Wonen

Leiden is een fijne stad om in te wonen. Dat geldt voor de fraaie oude – nog springlevende – binnenstad, maar net zo goed voor de wijken. Het op peil houden van de woonkwaliteit heeft prioriteit.

Ons standpunt

Een fors deel van de woningvoorraad is aan vernieuwing toe, een nieuwe kwaliteitsimpuls is noodzakelijk. Wij zien daarbij een hoofdrol weggelegd voor de Leidse woningcorporaties. Nieuwe prestatieovereenkomsten met de woningcorporaties moeten een extra impuls geven aan de herstructurering van de oudere woonwijken: de wijken rond de singels, maar ook Meerburg en Zuid-West. Wij vinden dat de corporaties een belangrijke rol vervullen voor de huisvesting van de middeninkomens.

Wij gaan uit van betaalbare en goede woningen voor alle bevolkingsgroepen. Voor de lagere inkomens en de inkomens net boven modaal blijft een sociaal volkshuisvestingsbeleid noodzakelijk. Wij houden rekening met de tendens dat ook jongeren met hogere inkomens weer meer belangstelling voor huren vertonen. Wat ons betreft, voorzien de corporaties – én commerciële verhuurders – in deze groeiende behoefte. Ook dit spreken we af in de prestatieafspraken met de corporaties. Starters die een huis willen kopen, helpen we onder voorwaarden – bij speciale projecten voor deze groep – met een starterslening.

We willen de doorstroming bevorderen. Daarom is de PvdA er voorstander van dat een huurbeleid van corporaties rekening houdt met
de financiële draagkracht van de bewoners: huurders met een stijgend inkomen worden gestimuleerd om te verhuizen naar een duurdere
woning (koop of huur). Zo blijft de voorraad sociale huurwoningen beschikbaar voor de doelgroep. Ouderen die kleiner willen gaan wonen, mogen niet met een enorme huurverhoging worden geconfronteerd. Maatwerk in het huurbeleid is de oplossing en maakt het mogelijk dat ouderen langer zelfstandig in aangepaste seniorenwoningen in hun eigen omgeving blijven wonen.

We leggen excessen bij de “verkamering” van gewone woningen – een tendens van de laatste jaren – aan banden.


Onze voorstellen in 2014:

  1. Samen met de corporaties maken we prestatieafspraken over investeringsplannen voor Meerburg, de Zeeheldenbuurt en Zuid-West.
  2. Starters die een huis willen kopen, komen in aanmerking voor een starterslening.


Update januari 2017:

  1. Voor de Zeeheldenbuurt is op basis van de door de wijk opgestelde wijkvisie de woningbouwcorporatie Portaal flink aan het investeren in nieuwe woningen en in renovatie van bestaande woningen. Voor Meerburg is de gemeente bezig met het opstellen van een wijkvisie waar investeringen in de wijk worden afgesproken. Daarna is Zuid-west aan de beurt.
  2. Bij verschillende woningbouwprojecten heeft de gemeente startersleningen gefaciliteerd via SVn.
Nieuwsberichten over Wonen

Ontheffing Portaal voor Leiden

door Elwin Wolters op 23 februari 2017

Woningcorporatie Portaal heeft, ondanks bezwaren van de PvdA, ontheffing van de minister gekregen om in Leiden actief te blijven. De PvdA vreest namelijk dat een grote woningcorporatie te veel invloed kan hebben op de gemeente en dus de huurders. Immers een woningcorporatie die over het hele land zit, heeft minder binding met de stad en kan dus opeens bepalen niet meer te investeren in woningen in Leiden.

lees verder »

Goed nieuws voor de Leidse woningzoekende

door Gijs Holla op 9 februari 2017

Leiden is een populaire stad om in te wonen. Daar zijn we natuurlijk trots op, maar het zorgt ook voor lange wachtlijsten voor woningzoekenden. We werken er als stad hard aan om daar wat aan te doen. Zo was Leiden in 2015 na Amsterdam en Utrecht de stad waar de meeste nieuwe woningen zijn opgeleverd in ons land. En ook de komende jaren komen er veel huurwoningen en woningen veelal voor starters bij. Zo is afgelopen maand de bouw begonnen van ruim 310 huurwoningen bij Leiden Centraal en station Lammenschans.

