Leefbaarheid

We streven naar leefbare, veilige en schone wijken. Door samen met bewoners de vinger aan de pols te houden en snel op signalen te reageren, voorkomen we dat wijken erop achteruitgaan en dat we het probleem van de ene wijk naar de andere schuiven.

Ons standpunt

De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn. We zorgen voor extra schoonmaakrondes in de wijken en we leggen in de hele stad
ondergrondse of inpandige afvalcontainers aan. Op die manier voorkomen we dat er zwerfvuil ontstaat en pakken we de meeuwenoverlast aan. We creëren extra parkeerplekken in wijken waar nu te weinig plekken zijn. Die nieuwe parkeerruimte mag echter niet ten koste gaan van groen of van speelgelegenheid voor kinderen. Bij bestemmingsplannen kijken we of er voldoende ruimte is voor speelplekken.

We werken samen met onze bewoners aan onze wijken en versterken hun positie. We stimuleren en faciliteren eigen initiatief. Bewoners in kwetsbare wijken ondersteunen wij bij deze rol. Ook de positie van de wijk- en buurtverenigingen wordt versterkt, net als de positie van
de wijkmanager, het gemeentelijke aanspreekpunt van de wijken en bewoners. We geven bewoners en wijkorganisaties directe invloed op het beheer van de openbare ruimte (“buurt bestuurt”).


Onze voorstellen in 2014:

 1. Opknappen openbare ruimte wijkwinkelcentra.
 2. Wijkvisies voor de Zeeheldenbuurt, Meerburg en Prinsessenbuurt.
 3. Extra parkeerplekken.
 4. Versterking van de positie van de wijkverenigingen en individuele bewoners.
 5. Directe invloed van bewoners op het beheer van de openbare ruimte.
 6. Positie van wijkmanagers wordt versterkt.


Update januari 2017:

 1. De openbare ruimte van de Stevensbloem is inmiddels opgeknapt.
 2. De wijkvisie van de Zeeheldenbuurt is af en wordt inmiddels uitgevoerd. Aan de visie van Meerburg en Prinsessenbuurt wordt op dit moment hard gewerkt samen met bewoners en buurtorganisaties.
 3. In enkele wijken zoals de Stevenshof en de Merenwijk zijn de afgelopen jaren buurtschouwen gehouden en daar waar mogelijk extra parkeerplekken toegevoegd in overleg met de buurt zonder dat daarvoor groen of speelgelegenheid is opgeofferd.
 4. Bij alle raadsvoorstellen is inmiddels aandacht voor burgerparticipatie. Daarnaast is er extra geld uitgetrokken voor buurt- en wijkinitiatieven.
 5. Voor alle wijken worden op dit moment samen met bewoners wijkagenda’s opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over het beheer van de openbare ruimte. Denk dan aan extra schoonmaakrondes en beter onderhoud van groen.
 6. De wijkmanagers hebben wij weten te behouden. Er zijn 4 wijkmanagers actief in de Gemeente. Ook hebben wij hun positie weten te versterken door hen hoger in de organisatie te plaatsen.
Nieuwsberichten over Leefbaarheid

Wijkvisie Roomburg-Meerburg van start

door Abdelhaq Jermoumi op 9 oktober 2017

En nu de wijken! Omdat Leiden groter is dan alleen de binnenstad. Met dit thema ging de PvdA Leiden de vorige gemeenteraadsverkiezingen in. Omdat we vonden dat de Leidse buurten en straten aandacht verdienden. En omdat we vonden dat de Leidenaren veel beter betrokken moesten worden bij plannen of veranderingen in hun eigen omgeving.

