktober 2016

Na vele problemen met verschillende woningcorporaties komt minister Blok van Wonen en Rijksdienst met woningmarktregio’s waarbij kleinere en meer betrokken woningcorporaties in actief zullen zijn. Woningcorporatie Portaal valt hierdoor buiten de Leidse woningmarktregio en heeft hiervoor bij de minister ontheffing aangevraagd. De PvdA Leiden vindt dat Portaal deze ontheffing voor de Leidse woningmarktregio niet moet krijgen. Woningcorporaties dienen kleinschalig te zijn en binding te hebben met de regio. Portaal, met woningen door het hele land, voldoet hier geenszins aan, aldus de PvdA.

Uit de aanbevelingen van de Parlementaire enquête Woningcorporaties[1] kwam naar voren dat woningcorporaties hun werkgebied zouden moeten begrenzen. Ook zouden grote landelijk opererende corporaties, zoals bijv. Portaal, op termijn opgeknipt dienen te worden.

De PvdA Leiden vindt daarom dat de Tweede Kamer aan deze aanbevelingen gehoor moet geven en geen uitzonderingen moet maken. Daarom heeft de PvdA Leiden in de Tweede Kamer aan de bel getrokken om geen ontheffing aan Portaal te verlenen.

De PvdA Leiden vindt het van groot belang dat woningbouwcorporaties binding hebben met de regio. Op die manier zijn zij goed op de hoogte van de wensen en behoeftes van de huurders en kan er op een gelijkwaardig niveau worden gesproken. Portaal is daarentegen een van de grotere woningcorporaties van Nederland en actief in o.a. Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Amersfoort en Leiden. Hierdoor kunnen zij minder dicht bij haar huurders staan en kan er een onevenwichtigheid in de machtsverhouding tussen gemeente en woningcorporatie ontstaan.

Grote woningcorporaties kunnen, zoals uit het recente verleden is gebleken, een groot risico betekenen voor de lokale woningmarkt en ook voor het gemeentelijke beleid. Dit vanwege de beheersbaarheid en het machtsevenwicht tussen corporaties en gemeenten. Om die reden heeft de PvdA Leiden de voorkeur voor kleinere woningbouwcorporaties. Dit omdat zij vaak beter functioneren en ook beter kunnen inspelen op de wensen van de bewoners.

[1] Kamerstukken II 2014–2015, 33 606, nr. 4, ‘Parlementaire enquête Woningcorporaties’, p. 32. Url: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/5._hoofdrapport_parlementaire_enquetecommissie_woningcorporaties.pdf

10 Responses to “Geen ontheffing voor Portaal in Leidse woningmarktregio”

 1. E. Meijer schreef:

  Voorkeur voor kleinere woningcorporaties, binding met de regio’s? Ja, dat klinkt sympathiek en redelijk. Maar is het realistisch, gezien het huidige asociale volkshuisvestings(wan)beleid? Zijn de voorstellen in het belang van huurders en woningzoekenden met een kleine beurs? Het volkshuisvestings(wan)beleid is dat nu zeker niet! Moet Portaal Leiden afgesplitst worden? Zou die woningcorporatie levensvatbaar zijn en een aanwinst vormen voor huurders en woningzoekenden met een kleine beurs?

  Kent de heer Wolters de geschiedenis en weet hij hoe en waarom Portaal in Leiden actief werd (sommigen zullen zeggen moest worden)? Ik kan het mij nog vrij goed herinneren, maar het staat ook beschreven in Cor Smits ‘Strijd om Kwaliteit – De geschiedenis van de volkshuisvesting in de regio Leiden’ (Primavera Pers, Leiden 2006), hoofdstuk 7, waarin het volkshuisvestingsbeleid 1990-2006 wordt gedocumenteerd. In 7.2 wordt de overname in 2000 van de bijkans failliete Woningbouwvereniging Leiden (die eerst nog even een stichting moest worden) door Portaal beschreven (de WBL was trouwens zelf een fusieproduct). Het een en ander hing nauw samen met de Nota-Heerma (een van de auteurs was PvdA’er De Jong, toen ambtenaar op het ministerie), wetgeving en de bruteringsoperatie. Veel woningbouwverenigingen en -stichtingen raakten mede daardoor in de problemen, bijvoorbeeld omdat ze een nogal oud woningbestand hadden, enkele anderen profiteerden juist. Sommige welvarende corporaties ‘ontfermden’ zich in die tijd over enkele armere, zo ook Portaal. En nu zouden die weer probleemloos op eigen benen kunnen staan? Het zou mooi zijn, maar kan de PvdA dit aantonen?

