Wonen

Leiden is een fijne stad om in te wonen. Dat geldt voor de fraaie oude – nog springlevende – binnenstad, maar net zo goed voor de wijken. Het op peil houden van de woonkwaliteit heeft prioriteit.

Ons standpunt

Een fors deel van de woningvoorraad is aan vernieuwing toe, een nieuwe kwaliteitsimpuls is noodzakelijk. Wij zien daarbij een hoofdrol weggelegd voor de Leidse woningcorporaties. Nieuwe prestatieovereenkomsten met de woningcorporaties moeten een extra impuls geven aan de herstructurering van de oudere woonwijken: de wijken rond de singels, maar ook Meerburg en Zuid-West. Wij vinden dat de corporaties een belangrijke rol vervullen voor de huisvesting van de middeninkomens.

Wij gaan uit van betaalbare en goede woningen voor alle bevolkingsgroepen. Voor de lagere inkomens en de inkomens net boven modaal blijft een sociaal volkshuisvestingsbeleid noodzakelijk. Wij houden rekening met de tendens dat ook jongeren met hogere inkomens weer meer belangstelling voor huren vertonen. Wat ons betreft, voorzien de corporaties – én commerciële verhuurders – in deze groeiende behoefte. Ook dit spreken we af in de prestatieafspraken met de corporaties. Starters die een huis willen kopen, helpen we onder voorwaarden – bij speciale projecten voor deze groep – met een starterslening.

We willen de doorstroming bevorderen. Daarom is de PvdA er voorstander van dat een huurbeleid van corporaties rekening houdt met
de financiële draagkracht van de bewoners: huurders met een stijgend inkomen worden gestimuleerd om te verhuizen naar een duurdere
woning (koop of huur). Zo blijft de voorraad sociale huurwoningen beschikbaar voor de doelgroep. Ouderen die kleiner willen gaan wonen, mogen niet met een enorme huurverhoging worden geconfronteerd. Maatwerk in het huurbeleid is de oplossing en maakt het mogelijk dat ouderen langer zelfstandig in aangepaste seniorenwoningen in hun eigen omgeving blijven wonen.

We leggen excessen bij de “verkamering” van gewone woningen – een tendens van de laatste jaren – aan banden.


Onze voorstellen in 2014:

  1. Samen met de corporaties maken we prestatieafspraken over investeringsplannen voor Meerburg, de Zeeheldenbuurt en Zuid-West.
  2. Starters die een huis willen kopen, komen in aanmerking voor een starterslening.


Update januari 2017:

  1. Voor de Zeeheldenbuurt is op basis van de door de wijk opgestelde wijkvisie de woningbouwcorporatie Portaal flink aan het investeren in nieuwe woningen en in renovatie van bestaande woningen. Voor Meerburg is de gemeente bezig met het opstellen van een wijkvisie waar investeringen in de wijk worden afgesproken. Daarna is Zuid-west aan de beurt.
  2. Bij verschillende woningbouwprojecten heeft de gemeente startersleningen gefaciliteerd via SVn.
Nieuwsberichten over Wonen

Aanpak verkamering; eerste succes is binnen!

door Gijs Holla op 9 oktober 2015

In de nieuw, door de gemeenteraad, vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) krijgt de burgemeester meer mogelijkheden om in te grijpen bij woonoverlast door verkamering. De burgemeester kan in deze nieuwe APV straks ook een gedragsaanwijzing geven aan een bewoner van een pand indien de openbare orde wordt verstoord. In de huidige APV is alleen het sluiten van een woning mogelijk, een zeer ingrijpend en daarom maar weinig gebruikt middel.

lees verder »

Huurverlagingen voor groot aantal Leidenaren

door Helma Baart op 2 oktober 2015

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan ons college naar aanleiding van de invoering van het nieuwe woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015. De fractie van de PvdA Leiden roert zich al een tijd over de te hoge huurstijgingen van de afgelopen jaren en is van mening dat de huurprijzen voor veel Leidenaren niet meer betaalbaar zijn. We hebben hierom dan ook tegen de afspraken tussen gemeente en corporaties (prestatieafspraken) gestemd. Ik heb hier eerder op de website over gesproken.

lees verder »

PvdA Leiden richt meldpunt verkamering op

door Elwin Wolters op 23 september 2015

Schreeuwende buren ’s nachts, stapels fietsen op de stoep en verpauperde woningen. Dit zijn maar een paar voorbeelden die bewoners uit Leiden ervaren als zij naast een verkamerde woning wonen. De PvdA vindt dat deze overlast dient te worden aangepakt en pleit daarom voor maatregelen zoals een maximaal aantal verkamerde panden in een straat en dat de gemeente optreedt tegen pandjesbazen als er overlast is. Om het college daartoe te bewegen, roept de PvdA bewoners op om hun ervaringen van woonoverlast door verkamering te melden bij het Meldpunt Verkamering via woonoverlastleiden@gmail.com.

lees verder »

Waarom we tegen de Prestatieafspraken 2015-2020 hebben gestemd

door Helma Baart op 22 juni 2015

Op 18 juni jl. stonden de Prestatieafspraken (onderhandelaarsakkoord tussen Gemeente en de Leidse Corporaties) op de agenda van de Gemeenteraad om te bespreken en uiteindelijk ter stemming door de Raad. Na een lastige vergadering, lange discussie en zelfs een schorsing van onze fractie hebben wij besloten hier tegen te stemmen. We konden het niet aan onszelf verkopen om onze handtekening te zetten onder een akkoord waar niets werd gedaan aan de alsmaar oplopende huurverhogingen in Leiden.