Dankzij ons heeft de gemeente tientallen projecten in de wijk financieel ondersteund. Ook worden bewoners actief betrokken bij nieuwe plannen voor een wijk of buurt, bijvoorbeeld voor de Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt in Leiden Noord.

lees verder »

Eerste stap aanpak verkamering een feit

door Elwin Wolters op 31 maart 2017

Na jarenlange actie door de PvdA heeft het college maatregelen aangekondigd tegen woonoverlast door verkamering. Het aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen en het opstellen van leefregels bij bestaande en nieuwe verkamerde woningen kan overlast en ergernis voorkomen. De PvdA is voor het bouwen van extra woningen en studentenkamers, maar niet ten koste van alles. ‘Deze maatregelen gaan de keerzijde van de verkamering tegen en laat de leefbaarheid van de wijken niet achteruit gaan´, aldus de PvdA.

lees verder »

Bewoners uit de Merenwijk uiten zorgen over plannen Kagerzoom

door Abdelhaq Jermoumi op 22 maart 2017

Ten noorden van de Merenwijk ligt een geweldig groen gebied, de Kagerzoom. Als je op zoek bent naar rust, groen en ruimte is dit een gebied waar je moet zijn. Hier maken veel bewoners uit de Merenwijk dan ook gebruik van.
“Koester de rust, ruimte en natuur op de Kagerzoom”. Dat was de belangrijkste boodschap uit de enquête waaraan in september 2016 ruim 1000 mensen deelnamen. Zij reageerden op de vraag van de gemeente Teylingen: wat kan zowel de natuur als de recreatieve waarde van de Kagerzoom versterken? De Gemeente Teylingen verwerkt de resultaten tot een nieuwe visie voor de Kagerzoom.

lees verder »

Aanpak Jacques Urlusplantsoen straks ook naar andere wijken

door Abdelhaq Jermoumi op 23 februari 2017

Werken aan leefbare wijken is een van onze speerpunten.

Meerdere malen heb ik aandacht gevraagd voor de vraagstukken rond het Jacques Urlusplantsoen. Je ziet veel positieve ontwikkelingen met actieve bewoners en jongeren die gewoon hun best doen door naar school gaan, te spelen, werken en iets van hun toekomst proberen te maken.

lees verder »

Meer geld voor opknappen openbare ruimte Noorderkwartier

door Gijs Holla op 16 februari 2017

Gelukt! Er wordt weer extra geld uitgetrokken om de openbare ruimte van het Noorderkwartier op te knappen. Dus kunnen er weer meer straten opnieuw ingericht worden dan in eerste instantie de bedoeling was. In 2015 is er op initiatief van de PvdA al eens extra geld voor uitgetrokken en vanavond is dat weer besloten door de gemeenteraad.

lees verder »

Leids beleid rond woonoverlast nu wettelijk vastgelegd

door Elwin Wolters op 30 december 2016

In de Leidse wijken, zoals o.a. Transvaal en Haagwegkwartier, wordt veel woonoverlast, van geluids- en stankoverlast tot vele fietsen op de stoep, ervaren. De PvdA is al enige tijd actief om deze woonoverlast te bestrijden en is blij dat het Leidse beleid nu wettelijk wordt vastgelegd. Echter dat is niet voldoende, beter is om de woonoverlast bij de wortel aan te pakken, namelijk de ongecontoleerde groei van verkamering in de Leidse wijken.

lees verder »

Wijkinitiatieven subsidie verruiming en nieuwe Leidse wijkaanpak

door Abdelhaq Jermoumi op 30 oktober 2016

In het bestuursakkoord is er budget gereserveerd voor investeringen de leefbaarheid van wijken. De wijkvisies Meerburg, Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt zijn hier een deel van. De uitwerking van deze visies worden betaald van dit budget. Het andere gedeelte houdt een fonds in waaruit leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en partners uit betaald kunnen worden. Afspraak was dat we op de helft van de rit, deze subsidie zouden evalueren.

lees verder »

Slechte uitvoering van onderhoud bestrating Morsweg

door Abdelhaq Jermoumi op 23 september 2016

Sinds een aantal weken wordt de Morsweg, tussen spoorwegovergang en viaduct Lage Morsweg op sommige plekken herbestraat. Verschillende stukken worden op verschillende dagen, naar het lijkt geheel willekeurig, (her)bestraat. Delen van het wegdek worden overgeslagen, omdat deze nog wel aan de normen voldoen. Zelfs na het werk liggen stenen los en erg hobbelig. Sommige delen zijn inmiddels 3 keer herbestraat.

lees verder »

