Werk en Inkomen

In de sociale zekerheid verandert er de komende jaren veel. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het aan de slag helpen van werklozen en mensen met een arbeidshandicap. Deze nieuwe taken gaan gepaard met een bezuiniging. Omdat niemand tussen wal en schip mag vallen, reserveren we geld voor een tijdelijk budget om de overheveling van deze nieuwe taken soepel te laten verlopen (“zachte landing”).

Ons standpunt

Leiden moet een sociale stad blijven. Lage inkomens verdienen een steuntje in de rug. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de declaratieregeling gaat van 110 naar 120% van het sociaal minimum. Schuldhulpverlening is belangrijk, zeker in deze tijd. We zorgen er dus voor dat dit toegankelijk blijft voor iedereen. Een lage drempel is een voorwaarde.

De PvdA geeft niemand op. Ons doel is een samenleving waar iedereen zijn of haar steentje aan bijdraagt. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid iedereen die zonder werk zit te helpen om aan de slag te gaan. Mensen die in hun toekomst willen investeren door training en opleiding, krijgen onze steun. In de sociale zekerheid verandert er de komende jaren veel. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het aan de slag helpen van werklozen en mensen met een arbeidshandicap. Deze nieuwe taken gaan gepaard met een bezuiniging. Omdat niemand tussen wal en schip mag vallen, reserveren we geld voor een tijdelijk budget om de overheveling van deze nieuwe taken soepel te laten verlopen (“zachte landing”).

Ons basisprincipe is dat iedereen (vrijwilligers)werk heeft. Wanneer mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben of dreigen te krijgen, en deze werkzaamheden mensen dichterbij de arbeidsmarkt brengen of houden, vragen wij van hen een tegenprestatie naar vermogen in de vorm van onbetaalde nuttige werkzaamheden. Hierbij houden wij altijd rekening met bestaand vrijwilligerswerk, mantelzorg en de eigen voorkeur en mogelijkheden. Tegenprestatie kan nooit betaalde arbeid in de weg staan, mag nooit een verkapte verlaging van het minimumloon zijn en mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. We geven altijd de voorkeur aan betaalde arbeid, ook al is dat duurder. Fraude tast ons solidaire systeem aan, en daarom pakken we misbruik hard aan. We houden wel maat: alleen bij zware verdenkingen van fraude zijn maatregelen als huisbezoeken toegestaan. Goede voorlichting en preventie zijn essentieel.

De PvdA grijpt de veranderingen bij de sociale werkvoorziening met beide handen aan. Wij zien het als een kans om meer mensen aan het werk te helpen in een reguliere baan. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats. Wij zoeken een partnerschap met het bedrijfsleven. Samen met lokale werkgevers maken we afspraken over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het in dienst nemen van aandachtsgroepen: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ouderen en jongeren zonder werkervaring. De gemeente moet daarbij het goede voorbeeld geven. Zij is een sociale werkgever en is ruimhartig met het in dienst nemen van mensen met een beperking. We creëren extra stageplaatsen bij de gemeente en we maken daar ook een punt van bij aanbestedingen (“sociale winst”): speciale aandacht voor het in dienst nemen van jongeren, ouderen en mensen met een beperking.


Onze voorstellen in 2014

 1. Een Leids actieplan werkgelegenheid.
 2. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor minimabeleid (declaratieregeling) gaat naar 120%;
 3. We reserveren extra budget voor een zachte landing van de bezuinigingen;
 4. De gemeente creëert op ruime schaal leerwerk- en stageplekken op alle onderwijsniveaus;
 5. We investeren extra in schuldhulpverlening;
 6. De gemeente verplicht zich tot 5% aan sociale winst bij aanbestedingen.

