Duurzaamheid

Leiden is een dichtbebouwde stad. Voldoende groen is daarom belangrijk.

Ons standpunt

Parken en groene gebieden als de Leidse Hout, de Oostvlietpolder, het Van der Werffpark, De Tuin van Noord en Cronesteijn blijven groen. Wij zijn voorstander van de uitbreiding van de hoeveelheid groen in de stad. Daarom steunen we de aanleg van het Singelpark. Dit park wordt de groene long van de wijken direct buiten de binnenstad en van de binnenstad zelf. Er komen extra bomen in de stad. De verbindingen met de groene buitengebieden verbeteren we. Initiatieven voor groene daken en gevels hebben onze steun.

Leiden moet een sprong voorwaarts maken in duurzaam energiegebruik en lagere woonlasten. De gemeente moet zich er daarom voor inzetten dat bewoners, organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en corporaties een Green Deal sluiten. Dat is goed voor het milieu en de energierekening van burgers en bedrijven én het creëert extra werkgelegenheid in de lokale bouw- en installatiesector. Onderdeel van deze Green Deal zijn versnelde isolatie van woningen en bedrijfsgebouwen, de installatie van zonnepanelen, teruglevering van stroom aan het net tegen redelijk tarief, omschakeling op LED-verlichting en modernisering van de stadsverwarming.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. De Oostvlietpolder blijft groen.
  2. Het Singelpark wordt aangelegd
  3. Er komt een Green Deal.
  4. Sprong maken in duurzaam energiegebruik en lagere woonlasten


Update januari 2017:

  1. Inmiddels is afgesproken dat de Oostvlietpolder definitief groen blijft. De komende jaren wordt de natuur versterkt en uitgebreid.
  2. De aanleg van het Singelpark is begonnen! In 2016 is de omgeving van de Morspoort opgeknapt. Hetzelfde geldt voor een deel van het NUON terrein. In 2017 worden de 5 nieuwe bruggen van het Singelpark aangelegd en wordt de Lammermarkt als groen cultuurplein ingericht.
  3. In 2016 zijn er enkele Green Deals afgesproken tussen bewoners, wijken, organisaties en de gemeente om als Leiden een grote bijdrage te leveren aan energie besparing en bescherming van ons milieu.
  4. College werkt ons voorstel uit voor een duurzaamheidsparagraaf in alle raadsvoorstellen. We hebben € 750.000 beschikbaar gemaakt voor subsidie van duurzaamheidsmaatregelen in huurwoningen
Nieuwsberichten over Duurzaamheid

Wijkvisie Roomburg-Meerburg van start

door Abdelhaq Jermoumi op 9 oktober 2017

En nu de wijken! Omdat Leiden groter is dan alleen de binnenstad. Met dit thema ging de PvdA Leiden de vorige gemeenteraadsverkiezingen in. Omdat we vonden dat de Leidse buurten en straten aandacht verdienden. En omdat we vonden dat de Leidenaren veel beter betrokken moesten worden bij plannen of veranderingen in hun eigen omgeving.

Dankzij ons heeft de gemeente tientallen projecten in de wijk financieel ondersteund. Ook worden bewoners actief betrokken bij nieuwe plannen voor een wijk of buurt, bijvoorbeeld voor de Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt in Leiden Noord.

lees verder »

Een dichtbebouwde stad verdient een mooi groen buitengebied

door Abdelhaq Jermoumi op 12 april 2017

Leiden is een prachtige stad om in te wonen. Het is echter ook een van de dichtst bebouwde steden van Nederland. Daarom vindt de PvdA Leiden het belangrijk dat de gebieden buiten de stad groen, rustig en open zijn. Een skeelerbaan in het gebied de Kagerzoom staat daarmee op gespannen voet. De vele bezoekers voor wedstrijden, trainingen en recreatie zorgen voor geluid- en lichtoverlast. Ook vrezen wij voor parkeeroverlast in de Merenwijk en gaat de aanleg ten koste van groen weidelandschap.

lees verder »

€ 750.000 voor investeringen in besparingsmaatregelen huurders

door Abdelhaq Jermoumi op 9 juni 2016

In 2015 heeft de raad onze motie VOD ‘Investeren in thuis II’ aangenomen. Bij het vaststellen van de Verordening Duurzaamheidslening stelde het college voor deze motie af te doen, waar wij en een meerderheid van de commissie het niet mee eens waren. Ons voorstel was om een bedrag van € 750.000 te investeren in besparingsmaatregelen die ten goede zouden komen aan de huursector, zoals het plaatsen van CV ketels in huurhuizen. Dit zagen wij niet terugkomen in de afdoening van de motie. Dit wilden wij anders zien. Afspraak was dat ik als indiener van de motie en wethouder de Wit over de verwachtingen en de mogelijkheden zouden gaan overleggen.