 2. Floor schreef:

  “Woningcorporaties dienen kleinschalig te zijn en binding te hebben met de regio.”
  Hoewel Portaal een grote woningcorporatie is met ook vestigingen elders in het land heb ik toch niet de indruk dat Portaal onvoldoende zou weten wat er in de regio aan de hand is.
  Portaal heeft een eigen vestiging in Leiden.

  Ik zou zeggen: Woningcorporaties hoeven niet perse kleinschalig te zijn, maar moeten wel voldoende binding blijven houden met de klant.

  Bij scholen gaat schaalvergroting vaak ten koste van de kwaliteit maar bij woningcorporaties hoeft dit niet zo te zijn. Ook ik moest natuurlijk direct denken aan de destijds vrijwel failliete Woningbouwvereniging Leiden(WBL) die door het veel grotere Portaal gered werd. WBL kon al jaren niet meer aan haar onderhoudsverplichtingen voldoen waardoor er een enorme achterstand was die later bij de overname door Portaal is weggewerkt. Ook de medewerkers van WBL zijn overgenomen door Portaal.

  Als huurders bijvoorbeeld reparatieverzoeken hebben kunnen ze die niet alleen per internet of telefoon melden maar ook gewoon aan de balie bij “Nieuwe Energie”.(het gebouw waar Portaal Leiden nu gevestigd is.) Het gaat er dus om dat de dienstverlening aan de klant niet minder gaat worden.

 3. Floor schreef:

  Tenslotte nog dit:
  1. Het voorbeeld van de overname van Woningbouwvereniging Leiden door Portaal destijds toont aan dat kleine woningcorporaties niet perse beter zijn dan grotere. Integendeel!
  2.Portaal is geen Vestia.
  3.Aan een eventuele ontheffing voor Portaal zouden ook voorwaarden kunnen worden verbonden. Zoals bijvoorbeeld dat Portaal een eigen vestiging in Leiden moet blijven houden.

 4. Henry schreef:

  Het lijkt me beter dat de PvdA de handen aftrekt van de huursector: uiteindelijk zijn het holle frasen en is de partij niets meer dan de onderdanige bitch van de VVD.

  Hef jezelf op. Een huurverhoging van >20% valt niet goed te praten. De gemiddelde arbeider heeft niets te zoeken bij jullie prosecco socialisten.

 5. Elwin Wolters schreef:

  Dank voor de reacties. Bij PvdA Leiden staan de huurders boven de woningcorporaties. Dus zaken waarbij de huurder er beter van wordt, zullen wij die vaak steunen.
  Om die reden pleiten wij ervoor om te komen tot kleinere woningcorporaties. Dit omdat kleinere woningcorporaties, aantoonbaar, beter presteren qua huurdersbeoordelingen en lagere kosten hebben. Daarbij komt ook nog eens dat we in het zeer recente verleden veel negatieve ervaringen hebben gehad met, voornamelijk, grote woningcorporaties in Nederland. Overigens heeft de Parlementaire enquetecommissie woningbouwcorporaties niet voor niets aanbevolen om te komen tot kleinere woningcorporaties (‘defuseren’) in woningmarktregio’s. Door al te eenvoudig ontheffingen te verlenen is mijn inziens niet goed. Een ontheffing dient alleen te worden afgegeven als het aantoonbaar beter is voor de Leidse woningmarktregio.

