Ouderen

Ouderen leveren een grote bijdrage aan de samenleving. Ze blijven langer werken, zijn maatschappelijk actief en ondersteunen hun kinderen, kleinkinderen en andere ouderen. Vrijwilligersorganisaties, instellingen en overheid kunnen hen inschakelen bij de ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben. Ouderen zullen graag een bijdrage leveren, als zij de ruimte krijgen om initiatieven te nemen. De PvdA geeft hun die ruimte.

Ons standpunt

De PvdA vindt dat ouderen op een volwaardige manier moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. In overleg met de belangenorganisaties moeten we de toegankelijkheid en bereikbaarheid van sociale voorzieningen, gebouwen, de openbare ruimte – elke straat heeft een stoep – en openbaar vervoer garanderen. Ook zal de stad moeten worden ingericht op beperkingen en ziekten die uit ouderdom voortkomen. Daarbij gaat het niet alleen om hulp en zorg, maar ook om deelname aan culturele en recreatieve voorzieningen.

We steunen het opzetten van Woonservicezones: gebieden met goede aangepaste woningen, met wijkvoorzieningen voor gezondheidszorg, welzijn, vrije tijd en sport en met publieke ontmoetingsruimten. Deze gebieden zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Om de woningmarkt in beweging te brengen, willen we met de woningbouwcorporaties en investeerders afspraken maken die bevorderen dat ouderen gemakkelijker naar seniorenwoningen kunnen verhuizen. Dit werkt in de hand dat (grote) huizen vrijkomen en de doorstroming op de woningmarkt op gang komt.


Onze voorstellen in 2014:

  1. In het aanbod van hulp en zorg wordt meer nadruk gelegd op zorg aan huis.
  2. Vergroten van de bereikbaarheid van voor ouderen aangepaste woningen.
  3. Een woonservicezone in elke wijk.
  4. Elke straat krijgt bij herinrichting een stoep.

 

Update januari 2017

  1. Sinds 2015 kent Leiden sociale wijkteams die de zorg aan huis organiseren. De komende jaren willen we deze teams versterken zodat zij hun taak nog beter kunnen uitvoeren.
  2. Wij zetten ons in om een Leidse ‘seniorenmakelaar’ in het leven te roepen. Deze persoon helpt ouderen bij het vinden van een gepaste woning.
  3. Elke wijk heeft inmiddels een woonservicezone. Meestal is dit het wijkwinkelcentrum. De komende jaren proberen we de woonservicezones te verbeteren door er bijvoorbeeld een bilbiotheek in te vestigen, wijkmarkten te versterken en de openbare ruimte te verbeteren.
  4. Bij elk voorstel om straten, wegen of stoepen opnieuw aan te leggen, letten wij erop dat er echte stoepen zijn met stoepranden. Op die manier kunnen voetgangers rustig op de stoep lopen zonder dat zij door fietsers omver worden gereden.
Nieuwsberichten over Ouderen

Plan voor wooncoach senioren

door Helma Baart op 29 mei 2017

Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Toch komt het regelmatig voor dat de plek waar ze wonen daar steeds minder geschikt voor is en alternatieven niet beschikbaar zijn. Oudere mensen worden hierdoor minder zelfredzaam, hebben meer hulp bij het huishouden nodig en de woning moet vaak worden aangepast. Om senioren een passend huis te

lees verder »

Afschaffen seniorenlabel lost problemen senioren op woningmarkt niet op

door Helma Baart op 9 september 2016

Het afschaffen van het seniorenlabel 55+ door Portaal heeft de PvdA bevreemd. De problemen, zoals voldoende of geschikt aanbod en bovenal betaalbaarheid, waar oudere woningzoekenden tegenaan lopen worden volgens de PvdA niet opgelost door het afschaffen van het seniorenlabel. De fractie van de PvdA heeft, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde,

lees verder »

Het Zomerfestival voor ouderen en de dagopvang , hoe staat het daar nu mee?

door Rald Schalkwijk op 29 augustus 2015

De afgelopen tijd heb ik werkbezoeken afgelegd bij activiteiten die aangeboden worden aan ouderen. Zo ben ik bij een bingo geweest in de Zijloevers aan de Lage Rijndijk tijdens het Zomerfestival, heb een internetcafé van Libertas bezocht en ben bij de dagopvang in de Parelvissers aan het Bizetpad in Zuidwest geweest. Ik was benieuwd hoe

lees verder »

Schriftelijke vragen Wijkverpleging

door Rald Schalkwijk op 20 februari 2015

Raadslid Rald Schalkwijk (Zorg en Welzijn) stelde vandaag schriftelijke vragen over de rol die wijkverpleegkundigen gaan spelen in de Leidse Zorg. Schalkwijk: “De PvdA zet zich in voor een goede zorg op wijkniveau. Mensen moeten in hun eigen woning kunnen blijven wonen, ook wanneer ze verpleegkundige zorg nodig hebben.” Lees hier de vragen.

lees verder »

Maidenspeech Rald Schaldwijk

door Rald Schalkwijk op 19 september 2014

Wanneer een nieuw raadslid voor het eerst het woord voert in de Gemeenteraad, wordt dit een maidenspeech genoemd. In deze eerste, bijzondere toespraak krijgen nieuwe raadsleden uitgebreid de ruimte om zich op een zelfgekozen manier, over een zelfgekozen onderwerp tot de Raad te richten. Een agendapunt over hulp bij het huishouden was voor Rald de ideale gelegenheid voor zijn maidenspeech. Hij sprak over de zorg, de kansen en de uitdagingen op dat gebied en waar hij zich de komende jaren wil inzetten. Lees hier zijn inbreng:

lees verder »

Niet meer bezuinigen op armoedebeleid!

door Anna van den Boogaard op 18 maart 2014

De afgelopen vier jaar is in Leiden de armoede sterk opgelopen. Toch heeft het college (SP, D66, CDA en VVD) bezuinigd op armoedebestrijding. Dat moeten we terugdraaien. De PvdA staat ervoor dat zo weinig mogelijk kinderen in armoede opgroeien, dat arme gezinnen kunnen blijven meedoen aan bijvoorbeeld sport en cultuur en dat we zoveel mogelijk mensen aan een baan helpen.

lees verder »

Omdat ik een groot, maar ook rood hart heb!

door Henny Keereweer op 9 maart 2014

Ik stem 19 maart op de PvdA omdat ik een groot, maar ook rood hart heb! De PvdA is de partij die opkomt voor mensen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld omdat ze zorg nodig hebben, het financieel moeilijk hebben of vluchteling zijn.

lees verder »