Zorg en Welzijn

De kwaliteit van zorg en welzijn ligt in onze stad op een hoog niveau. Maar ook in de organisatie van zorg en welzijn verandert er binnenkort veel. Waar nu het Rijk nog verantwoordelijk is, wordt dat de gemeente. De PvdA ziet dit als een kans om de kwaliteit ervan te verbeteren. Onze belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: minder bureaucratie, meer zorg op maat en meer inspraak voor bewoners. De overheveling moet zo gebeuren dat bewoners zo min mogelijk nadeel ondervinden van de bezuiniging waarmee deze verandering gepaard gaat. Daarom maken we de eerste jaren extra budget vrij om de overgang soepel te laten verlopen (“zachte landing”). Bij deze grote verandering richten wij ons op vier prioriteiten.

Ons standpunt

Allereerst moet goede zorg voor de kwetsbare groepen altijd bereikbaar blijven. De overheveling gaat gepaard met bezuinigingen en moet in korte tijd plaatsvinden. We steunen dat meer mensen zelf hun zorg regelen, maar de gemeente biedt een vangnet voor inwoners die dat niet kunnen. Vooral kwetsbare groepen kunnen de dupe worden als ze er niet in slagen hun zorg zelf te regelen. Ze kunnen vereenzamen en hun sociale contacten kwijtraken. Deze groep vereist extra aandacht, om een omgeving te scheppen waarin ze (weer) kunnen functioneren. Wij houden dit scherp in de gaten. Deze groepen mogen niet tussen wal en schip terechtkomen. Leiden moet een sociale stad blijven.

Ten tweede vindt de PvdA het belangrijk dat zorg voor iedereen dichtbij is. Wijkverpleegkundigen, thuiszorg, maatschappelijk werkers en
opbouwwerkers in sociale wijkteams geven ondersteuning dicht bij huis en werken samen met familieleden en buurtbewoners. Deze teams
werken op wijkniveau, zodat ze goed weten wat er speelt. Ze hebben ruime taken en bevoegdheden. Deze vroege ondersteuning leidt tot betere hulp, doet minder beroep op dure zorg en maakt het mogelijk dat mensen langer in hun eigen buurt blijven wonen.

Ten derde krijgen Leidenaren meer invloed op hun welzijn en zorg door zelf actie te ondernemen. Door het ondersteunen van burgerinitiatieven streven we naar de vorming van organisaties in alle wijken, zodat zo veel mogelijk Leidenaren elkaar kunnen ondersteunen. Zo willen we barrières tussen bewoners doorbreken en elkaar kunnen helpen.

Ten vierde krijgen actieve burgers in hun wijk zeggenschap over het aanbod van hulp en zorg. In wijken waar veel behoefte is aan ondersteuning, maar waar eigen oplossingen van bewoners moeilijk van de grond komen, biedt de gemeente een extra helpende hand. Wij leggen ons er niet bij neer dat gezondheidsproblemen vaker voorkomen in lagere sociaaleconomische groepen. Als gevolg daarvan leven mensen met een lage opleiding en een laag inkomen gemiddeld zo’n 7 jaar korter dan hoogopgeleiden. De gemeente en ziektekostenverzekeraars in de regio moeten hun krachten bundelen om deze verschillen te verminderen door middel van een meerjarig, consequent volgehouden preventiebeleid. Deze gezamenlijke aanpak met de verzekeraars vraagt ook samenwerking tussen eerstelijnsgezond-
heidszorg, welzijnswerk, GGD, het onderwijs en sportverenigingen. Het lopende programma Jongeren Op Gezond Gewicht is een goede aanzet. De PvdA zorgt ervoor dat de gemeente, bewoners, zorg- en welzijnsinstellingen en zorgverzekeraars goed samenwerken en wij zien de professionele hulpverleners en bewoners als partners. Zorginstellingen moeten meer samenwerken, minder bureaucratisch zijn, en hebben zo veel mogelijk “handen aan het bed”. Veel mensen die zorg nodig hebben, willen graag maatschappelijk actief blijven. Wij waarderen dit en helpen hen om hun kennis, talenten en deskundigheid in te zetten. In Leiden bestaat er een groot saamhorigheidsgevoel en zijn er veel burgerinitiatieven en vrijwilligers. Dit willen we verder versterken, zodat eigen oplossingen van bewoners hand in hand gaan met hulp en zorg van beroepskrachten. Burgers kunnen met klachten terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze kan de gemeente en organisaties aanspreken op de kwaliteit van hun dienstverlening.

In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdzorg, ook voor de gespecialiseerde hulpverlening. De PvdA vindt het be-
langrijk dat er tijdens de overgang van Rijk en provincie naar gemeenten geen kinderen tussen wal en schip vallen. De ondersteuning bij
het opvoeden van kinderen en de jeugdzorg moeten voor iedereen laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar zijn. Het is van belang dat
verschillende vormen van hulpverlening goed onderling worden af gestemd: één gezin, één plan en zo veel mogelijk één hulpverlener.