lees verder »

Rondvraag over huurdersproblemen senioren

door Helma Baart op 2 januari 2017

Tijdens de uitzending van Monitor op zondag 11 december 2016 werd duidelijk naar voren gebracht dat er tussen de 15.000 en 20.000 ouderen per jaar op zoek zijn naar een seniorenwoning en dat er ongeveer 11.000 woningen voor senioren beschikbaar komen. In de uitzending van Monitor werd pijnlijk duidelijk dat de vraag er voldoende is

lees verder »

Leids beleid rond woonoverlast nu wettelijk vastgelegd

door Elwin Wolters op 30 december 2016

In de Leidse wijken, zoals o.a. Transvaal en Haagwegkwartier, wordt veel woonoverlast, van geluids- en stankoverlast tot vele fietsen op de stoep, ervaren. De PvdA is al enige tijd actief om deze woonoverlast te bestrijden en is blij dat het Leidse beleid nu wettelijk wordt vastgelegd. Echter dat is niet voldoende, beter is om de woonoverlast bij de wortel aan te pakken, namelijk de ongecontoleerde groei van verkamering in de Leidse wijken.

lees verder »

Geen ontheffing voor Portaal in Leidse woningmarktregio

door Elwin Wolters op 6 oktober 2016

Na vele problemen met verschillende woningcorporaties komt minister Blok van Wonen en Rijksdienst met woningmarktregio’s waarbij kleinere en meer betrokken woningcorporaties in actief zullen zijn. Woningcorporatie Portaal valt hierdoor buiten de Leidse woningmarktregio en heeft hiervoor bij de minister ontheffing aangevraagd. De PvdA Leiden vindt dat Portaal deze ontheffing voor de Leidse woningmarktregio niet moet krijgen. Woningcorporaties dienen kleinschalig te zijn en binding te hebben met de regio. Portaal, met woningen door het hele land, voldoet hier geenszins aan, aldus de PvdA.

lees verder »

Afschaffen seniorenlabel lost problemen senioren op woningmarkt niet op

door Helma Baart op 9 september 2016

Het afschaffen van het seniorenlabel 55+ door Portaal heeft de PvdA bevreemd. De problemen, zoals voldoende of geschikt aanbod en bovenal betaalbaarheid, waar oudere woningzoekenden tegenaan lopen worden volgens de PvdA niet opgelost door het afschaffen van het seniorenlabel. De fractie van de PvdA heeft, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde,

lees verder »

Omgevingswet: de volgende grootschalige decentralisatie?

door Elwin Wolters op 29 augustus 2016

Vanaf 1 januari 2019 vindt een grootscheepse wijziging in de ruimtelijke ordening plaats. Op dat moment wordt, naar alle waarschijnlijkheid, de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet gaat 26 wetten, zoals op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, bundelen en verschillende regelingen samenvoegen. Dit met het idee de regelgeving in de ruimtelijk ordening eenvoudiger en duidelijker te maken. Er wordt al gesproken dat dit de vierde decentralisatie, na de jeugdzorg, WMO en Participatiewet, is. De gemeente neemt immers taken over van de landelijke en provinciale overheden.

lees verder »

PvdA komt met motie voor renovatie van Oude Kooi

door Helma Baart op 17 juni 2016

Samen met D66, SP, GroenLinks en het CDA komt de PvdA met een motie Vreemd aan de Orde van de Dag om in gesprek te gaan met de Sleutels om de centrale blokken te renoveren in plaats van te slopen. Belangrijke argumenten voor renovatie zijn de belangrijke culturele waarde van deze woningen en de eerder gemaakte afspraken.

lees verder »