 

Update januari 2017

 1. Op initiatief van de PvdA is er een actieplan werkgelegenheid gekomen.
 2. Dit is geregeld. Sinds 1 januari 2015 komt iedereen tot 120% van de bijstandsnorm in aanmerking voor het minimabeleid.
 3. Bij het coalitieakkoord in 2014 is er 18 miljoen gereserveerd voor een zachte landing van de landelijke bezuinigingen op de zorg en participatie.
 4. Dit is behaald. De gemeente Leiden biedt nu minimaal 120 leerwerk- en stageplaatsen aan per jaar bij de gemeente op alle onderwijsniveaus.
 5. In het collegeakkoord is extra geld vrijgemaakt voor schuldhulpverlening. Er wordt meer ingezet op preventie en nieuwe manieren om schulden aan te pakken, zoals de pilot Debt to no Debt voor jongeren.
 6. Sinds vorig jaar is dit standaard bij alle grote aanbestedingen van de gemeente.
Nieuwsberichten over Werk en Inkomen

Inkoopkracht gebruiken om mensen aan het werk te helpen

door Marleen Damen op 17 december 2015

In beleidstermen noemen we het SROI (social return on investments) oftewel sociale winst bij aanbesteden.
Vanaf mei 2012 heeft Leiden SROI formeel opgenomen in zijn inkoop- een aanbestedingsbeleid met als doel werk te creëren voor mensen die in de uitkering zitten of om afspraken te maken voor leer-werktrajecten voor jongeren.

lees verder »

Hulp bij invullen formulieren en vergroten bekendheid minimabeleid

door Anna van den Boogaard op 23 november 2015

Tijdens de laatste raadsvergadering diende de PvdA succesvol een motie in die het college oproept een oplossing te zoeken voor het gebrek aan ondersteuning voor mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren en daarbij ook de bekendheid van het minimabeleid te vergroten.

lees verder »

Kansen en perspectief voor iedereen – Actieplan Werk

door Anna van den Boogaard op 8 oktober 2015

Het is de ambitie van de gemeente Leiden om zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. In tijden van hoge werkloosheid en de taak meer mensen aan het werk te helpen, zal de gemeente daarom hard aan de slag moeten! Met deze woorden spoorden wij het college eind 2014 aan om met een Actieplan Werk te komen.

lees verder »

Interview Maria: activist bij Young & United

door Ingezonden op 21 september 2015

Young & United zet zich in voor volwassen loon voor volwassen jongeren en voor banen waar je een leven mee kunt opbouwen. Vanaf 18 ben je volwassen: je betaalt je huur en je zorgverzekering. Je mag stemmen en autorijden. Maar op je 18e heb je verdien je slechts de helft van het volwassen minimumloon. Dat gaan we veranderen!

lees verder »

Een leefbaar loon voor jongeren

door Anna van den Boogaard op 15 juni 2015

Al enkele weken voert ‘Young and United’ actie tegen het jeugdloon. Gisteren is aan de minister van Sociale Zaken ook een petitie aangeboden waarin zij strijden voor leefbare lonen in plaats van halve lonen. De PvdA Leiden stelde afgelopen week daarom schriftelijke vragen aan het college.

lees verder »

Meer aandacht voor discriminatie op arbeidsmarkt

door Anna van den Boogaard op 2 juni 2015

Recentelijk stelde Raadslid Anna van den Boogaard schriftelijke vragen over discriminatie op de arbeidsmarkt van allochtonen. Cijfers lieten eerder zien dat allochtonen in Nederland het slechtst af zijn. De PvdA wilde van de wethouder weten hoe wij er in Leiden voor staan en wat de gemeente doet om discriminatie tegen te gaan en de arbeidsparticipatie te verhogen.

lees verder »

De 1 mei-viering in Leiden: één groot succes!

door Aloys van Rest op 3 mei 2015

Op vrijdag 1 mei hebben de Partij van de Arbeid, de Oude en Jonge Socialisten, de Dag van de Arbeid groots gevierd. Rondwandeling door Leiden Het Leidse organisatieteam heeft een interessant programma samengesteld met voor ieder wat wils. Zo’n 200 PvdA-leden wisten de weg naar Leiden te vinden. Velen startten met de rondwandeling door Leiden. Historicus

lees verder »