lees verder »

PvdA-fractie ondertekent Pleidooi Werkgroep Huurders

door Helma Baart op 3 juni 2015

De PvdA Werkgroep Huurders heeft een Pleidooi opgesteld voor voldoende huurwoningen met betaalbare prijs en vast contract. Ook in Leiden zien we op dit moment veel problemen met het vinden van betaalbare huurwoningen en daarom hebben we hier ook als fractie over gesproken. Wij onderschrijven de meeste punten van dit pleidooi, al vinden het niet geheel realistisch

lees verder »

PvdA knokt voor betaalbare huren

door Helma Baart op 27 mei 2015

Ik heb me de afgelopen weken hard gemaakt voor betaalbare huren. Samen met de SP hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college met het oog op de aankomende prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken zijn nu aangeboden aan de Commissie Stedelijke Ontwikkeling.

lees verder »

PvdA strijdt voor betaalbare sociale huurwoningen

door Helma Baart op 3 mei 2015

Uitgaand van de concept prestatieafspraken 2015-2020 zullen de huren van ongeveer 3200 sociale huurwoningen van de 16000 in Leiden boven de aftoppingsgrens komen te liggen. Dit houdt voor de mensen met de laagste inkomens in dat zij door middel van huurtoeslag niet worden gecompenseerd voor het bedrag van de huur dat boven de aftoppingsgrens ligt.

lees verder »

Zorgen om Leidse woningmarkt vanwege vele doelgroepen urgente woningzoekenden

door Helma Baart op 2 mei 2015

Al langere tijd kent de Leidse huurwoningmarkt knelpunten. De wachttijden nemen toe, starters moeten vele jaren wachten. Daar komt nu het signaal bij dat de wachttijden steeds verder oplopen voor een sociale woning, omdat er steeds meer mensen voorrang krijgen op de wachtlijst. Het percentage statushouders neemt daarbij toe (landelijk van 40 naar tegen de 60

lees verder »

Werkgroep Zorg en Welzijn

door Ingezonden op 13 april 2015

De afdeling vraagt jullie medewerking voor een onderzoek naar de gevolgen van de hervorming op de terreinen van zorg, welzijn, jeugdhulp en arbeidsintegratie.

lees verder »

Een toekomst voor Beschermd Wonen

door Rald Schalkwijk op 6 februari 2015

In maart wordt in de commissie Onderwijs en Samenleving besproken welke uitgangspunten de wethouder meekrijgt bij het bepalen van het regionale beleid Beschermd wonen. Geen voorpaginanieuws, maar wel belangrijk om wijken waar veel sociale huurwoningen staan, leefbaar te houden. Hoe zit dat?

lees verder »

Leiden introduceert seniorenmakelaar

door Helma Baart op 25 januari 2015

Afgelopen donderdag voerde Helma voor de eerste keer het woord tijdens de raadsvergadering van de Gemeenteraad. Bij deze bijzondere gelegenheid vertelde Helma wat haar motivatie is om de politiek in te gaan en bepleitte zij de introductie van een seniorenmakelaar in Leiden. De ingediende Motie over dit onderwerp haalde donderdag een ruime meerderheid in de Raad.

lees verder »

PvdA wil direct aanpak verkamering

door Arjen Liemburg op 3 december 2014

Het ombouwen van huizen tot apart verhuurde kamers, het zogenoemde verkameren, leidt in steeds meer delen van de stad tot steeds grotere overlast. Wat de PvdA betreft kan er niet langer gewacht worden met ingrijpen, daarom legt zij zelf twee voorstellen aan de Gemeenteraad voor waarmee bestaande en toekomstige overlast voorkomen en tegengegaan kan worden.

lees verder »

Sporten in het Houtkwartier

door Boerhaavedistr. op 13 september 2014

Donderdagavond 11 september werd het Bestemmingsplan Kikkerpolder en Da Vinci besproken in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling. Omdat het ook gaat om Onderwijs en Sport heb ik dit onderwerp in nauw overleg met Martijn Otten, Commissielid Onderwijs en Samenleving voorbereid.

lees verder »

Sporten in het Houtkwartier

door Martijn Otten op 13 september 2014

Donderdagavond 11 september werd het Bestemmingsplan Kikkerpolder en Da Vinci besproken in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling. Omdat het ook gaat om Onderwijs en Sport heeft Helma dit onderwerp in nauw overleg met Martijn Otten, Commissielid Onderwijs en Samenleving voorbereid.

lees verder »

Einde aan overlast verkamering

door Arjen Liemburg op 10 september 2014

De overlast die veroorzaakt wordt door verkamering is de PvdA al een aantal jaren een doorn in het oog. Bij verkamering wordt een woning opgesplitst in meerdere kamers die vervolgens apart verhuurd worden. Door de extra bewoners die op die manier gehuisvest worden, kan de leefbaarheid van de wijk negatief beïnvloed worden als er vooraf en achteraf onvoldoende controle en toezicht plaatsvindt. Mede dankzij vragen van de fractie gaat het College aan de slag om het beleid dusdanig aan te passen dat er meer aandacht komt voor het voorkomen en oplossen van overlast door verkamering.

lees verder »