Financiën

Zeker in lastige economische tijden moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Op die manier ontzien we de zwaksten in onze samenleving. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van ons financiële beleid.

Ons standpunt

Onze inzet is dat de lokale lasten niet meer dan trendmatig stijgen. Diensten (vergunningen, parkeerrestricties) van de gemeente moeten kostendekkend zijn. Er moet een gezonde balans zijn tussen bezuinigen en meer inkomsten. Bij het zoeken naar (en vinden van) bezuinigingsposten wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de gemeentelijke organisatie. De gemeente voert een actief beleid om partners en bewoners te interesseren om in de stad te investeren.

Alle uitgaven – inclusief reserves en subsidies – moeten zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet. Ze worden hierop beoordeeld
en – indien het oordeel daartoe aanleiding geeft – heroverwogen. Wij pleiten voor een andere benadering bij het verstrekken van subsidies. Subsidies worden beoordeeld op effectiviteit. Elke vier jaar worden instellingen op hun functioneren beoordeeld. Hiermee bezuinigen wij jaarlijks 1,3 miljoen op een totaal van 46 miljoen aan subsidies. Investeringen moeten duurzame en structurele investeringen in de stad zijn.

De overheveling van rijkstaken naar de gemeente mag op termijn geen extra gemeentelijke middelen kosten dan het meegeleverde budget. Ten behoeve van een “zachte landing” voor iedereen die ermee te maken krijgt, zetten we wel extra geld opzij.

Continuïteit en betrouwbaarheid van bestuur is een belangrijke waarde waar de PvdA als partij op aanspreekbaar is. Met het oog op de crisis en de overheveling van extra taken, mag in beginsel echter geen enkel besluit uit het verleden tot het doen van uitgaven heilig zijn. Met dit sobere financiële beleid voorkomen we grote lastenverzwaring, maar kunnen we wel blijven investeren in onze wijken en in Leiden als sociale stad.

Om een sociale stad te blijven, investeren we in nieuw beleid ondanks de beperkte financiële ruimte. In beginsel geldt daarbij dat de kosten die daarvan het gevolg zijn moeten worden gecompenseerd door het schrappen van bestaand beleid. Een deel van de NUON-reserve
wordt algemene reserve. De huidige algemene reserve – ingesteld om in moeilijke tijden te kunnen blijven investeren – kan hierdoor ingezet worden om ons nieuwe beleid te betalen.

Nieuwsberichten over Financiën

Schriftelijke vragen: minimabeleid ook voor ZZP’ers

door Anna van den Boogaard op 31 januari 2017

1 miljoen Nederlanders werkt, al dan niet gedwongen door economische omstandigheden, als Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’er). Dit staat gelijk aan 12% van de totale beroepsbevolking. Onder deze groep bevindt zich een groeiend aandeel werkende armen. Door prijsconcurrentie of simpelweg te weinig opdrachten bevindt deze groep zich op of rond de armoedegrens. Over het algemeen verdienen zij 10% minder dan mensen die in gewone loondienst werken.

lees verder »

De laatste loodjes

door Marleen Damen op 20 juni 2016

Nog drie weken te gaan en dan breekt het reces aan. Maar voor die tijd hebben we met de collega’s in college en raad nog van alles te besluiten. Vooral over de financiën van de stad.

lees verder »

Begroting 2016-2019: een begroting van voorzichtigheid en optimisme

door Marleen Damen op 5 oktober 2015

Voorzichtigheid omdat er ook de komende jaren de nodige risico’s blijven.
Zo hebben we in toenemende mate te maken met externe invloeden die van invloed zijn op de voorspelbaarheid van de begroting. Actueel is de vluchtelingencrisis en de wens van Leiden om extra in te zetten op het opnemen van statushouders in onze stad. Dit brengt kosten met zich mee die nog niet in de begroting zijn verwerkt.
Voorzichtigheid ook omdat we met de drie decentralisaties nog maar net onderweg zijn. We lijken dit jaar binnen budget te blijven, maar de eindafrekening moet nog komen en we weten dat het rijk de komende jaren verder bezuinigt. We gaan de komende jaren flink te investeren in een nieuwe manier van werken zodat we de mensen in onze stad de zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden die ze nodig hebben met het geld dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt.

lees verder »

Schriftelijke vragen over gegraai bij Netbeheerder Alliander

door Abdelhaq Jermoumi op 18 augustus 2015

Vandaag stelde ik schriftelijke vragen aan het college van B&W over het onacceptabele gegraai van bestuurders van Alliander. In het AD van maandag 17 augustus stond een artikel over de beloningsstructuur bij Alliander, Nederlands grootste bedrijf voor het onderhoud van het energienetwerk. Alliander ontduikt de wet die topsalarissen beknot. Het wil zelf de beloning bepalen

lees verder »

De Leidse financiën vorig jaar, dit jaar en de komende vier jaar.

door Marleen Damen op 23 juni 2015

De laatste weken voor het zomerreces staan voor mij in het teken van de gemeentefinanciën: jaarstukken 2014, eerste bestuursrapportage 2015 en de kaderbrief 2016-2019. We kijken terug naar wat we het afgelopen jaar met ons geld hebben gedaan, hoe het gaat in 2015 en wat de verwachtingen zijn voor de komende vier jaar. Ik moet

lees verder »

