Veiligheid

Veilige en leefbare wijken zijn ons uitgangspunt. We betrekken iedereen bij de leefbaarheid en veiligheid van de wijken; de wijkagent is een sleutelfiguur. Wij zijn voorstander van het gebruik van Burgernet. Burgers moeten het gevoel hebben dat hun waakzaamheid ertoe doet.

Ons standpunt

Centraal staat dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de leefomgeving van de wijken. Dat is de beste garantie dat overlastgevend
gedrag zo veel mogelijk wordt voorkomen. Overlast, intimidatie en criminaliteit worden daarom niet alleen bestreden via preventie maar
ook met hard ingrijpen als het moet. Criminaliteit wordt met een “lik-op-stukbeleid” aangepakt. Bij vaker voorkomende overlast van groepen is een samenscholingsverbod een aanvaardbaar middel. Wij stemmen in met cameratoezicht, maar alleen als uiterste redmiddel.

Actief beleid moet ervoor zorgen dat risicogroepen een toekomstperspectief wordt geboden.


Onze voorstellen in 2014:

  1. Wijken die schoon, heel en veilig zijn.
  2. “Lik-op-stukbeleid” bij criminaliteit.
  3. Een toekomstperspectief voor risicogroepen.


Update januari 2017:

  1. Uitgangspunt van de uitwerking van de nieuwe visie op de openbare ruimte is schoon, heel en veilig. De basis openbare ruimte moet op orde zijn. In samenspraak met bewoners en partners werken we samen aan een nette openbare ruimte middels convenanten over aanleg, onderhoud en beheer.
  2. Er wordt o.l.v. het openbaar ministerie en in samenspraak met de politie, inzet gepleegd om de enige criminele jeugdgroep in Leiden aan te pakken en voor de rechter te krijgen.
  3. Als uiterste middel is bij het Jac Urlusplantsoen permanent cameratoezicht ingesteld. Hiernaast loopt er ook een integrale brede aanpak van de problemen in deze buurt. Verschillende partners werken samen in een projectgroep o.l.v. de wijkmanager. Er wordt gekeken naar de inkomenssituatie, zorg, wonen en de kwaliteit van de openbare ruimte. Wij steunen instanties als jongerenwerk om actief risicogroepen te benaderen, om te voorkomen dat leefbaarheidsvraagstukken ook veiligheidsvraagstukken worden.
Nieuwsberichten over Veiligheid

Mantelzorgers beter ondersteunen

door Gijs Holla op 24 februari 2014

De PvdA Leiden vindt dat mantelzorgers de ondersteuning moeten krijgen die zij verdienen. Daarom wil de partij in elke gemeente een steunpunt voor mantelzorgers, extra professionele ondersteuning voor de vele jonge mantelzorgers en betere voorlichting aan werkgevers en op scholen. Dit staat in het actieplan ‘Steun de Mantelzorger’ dat verschillende PvdA-lijsttrekkers waaronder de Leidse lijsttrekker

lees verder »

Rotonde Haagsche Schouw wordt aangepast

door Gijs Holla op 22 april 2013

Op dringend verzoek van de PvdA heeft de gemeente een onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en doorstroming van de nieuwe rotonde(s) bij de Haagsche Schouw. Conclusie van dat onderzoek is dat de nieuwe inrichting onveiliger is dan de oude. De ongevallencijfers wijzen dit uit. Waar het aantal ongelukken vroeger steeds verder daalde is er sinds de herinrichting sprake van een sterke stijging. De vele klachten uit de Stevenshof – aanleiding voor onze politieke acties – waren dus terecht.

In het onderzoek worden een aantal aanbevelingen gedaan om de verkeerssituatie veiliger te maken. Het college heeft aangegeven deze over te nemen. De fractie steunt de te nemen maatregelen maar betreurt wel dat dit allemaal zolang heeft moeten duren. Als er zo massaal door bewoners uit een buurt gewaarschuwd wordt voor een onveilige situatie en er ook nog eens verschillende ongelukken plaats vinden, dan moet Leiden daar wat de fractie betreft op een andere en zorgvuldigere manier op reageren. En niet pas tot actie over gaan als dit vanuit de politiek wordt gevraagd.

Ik wil graag alle bewoners bedanken voor hun waardevolle bijdragen.

lees verder »

PvdA wil werkervaringsplaatsen bij Leidse politie

door Anna van den Boogaard op 3 maart 2013

De PvdA wil dat er in Leiden werkervaringsplaatsen voor werkloze jongeren bij de politie komen, naar het voorbeeld van de politie in Assen. Begin Februari nam de Tweede Kamer een motie aan, waarin wordt gevraagd om het project in Assen voor de gehele Nationale Politie in te voeren. Voor de PvdA Leiden aanleiding om in schriftelijke vragen aan het college van B&W te vragen hier ook in Leiden mee aan de slag te gaan.

lees verder »

Onderzoek naar terugplaatsen verkeerslichten bij Haagsche Schouw

door Stevenshof op 18 januari 2013

Op mijn verzoek heeft wethouder Strijk van verkeer gisteren toegezegd een onderzoek te doen naar het terugplaatsen van verkeerslichten bij de Haagsche Schouw. Aanleiding voor dat verzoek zijn de recente aanrijdingen op die locatie. Al sinds de herinrichting van de Haagsche Schouw maken wij ons zorgen over de verkeersveiligheid en de doorstroming. Daarom hebben al verschillende acties ondernomen waaronder een handtekeningenactie. Daarop kregen wij honderden reacties die we vervolgens aan de wethouder hebben aangeboden.

lees verder »

PvdA vraagt interpellatiedebat aan over Rijnlandroute

door Gijs Holla op 20 oktober 2012

De PvdA-fractie heeft een interpellatiedebat aangevraagd om met het college in gesprek te kunnen gaan over recente ontwikkelingen ten aanzien van de Rijnlandroute. Aanleiding daartoe is het vandaag gepubliceerde rapport van de Commissie voor de Milieueffectrapportage (Commissie MER). Uit dit rapport blijkt namelijk dat het belangrijkste inhoudelijke argument tegen de Churchill Avenue – de toekomstvastheid

lees verder »

Actie voor verkeersveiligheid en tegen files groot succes

door Gijs Holla op 10 april 2012

“Het verkeer stroomde beter door zonder rotondes”, “geldverspilling” en “levensgevaarlijk!”: een greep uit de reacties op de actie die de Leidse PvdA fractie afgelopen maand voerde tegen de nieuwe rotondes op de Stevenhofdreef. Honderden steunbetuigingen kreeg de fractie binnen. Tjeerd Scheffer overhandigde ze afgelopen donderdag voor de raadsvergadering aan wethouder Robert Strijk (D66).

lees verder »

Makelaarsborden, fietspaden en een veilige schoolomgeving

door Gijs Holla op 27 maart 2012

Als woordvoerder verkeer kom je vaak in het nieuws met dure en meeslepende onderwerpen zoals RijnlandRoute, Rijngouwelijn en Morspoortgarage. Maar de lokale politiek behelst meer dan dat soort grote projecten. De meeste tijd hou je je bezig met minder grote onderwerpen, maar wel minstens zo belangrijk. Denk dan aan terechte vragen van bewoners, details uit je verkiezingsprogramma of gewoon iets miniems dat je zelf dwars zit. Vier voorbeelden van de afgelopen weken: overbodige makelaarsborden, slecht geasfalteerde fietspaden en een veilige schoolomgeving. Een kijkje in de keuken hoe ik daar mee om ga.

lees verder »