Schriftelijke vragen over huurprijzen in Leiden

door Helma Baart op 17 april 2016

Naar aanleiding van een NOS reportage van 7 april over huurprijzen  heb ik gemeend schriftelijke vragen te moeten vragen aan ons College. Onze fractie maakt zich al lang zorgen over de huurprijzen en de ontwikkelingen hierop, wij hebben door middel van een motie geprobeerd bij de prestatieafspraken de huurverhogingen van 2015 tegen te houden. Helaas kregen wij hiervoor in de

lees verder »

Eerste actie tegen verkamering is een feit, maar niet genoeg

door Elwin Wolters op 2 april 2016

De PvdA vindt het positief dat er na de vele binnengekregen meldingen en klachten uit de wijken eindelijk de eerste maatregel tegen woonoverlast door verkamering wordt genomen. Een meerderheid van de gemeenteraad (GL en VVD stemden tegen) wil dat bij bestaande en nieuwe verkamerde panden bouwtechnische aanpassingen, zoals isolerende en/of brandwerende maatregelen, worden genomen.

lees verder »

Huisvesting vergunninghouders: werken aan een sociale woningmarkt

door Helma Baart op 14 maart 2016

Rald Schalkwijk en ik hebben in goed overleg het Voorgenomen besluit tot aanwijzing negen locaties voor huisvesting vergunninghouders en bijzondere doelgroepen behandeld; ook hebben we hierbij Abdelhaq Jermoumi betrokken. Eerst in de gezamenlijke commissievergaderingen Stedelijke Ontwikkeling en Ontwikkeling en Samenleving op 1 maart (horen insprekers) en op 3 maart (inhoudelijke discussie).

lees verder »

Bewoners Doelencomplex eindelijk serieuze gesprekspartner rond Humanities Campus

door Elwin Wolters op 2 februari 2016

In de Raadsvergadering van 21 februari jl. heeft de PvdA, in samenwerking met de SP, ervoor gezorgd dat bewoners van Doelencomplex eindelijk serieus worden genomen door Universiteit Leiden bij de bouw van Humanities Campus. Ook is de universiteit nu bereid om met woningcooperatie De Sleutels en de bewoners van het Doelencomplex serieus te kijken naar alternatieven waarbij sloop van de 58 sociale huurwoningen niet nodig is.

lees verder »

Vasthouden aan renovatie centrale blokken Kooi

door Helma Baart op 8 december 2015

In 2009 is een akkoord gesloten tussen woningbouwcorporatie De Sleutels en bewoners van de Oude Kooi om de Centrale Blokken van de Oude Kooi te gaan renoveren. Dat besluit is vervolgens overgenomen door de gemeenteraad op basis van een initiatief raadsvoorstel van de toenmalige fractie van de PvdA. Eerder dit jaar heeft De Sleutels laten weten opnieuw te onderzoeken wat sloop/nieuwbouw kost t.o.v. de afgesproken renovatie. Uit dat onderzoek blijkt dat renovatie duurder is dan sloop/nieuwbouw. Daarom stelt De Sleutels nu voor om de woningen alsnog te slopen.

lees verder »

Wonen, huren, bouwen; wat vindt u?

door Helma Baart op 15 november 2015

Ik ben in de Raad gekomen als vertegenwoordiger van de Leidse burger en heb uw input nodig. Niet omdat ik zelf geen mening heb of kan vormen maar gewoon omdat ik op zoek ben, naar ideeën, gedachten, feiten en meningen. Ik wil dus graag positieve input, meedenken, aanreiken van oplossingsrichtingen.

lees verder »

Aanpak verkamering; eerste succes is binnen!

door Gijs Holla op 9 oktober 2015

In de nieuw, door de gemeenteraad, vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) krijgt de burgemeester meer mogelijkheden om in te grijpen bij woonoverlast door verkamering. De burgemeester kan in deze nieuwe APV straks ook een gedragsaanwijzing geven aan een bewoner van een pand indien de openbare orde wordt verstoord. In de huidige APV is alleen het sluiten van een woning mogelijk, een zeer ingrijpend en daarom maar weinig gebruikt middel.

lees verder »