Young & United; eerlijk werk voor jongeren

door op 28 april 2015

Young & United zet zich in voor een eerlijk loon en meer vaste contracten voor jongeren. Eén van hun speerpunten: af van het minimum jeugdloon. Het minimum jeugdloon voor een 18-jarige die voltijd (36 uur) werkt is Eur 4,38 per uur. Dit is de helft van het ‘reguliere’ minimum loon. Hier kun je niet van leven, geen huur van betalen en niet van investeren in je toekomst. Dit initiatief van onder andere de Jonge Socialisten, Dwars (Groenlinks), Rood (SP) en FNV Jong heeft inmiddels zo’n 60.000 handtekeningen verzameld.

lees verder »

Op naar 1 mei!

door op 13 april 2015

Met de provinciale statenverkiezingen en de politieke ledenraad over de resultaten van die verkiezingen achter de rug, kijken we weer naar voren. Op 1 mei organiseert onze afdeling de landelijke viering in het Scheltema Complex. Met de Oude Socialisten, de Jonge Socialisten en het bestuur werken we in samenwerking met het partijbureau aan een mooi programma. Dat belooft zeker te gaan lukken. Op de Dag van de Arbeid zullen we spreken over eerlijk en goed werk. Daarbij zullen we zowel politici uit Leiden, als Den Haag als uit Brussel aanwezig zijn. Op al die niveaus leveren onze politici een bijdrage aan dat belangrijke onderwerp.

lees verder »

PvdA stelt vragen over discriminatie op arbeidsmarkt van allochtonen  

door Anna van den Boogaard op 23 maart 2015

Raadslid Anna van den Boogaard heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over discriminatie op de arbeidsmarkt van allochtonen. De cijfers die het OESO afgelopen weekend presenteerde, laat zien dat allochtonen in Nederland het slechtst af zijn. Anna wil van de wethouder weten hoe wij er in Leiden voor staan en wat wij doen om dit tegen te gaan. Op

lees verder »

PvdA Leiden wil eenvoudiger taalgebruik gemeente

door Anna van den Boogaard op 9 maart 2015

Afgelopen vergadering van de Commissie Werk & Middelen besprak de commissie het fraudebeleid van de gemeente. Uit onderzoek bleek dat maximaal 25 a 30 procent van de fraude bewuste fraude is en de rest onbewuste fraude. Het vermoeden van de PvdA Leiden is dat er nog veel onbewuste fraude voorkomen kan worden door de communicatie vanuit de gemeente te vereenvoudigen.

lees verder »

Extra miljoenen voor bestrijding jeugdwerkloosheid

door Anna van den Boogaard op 2 maart 2015

Er komt dit jaar nog 17,8 miljoen euro extra beschikbaar voor de nu lopende acties die gericht zijn op de bestrijding van jeugdwerkloosheid in ons land. Het gaat om Europees geld dat op verzoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog dit jaar kan worden ingezet bij 35 centrumgemeenten, waar Leiden er één van is.

lees verder »

Thema avond ‘De Hollandse Droom’ goed bezocht

door Abdelhaq Jermoumi op 22 februari 2015
Foto Foto Weblog Leidse Glibber

Vrijdagavond organiseerde de Pvda Leiden en de Jonge Socialisten een themavond over de zgn Hollandse Droom. Hoofdgast was burgemeester Ahmed Aboutaleb. Zijn deelname was nog even spannend, omdat hij die week in de VS te gast was op een conferentie over aanpak radicalisering in het Witte Huis. Als locatie was het Gebouw gekozen in Leiden-Noord.

lees verder »

“Laten we dat gevoel van verbondenheid vasthouden!”

door Marleen Damen op 16 januari 2015

De dagen na de afschuwelijke en laffe aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo staat de discussie in het teken van het belang van de vrijheid van meningsuiting en de democratische rechtstaat. Op vele plekken in de wereld waren er demonstraties en bijeenkomsten. Ook in Leiden was er op initiatief van onze burgemeester een mooie bijeenkomst op het Stadhuisplein die mij ontroerde en zorgde voor een gevoel van verbondenheid dat we hopelijk blijven vasthouden in onze stad.

lees verder »

Schriftelijke vragen – Bijstandsregeling ondernemers bevorderen

door Anna van den Boogaard op 19 december 2014

De PvdA heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De PvdA wil graag dat deze bijstandsregeling voor ondernemers extra onder de aandacht wordt gebracht.

lees verder »