Nieuwe visie op Handhaving in de openbare ruimte 2016-2019

door Abdelhaq Jermoumi op 13 september 2016

Binnenkort bespreken we in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid de nieuwe visie Handhaving Openbare Ruimte 2016-2019 die door het college is vastgesteld. De visie richt zich op de handhavers in de openbare ruimte (boa’s) en sluit aan de bij de visie die de VNG onlangs heeft uitgebracht. Het integraal Veiligheidsplan heeft Leefbaarheid als één van de prioriteiten opgenomen. In deze visie wordt nu verwoord hoe we dit willen gaan bereiken. Wat positief is, is dat de visie samen met het team Handhaving opgesteld. De handhavers kennen de stad als geen ander en het zorgt ook voor draagvlak binnen het team om met de nieuwe visie aan de slag te gaan. Leiden heeft op dit moment 26 boa’s, 2 toezichthouders en tijdelijk 2 toezichthouders voor het fietsparkeren in de stad.

lees verder »

Schriftelijke vragen vertrek Jacobs

door Elwin Wolters op 2 september 2016

Op 23 augustus kondigde de gemeente Den Haag vol trots aan dat technische dienstverlener Jacobs van Leiden naar Den Haag verhuist. Deze Amerikaanse multinationaal, nu nog gevestigd aan de Plesmanlaan, heeft in Leiden 1100 werknemers in dienst. Volgens de PvdA Leiden is het vertrek van Jacobs een klap voor de Leidse werkgelegenheid en de leefbaarheid van het gebied

lees verder »

Schriftelijke vragen: Bestrijding illegale reclameborden

door Gijs Holla op 23 augustus 2016

De Partij van de Arbeid zet zich al enkele jaren in om de kwaliteit van de Leidse openbare ruimte te verbeteren door kritisch te kijken naar het aantal borden in de openbare ruimte. Daarbij is ons uitgangspunt dat alle overbodige en illegale verkeers- of reclameborden uiteindelijk van straat verdwijnen.

lees verder »

Wijkbijeenkomst over jongeren in Slaaghwijk

door Abdelhaq Jermoumi op 20 januari 2016

Op zaterdag 6 februari 19:00 uur organiseren wij samen met stichting jongeren in nood, een bijeenkomst in de Slaaghwijk met als hoofdthema jongeren. Binnen dit thema gaan we het hebben over werk, studie, perspectief op de toekomst, overlast vraagstukken en vooral het voorkomen van overlast. Iedereen is welkom.

lees verder »

Werkbezoek Merenwijk – de wijkbibliotheek in de toekomst

door Erica Linger op 16 januari 2016

In 2015 werd de wijkbibliotheek in de Merenwijk bijna gesloten. Er kwam veel protest uit de wijk en vanuit de PvdA hebben wij ons ook ingezet om de bibliotheek open te houden. Met succes, want de bibliotheek blijft open, maar wijkbewoners vragen zich af voor hoe lang. Dat was een reden voor de PvdA werkgroep cultuur om een werkbezoek te brengen aan de Merenwijk.

lees verder »

Geld voor Maximapleintje in Noord

door Abdelhaq Jermoumi op 2 december 2015

In juli 2014 stelde ik schriftelijke vragen over de slechte staat van het Maximaplein in de Bernhardstraat. Ruim een halfjaar daarvoor waren een aantal bewoners van de Bernhardstraat en Willem de Zwijgerlaan in contact met Libertas, De Sleutels en projectontwikkelaar Heijmans om te praten over de mogelijkheid om een speeltuin en verblijfplek te realiseren op deze locatie. Van een speelplein is nooit sprake geweest omdat het omringd werd door een hek en het vol stond met onkruid.

lees verder »

Antwoorden op schriftelijke vragen waterspeelplek en skatebaan Tuin van Noord

door Abdelhaq Jermoumi op 13 november 2015

De Tuin van Noord is aangelegd om Leiden-Noord en de Merenwijk beter met het centrum te verbinden. Verschillende projecten zijn gerealiseerd, waaronder een educatieve waterspeeltuin in combinatie met een skatebaan. Oktober 2012 was de opening van deze nieuwe plek die een meerwaarde zou moeten betekenen voor de wijk Leiden Noord. Mooie ideeën als het beheer ook op orde zou zijn, want de staat van de waterspeelplek en de skatebaan is troosteloos en niet op het niveau dat dit college en de fractie van de PvdA voorstaat onder het motto: Schoon, heel en veilig.

lees verder »