De gemeente koppelt niet dwingend een tegenprestatie aan het verlenen van zorg of hulp. De gemeente mag natuurlijk wel vragen of iemand, binnen diens mogelijkheden, een tegenprestatie wil verrichten.


Onze voorstellen in 2014:

  1. Ondersteuning zo dicht mogelijk bij de burger via sociale wijkteams.
  2. Gemeente en zorgverzekeraars sluiten een overeenkomst die toewerkt naar meer preventie, wijkgericht werken en het samenbrengen van ondersteuning, hulp en zorg.
  3. In elke wijk is er een netwerk van scholen en instellingen voor jeugdhulp en jeugdzorg.
  4. Instellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
  5. We reserveren extra budget voor een zachte landing van de bezuinigingen.


Update januari 2017:

  1. Sinds 2015 heeft Leiden een stadsdekkend netwerk van sociale wijkteams. In 2017 komen we met voorstellen om de werking daarvan te verbeteren.
  2. Het contact met zorgverzekeraars is groeiende. Wij blijven ons inzetten voor een overeenkomst met zorgverzekeraars.
  3. Sinds 2015 heeft Leiden een stadsdekkend netwerk van Jeugd- en Gezinsteams. Leden van deze teams hebben geregeld contact met scholen over kinderen en jeugdigen met problemen.
  4. Mede op ons initiatief is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
  5. In 2014 is er in het coalitieakkoord ongeveer 18 miljoen euro gereserveerd voor een zachte landing. Met dit geld is het mogelijk om knelpunten weg te nemen en naar alternatieven te zoeken.
Nieuwsberichten over Zorg en Welzijn

Schriftelijke vragen bezuinigingen gastheren en gastvrouwen in Leidse buurthuizen

door Rald Schalkwijk op 20 februari 2017

In het Leidsch Dagblad van donderdag 9 februari werd melding gedaan van het wegbezuinigen van de gastheren en gastvrouwen in de Leidse buurthuizen. De gastheren en gastvrouwen van Libertas zorgen ervoor dat er regelmatig iemand aanwezig is in het buurthuis en verwelkomen bezoekers.
Libertas vervult op deze en vele andere manieren al jarenlang een belangrijke rol in de wijken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Slaaghwijk. Door de gastheren en gastvrouwen weg te bezuinigen worden de buurthuizen minder toegankelijk en verliezen buurten mensen die een belangrijke rol in het sociale leven in de wijken vervullen.

lees verder »

Verspreid het beschermd wonen over de wijken!

door Rald Schalkwijk op 20 december 2016

Vanavond sprak de gemeente over een nieuw plan voor beschermd wonen. Raadslid Rald Schalkwijk diende hier twee moties over in en dit was zijn spreektekst.

lees verder »

Zorgen om faillissement van het Bureau Discriminatiezaken Hollands-Midden

door Abdelhaq Jermoumi op 28 november 2016

Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan

De fractie van de PvdA heeft vaak specifiek aandacht gevraagd voor de groep mensen met een niet-westerse achtergrond die moeite heeft om aan een baan te komen. Net zoals er specifiek aandacht moet zijn voor discriminatie van LHBT’ers en mensen met een arbeidsbeperking. Bewuste of onbewuste discriminatie speelt helaas vaak nog een grote rol.

lees verder »

Zorg en ondersteuning moet betaalbaar blijven

door Rald Schalkwijk op 24 november 2016

Voor de zomer heeft onze fractie gevraagd om nog eens goed te kijken naar hoeveel eigen bijdragen mensen moeten betalen voor hulp die ze van de gemeente vragen. Wij maakten en maken ons zorgen of mensen die hulp nodig hebben dat wel kunnen betalen. Dan gaat het bijvoorbeeld om huishoudelijke ondersteuning, begeleiding of een vervoersvergoeding. De eigen bijdragen mogen niet te hoog worden vinden wij, die hulp moet betaalbaar blijven.

lees verder »

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag

door Anna van den Boogaard op 2 mei 2016

Vanaf 1 mei is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gratis voor vrijwilligers in Leiden die met kwetsbare mensen werken. Eind 2015 constateerde de PvdA dat de verklaring per 2016 weer veel duurder zou worden. Omdat de kosten voor de aanvraag van een VOG er niet voor mogen zorgen dat mensen niet gescreend worden of dat

lees verder »

Ondersteuning op maat

door Anna van den Boogaard op 2 maart 2016

Onze raadsleden Anna van den Boogaard en Rald Schalkwijk stelden vandaag deze vragen: Op donderdag 25 februari 2016 kwam via de media een artikel naar buiten over een succesvolle proef in de gemeente Zaanstad. Kern is dat iets dat een inwoner beperkt in zijn mogelijkheden wordt aangepakt op de manier zodat deze echt geholpen wordt,

lees verder »