  Verder heeft de PvdA Leiden op een aantal punten zorgen en heeft dat ook bij Portaal kenbaar gemaakt. Doordat Portaal in verschillende woningmarktregio’s actief is, en met name in Utrecht en Amersfoort erg veel huurhuizen heeft, is het de vraag of Portaal (ook bij een ontheffing) nog steeds blijft investeren in de Leidse woningmarkt. Wordt Leiden niet gewoon een cash cow voor de andere regio’s? Bij regionale woningcorporaties is dit niet mogelijk en als er kan worden geinvesteerd, gebeurt dat in Leiden.
  Als laatste de regionale betrokkenheid, naast het hebben van een eigen kantoor (@ Floortje goed punt om dit wellicht mee te nemen bij het vervolg op de prestatieafspraken) is het ook van belang dat de wethouder & gemeenteraad direct met de directeur aan tafel (de persoon die de eindbeslissing neemt) zit. Doordat de directie van Portaal in Utrecht zit heb je vrijwel altijd te maken met een regiodirecteur. Wij zouden graag zien dat de Raad en het college met de directeur afspraken kan maken en niet met een regiodirecteur.

  @ E. Meijer, dank voor deze toelichting. Bepaalde zaken waren mij inderdaad niet bekend, dus zodoende leer ik van u. Dank!

  @ Henry, graag wijs ik u erop dat de PvdA Leiden, als enige met de PvdD, tegen de meeste recente prestatieafspraken stemde. Dit doordat wij van mening waren dat er geen huurverhoging, excl inflatiecorrectie, mogelijk moest zijn. Helaas was er hier geen meerderheid voor. Zie hiervoor: https://leiden.pvda.nl/2015/06/22/waarom-we-tegen-de-prestatieafspraken-2015-2020-hebben-gestemd/

 6. Floor schreef:

  Geen Floortje maar de heer Floor onbeschofte vlegel.

 7. Elwin Wolters schreef:

  Oh, oeps. Mijn excuses, heer Floor. Dat is erg slordig van mij en niet de bedoeling. Ik zal voortaan beter opletten als ik namen overneem. Nog steeds neem ik uw suggestie graag mee bij de volgende prestatieafspraken.

 8. E. Meijer schreef:

  @Wolters. Als ik u een algemene “les” mag geven: het is ook in de politiek verstandig om zich af te vragen waarom de dingen zijn zoals ze nu zijn oftewel de geschiedenis te bestuderen. Had de politiek dat indertijd ook maar gedaan, m.a.w. zich eerst afgevraagd waarom de overheid ooit bepaalde taken naar zich toe heeft getrokken, dan waren ons allerlei onwenselijke privatiseringen (en malle aanbestedingscircussen) op grond van blinde marktverering en neoliberale dogma’s wellicht bespaard gebleven,.

 9. Henry schreef:

  @ELwin Wolters
  (…) graag wijs ik u erop dat de PvdA Leiden, als enige met de PvdD, tegen de meeste recente prestatieafspraken stemde (…)
  —-> Vergeet niet dat in het gezicht van Samsom te zeggen, de volgende keer als u weer met hem staat te folderen.

 10. Jerry Mager schreef:

  Elwin Wolters: “Doordat de directie van Portaal in Utrecht zit heb je vrijwel altijd te maken met een regiodirecteur. Wij zouden graag zien dat de Raad en het college met de directeur afspraken kan maken en niet met een regiodirecteur.”
  Regionaal opererende woningcorps. lijken mij met de gevens die ik tot nogtoe heb, profijtelijker voor de huurders. (Op Europees niveau wordt niet voor niets gepalaverd over regionale vertegenwoordigers i.p.v. nationale – zoals nu het geval is.)
  Kijk op de sites van Portaal en je vindt er geen besturen genoemd, uitgezonderd het centrale bestuur in Utrecht. Wie bij Portaal Leiden de scepter zwaaien, weet ik niet. Dat is toch vreemd?
  Over de “prestatieafspraken”: wat zijn dit? Inspanningsverbintenissen of Resultaatsverbintenissen?