lees verder »

Nieuwe subsidie verordening Groene daken 2016-2017

door Abdelhaq Jermoumi op 20 mei 2016

Vanuit de Duurzaamheidsagenda is het subsidiëren van Groene Daken één van de gekozen maatregelen om te werken aan biodiversiteit, meer groen en ook uiteindelijk energiebesparing. Groene daken zorgen ook voor minder wateroverlast. Voor ons als PvdA is het meters maken in de aanleg van groene daken het belangrijkste uitgangspunt. Dit raadsvoorstel past naar onze mening erg goed in het voornemen om inwoners en instellingen te laten participeren in het verbeteren van hun eigen leefomgeving. Tijdens de raadsvergadering van 19 mei hebben wij ingestemd met de nieuwe subsidie verordening Groene Daken 2016-2017.

lees verder »

Stimuleringsregeling voor verduurzamen van scholen

door Abdelhaq Jermoumi op 11 april 2016

Voor het verduurzamen van schoolgebouwen stelt het college 1 miljoen euro beschikbaar om energie te besparen. Schoolbesturen kunnen vanaf dit jaar een lening afsluiten bij de gemeente. Leiden is hiermee de eerste gemeente in Nederland die dit soort leningen aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs aanbied. Vanuit de aangenomen PvdA motie Green Deal,

lees verder »

Leiden Duurzaam 2030 en Duurzaamheidsagenda 2016-2020

door Abdelhaq Jermoumi op 1 november 2015

Tijdens de laatste commissie vergadering Leefbaarheid hebben wij 5 insprekers gehad op het ambitiedocument ‘Leiden duurzaam 2030’ en de bijbehorende Duurzaamheidsagenda 2016-2020. Het college geeft met dit raadsvoorstel  aan hoe vorm wordt gegeven aan de duurzaamheids doelen die wij hebben gesteld in het Beleidsakkoord 2014-2018. In de quick-scan duurzaamheid die wij eerder dit jaar hebben

lees verder »

Duurzaamheidsprojecten 2015

door Abdelhaq Jermoumi op 12 april 2015

Tijdens de afgelopen raadsvergadering was er voor de PvdA een belangrijk thema op de agenda waar ik woordvoerder op ben. Duurzaamheid is vanuit sociaal oogpunt een thema dat iedereen aangaat en waar we een betere stad mee kunnen ontwikkelen waar iedereen van mee profiteert en zeker de toekomstige generaties. In het beleidsakkoord is afgesproken dat duurzaamheid één van de belangrijke thema’s is voor dit college. Om dit vorm te geven is gekozen voor een korte termijn aanpak, middels een duurzaamheidsagenda 2015 en een lange termijn aanpak middels een duurzaamheidsagenda 2016-2020.

lees verder »

De menselijke waarden staan voorop

door Helma Baart op 12 maart 2014

Ik stem op de PvdA, omdat ik oprecht geloof in onze vijf kernwaarden: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaaldemocratie en ook die van mij. Deze waarden zijn zowel lokaal, nationaal en internationaal van toepassing. Als ieder mens deze waarden zou omarmen en ernaar zou handelen zou er al veel gewonnen zijn.

lees verder »

Bescherm de Oostvlietpolder tegen de Rijnlandroute

door Gijs Holla op 5 maart 2014

10 partijen hebben recent hun handtekening gezet onder het Groene Oostvlietpolder Manifest. Ook de PvdA heeft het manifest ondertekend. Dat grote aantal, en het resultaat, is iets waar de Vrienden van de Oostvlietpolder trots op mogen zijn. De vraag is echter of de Oostvlietpolder de komende jaren ook echt groen blijft. Er is namelijk door het huidige stadsbestuur (D66, VVD, CDA, SP) gekozen voor een variant van de Rijnlandroute waarbij er een nieuwe snelweg met tunnelmond midden in de Oostvlietpolder komt te liggen.

lees verder »

PvdA gaat ook voor groene Oostvlietpolder

door Henny Keereweer op 27 juni 2013

Nadat in de regio overeenstemming bereikt is over een alternatieve locatie voor het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder besloot de Provincie eind mei het bedrijventerrein in Leidens laatste groene polder te schrappen. Daarmee is er voor de Leidse PvdA geen bezwaar meer tegen een groene bestemming voor de Oostvlietpolder. Henny Keereweer, fractievoorzitter: “De fractie heeft dan ook besloten haar standpunt te wijzigen en een constructieve bijdrage te willen leveren aan de concrete invulling van de groene plannen voor de polder”. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) is zeer verheugd met dit nieuws.

lees verder »