Fractie steunt noodopvang in Leiden

door Gijs Holla op 9 oktober 2015

Leiden heeft per vanavond crisisopvang voor vluchtelingen, dit betreft 120 bedden in de 3 Octoberhal. De fractie van de PvdA-Leiden steunt dit besluit helemaal. 

lees verder »

Doorstroming op huizenmarkt is zo belangrijk maar zorg

door Helma Baart op 8 september 2015

Tijdens de Gemeenteraad van 22 januari jl. is onze motie Seniorenmakelaar aangenomen; een geweldig resultaat maar het belangrijkste hierna is dan toch wel dat deze motie in de Prestatieafspraken wordt opgenomen en uitgevoerd. Naar aanleiding van de publiciteit over de motie zijn veel reacties gekomen vanuit diverse richtingen. Ik heb met al deze mensen persoonlijk

lees verder »

Het Zomerfestival voor ouderen en de dagopvang , hoe staat het daar nu mee?

door Rald Schalkwijk op 29 augustus 2015

De afgelopen tijd heb ik werkbezoeken afgelegd bij activiteiten die aangeboden worden aan ouderen. Zo ben ik bij een bingo geweest in de Zijloevers aan de Lage Rijndijk tijdens het Zomerfestival, heb een internetcafé van Libertas bezocht en ben bij de dagopvang in de Parelvissers aan het Bizetpad in Zuidwest geweest. Ik was benieuwd hoe

lees verder »

Zorgen om Leidse woningmarkt vanwege vele doelgroepen urgente woningzoekenden

door Helma Baart op 2 mei 2015

Al langere tijd kent de Leidse huurwoningmarkt knelpunten. De wachttijden nemen toe, starters moeten vele jaren wachten. Daar komt nu het signaal bij dat de wachttijden steeds verder oplopen voor een sociale woning, omdat er steeds meer mensen voorrang krijgen op de wachtlijst. Het percentage statushouders neemt daarbij toe (landelijk van 40 naar tegen de 60

lees verder »

Werkgroep Zorg en Welzijn

door Ingezonden op 13 april 2015

De afdeling vraagt jullie medewerking voor een onderzoek naar de gevolgen van de hervorming op de terreinen van zorg, welzijn, jeugdhulp en arbeidsintegratie.

lees verder »

Schriftelijke vragen Wijkverpleging

door Rald Schalkwijk op 20 februari 2015

Raadslid Rald Schalkwijk (Zorg en Welzijn) stelde vandaag schriftelijke vragen over de rol die wijkverpleegkundigen gaan spelen in de Leidse Zorg. Schalkwijk: “De PvdA zet zich in voor een goede zorg op wijkniveau. Mensen moeten in hun eigen woning kunnen blijven wonen, ook wanneer ze verpleegkundige zorg nodig hebben.” Lees hier de vragen.

lees verder »

Eigen bijdrage jeugdzorg

door Rald Schalkwijk op 13 februari 2015

Er is veel discussie ontstaan over de heffing van een eigen bijdrage in de jeugdzorg. Deze heffing is een drempel voor de toegang tot jeugdzorg en het is de vraag of dat verstandig is. Dit is een landelijke discussie die in de Tweede en Eerste Kamer moet worden beslist.
Ondertussen is duidelijk geworden dat de technische mogelijkheden om de eigen bijdrage te innen bij ouders nog zo in ontwikkeling zijn dat de uitvoering meer kost dan de eigen bijdrage zou opleveren. Daarmee vervalt het nut van die inning. Daarom willen wij graag dat Leiden het goede voorbeeld van Haarlem volgt en voor 2015 geen eigen bijdrage voor jeugdzorg op te leggen.

lees verder »

Te gast bij politiek café STUV over bed, bad en brood

door Abdelhaq Jermoumi op 12 februari 2015

In november diende de fractie van Christen Unie een voorstel in om een oplossing te vinden voor de groeiende groep mensen zonder verblijfsvergunning in Leiden, en om voor iedereen de basisvoorzieningen (bed, bad, brood) te verzorgen. Hierbij werd gevraagd om gebruik te maken van organisaties als STUV (Stichting Uitgeprocedeerd Vluchtelingen), Vluchtelingenwerk en andere maatschappelijke organisaties in de stad. Deze organisaties hebben kennis en wellicht ook middelen om deze basisvoorziening goed vorm te geven. De motie werd door een grote meerderheid in de raad aangenomen, waaronder de PvdA.

lees verder »

Een toekomst voor Beschermd Wonen

door Rald Schalkwijk op 6 februari 2015

In maart wordt in de commissie Onderwijs en Samenleving besproken welke uitgangspunten de wethouder meekrijgt bij het bepalen van het regionale beleid Beschermd wonen. Geen voorpaginanieuws, maar wel belangrijk om wijken waar veel sociale huurwoningen staan, leefbaar te houden. Hoe zit dat?

lees verder »