Eerlijk en gezond vastgoedbeheer

door Arjen Liemburg op 22 oktober 2014

Een van de hoofdpijndossiers uit de Leidse politiek de afgelopen jaren is het op orde brengen van het gemeentelijke vastgoedbeheer. Het is een onderwerp waar weinigen direct warm van zullen worden, maar omdat er de afgelopen jaren telkens weer miljoenentekorten waren op verhuur en onderhoud van gemeentelijke panden, is het een onderwerp dat de komende jaren extra aandacht verdient. De tekorten op vastgoed kunnen ten slotte elders beter besteed worden. Afgelopen week zette de gemeenteraad een belangrijke stap in het op orde brengen van het vastgoedbeheer.

lees verder »

Begroting 2015 en de wijken

door Marleen Damen op 17 oktober 2014

Deze week was de week van de algemene beschouwingen over de begroting 2015. Een begroting waar ik blij mee ben, omdat we hierin laten zien hoe we de ambities uit het beleidsakkoord “samenwerken en innoveren” gaan uitvoeren en waaruit blijkt dat we de uitdagingen met vertrouwen aan kunnen gaan. Een begroting waarin een mooie balans zit tussen zowel fysieke als sociale investeringen in de stad.

lees verder »

De menselijke waarden staan voorop

door Helma Baart op 12 maart 2014

Ik stem op de PvdA, omdat ik oprecht geloof in onze vijf kernwaarden: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaaldemocratie en ook die van mij. Deze waarden zijn zowel lokaal, nationaal en internationaal van toepassing. Als ieder mens deze waarden zou omarmen en ernaar zou handelen zou er al veel gewonnen zijn.

lees verder »

Omdat ik een groot, maar ook rood hart heb!

door Henny Keereweer op 9 maart 2014

Ik stem 19 maart op de PvdA omdat ik een groot, maar ook rood hart heb! De PvdA is de partij die opkomt voor mensen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld omdat ze zorg nodig hebben, het financieel moeilijk hebben of vluchteling zijn.

lees verder »

Minister Dijsselbloem: geen extra bezuinigingen

4 maart 2014

Minister Dijsselbloem geeft aan dat er geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn. In een reactie op de jongste cijfers van het Centraal Planbureau speekt hij van positief nieuws. “De groei trekt aan, het begrotingstekort loopt terug en de werkloosheid daalt in 2015. De koopkracht stijgt in 2014 en blijft daarna aantrekken”, aldus Dijsselbloem.

lees verder »

door Martijn Otten op 1 maart 2014

PvdA al maanden roept en waarom we Lodewijk Asscher ook naar Leiden hebben gehaald. Ik schrok van de uitspraken van VVD-lijsttrekker Paul Laudy. Hij zag geen reden voor zorgen: “Grote stijging of niet, het is in absolute cijfers een kleine groep. Leiden kent al vele programma’s die de jeugdwerkloosheid moeten terugdringen. Wat ons betreft zijn die toereikend.” Dit thema staat bovenaan mijn persoonlijke prioriteitenlijstje en ik ben dus erg blij dat onze lijsttrekker Gijs Holla vandaag samen met 134 andere lokale lijsttrekkers een PvdA-actieplan jeugdwerkloosheid ondertekend heeft. Juist op lokaal niveau kunnen we het verschil maken.

lees verder »

Eerder hulp bij uit de hand lopende schulden

door Gijs Holla op 22 februari 2014

De PvdA Leiden wil mensen waarbij de schulden hen boven het hoofd dreigen te groeien eerder helpen. In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. De partij wil voorkomen dat deze laatste groep in de problemen komt, door uit de hand lopende schulden eerder te

lees verder »

Inbreng PvdA debat financiële omissies

door Henny Keereweer op 20 september 2013

Na een jaar werk presenteerde de commissie voor de rekeningen het rapport ‘Er Bovenop’ met daarin haar bevindingen uit het onderzoek naar de financiële omissies die in de huidige raadsperiode voorgekomen zijn. Gisteren debateerde de raad over dit rapport. Lees hier de inbreng aan het debat van de PvdA fractie

lees verder »

Fractie PvdA Leiden geschrokken van conclusies onderzoekscommissie

door Gijs Holla op 3 september 2013

Vanavond zijn de conclusies van de onderzoekscommissie over de financiële omissies in de gemeente Leiden gepresenteerd. De fractie is geschrokken van enkele conclusies uit het onderzoek en is van mening dat het college wat uit te leggen heeft. In de raadsvergadering van 19 september zullen wij hun daarop bevragen en eventuele conclusies trekken.

lees verder »

PvdA verdrietig over Perspectiefnota

door Henny Keereweer op 11 juli 2013

Zoals gebruikelijk presenteert het College vlak voor het zomerreces de Perspectiefnota. Hierin wordt vooruitgekeken op de gemeentelijke financiën voor de komende jaren. De Perspectiefnota 2014-2017 stemt de fractie verdrietig. Lees hier de bijdrage van Henny:

lees verder »