Abdelhaq Jermoumi

Woordvoerder Leefbaarheid, Veiligheid, Duurzaamheid en Bestuur en dienstverlening
Wijken Merenwijk en Slaaghwijk

Mijn naam is Abdelhaq, 42 jaar oud, getrouwd en vader van 2 zoons. Ik woon vanaf 1979 in Leiden. Opgegroeid in Leiden Noord, maar vanaf 2004 wonend in de Merenwijk.

Sinds 2014 ben ik raadslid in Leiden en kan ik vertellen dat ik het nog steeds een eer vindt om namens de kiezers hard mijn best te doen voor een nog beter en solidair Leiden. Als raadslid heb je een druk schema. Je bent soms makkelijk 10 tot 20 uur per week bezig met raadswerk, naast je voltijdbaan en gezin. Vergaderingen en trainingen met de fractie, vergaderingen in de commissie Leefbaarheid en bereikbaarheid, Raadsvergaderingen, afspraken in de stad, werkgroepen en natuurlijk lezen, veel lezen…!

De afgelopen periode heb ik samen met fractie- en bestuursleden het initiatief genomen om verschillende wijkbijeenkomsten te organiseren. Uit ervaring weet ik dat er bewoners zijn die niet het Leidsch Dagblad of de social media volgen. Hun informatie krijgen zij op andere manieren binnen. Deze bewoners hebben behoefte aan gesprek en face to face contact om hun zorgen te uiten. De wijkbijeenkomst “De Hollandse Droom” in Het Gebouw met Aboutaleb werd bezocht door 200 bezoekers.
De wijkbijeenkomst in Zuid-west ging over leefbaarheid in Zuid-West en de zorgen om onderwijs. Samen met collega Martijn Otten werken we aan het beter beschikbaar maken van Huiswerkbegeleiding. Niet alleen rijke ouders zouden hun kinderen dure bijles en huiswerkbegeleiding moeten kunnen geven!
In de Slaaghwijk organiseerden wij een bijeenkomst over uitdagingen met opgroeien in de Slaaghwijk. Gast was Achmed Baadoud uit Amsterdam en jongerenoverlast was hier het thema. Hele waardevolle informatie heb ik uit deze bijeenkomsten gehaald.

De overlast rond het Jac Urlusplantsoen heb ik geagendeerd in de raad. Er zijn verschillende maatregelen genomen om dit deel van de stad weer positief in het nieuws te brengen. Helaas zijn het soms enkele personen die het verpesten voor een ander. Er zijn daar zoveel bewoners die keihard hun best doen, zoals de Buurtvaders, vereniging van eigenaren en bewonerscommissie. De brede aanpak die daar nu gehanteerd wordt met een harde kant (cameratoezicht, verminderen criminaliteit) en een zachte kant (inkomen, onderwijs, zorg en verbeteren openbare ruimte) wil de burgemeester overzetten naar andere delen van de stad als deze effectief blijken.

Als partij van de wijken ben ik in de commissie Leefbaarheid veel in aanraking gekomen met de aanpak vanuit het college. Ik ben er trots op dat de ‘wijken’ ook in de dagelijkse gang van zaken van het college zichtbaar zijn. De wijkregisseurs hebben we weten te behouden. De subsidie voor wijkinitiatieven loopt en recent hebben we deze subsidie nog makkelijker gemaakt om er meer gebruik van te laten maken.

Wist u dat op mijn suggestie de wethouder wijken aan de slag is gegaan om een nieuwe wijkvereniging in de Merenwijk op te richten? Er was geen gesprekspartner in de Merenwijk en om echt stappen te maken, is er een wijkvereniging nodig in deze grote wijk. Deze wijkvereniging is zeer actief en draait op dit moment heel goed.

Een ambitieuze duurzaamheidsagenda met 7 thema’s moet ervoor zorgen dat Leiden ook voor de toekomstige generaties leefbaar blijft. Samen met de SP wilden wij een duurzaamheidsparagraaf bij alle raadsvoorstellen. Een groot succes was het bedrag van € 750.000 dat wij hebben weten te regelen voor het beperken van energielasten voor huurders. Corporaties en individuele huurders kunnen gebruik maken van dit geld om maatregelen te nemen zoals het plaatsen van CV ketels of HR glas.

Leiden is een veilige stad. Samen met politie, Gemeente, bewoners en partners in de stad zorgen we ervoor dat de criminaliteit blijft dalen. Helaas is dit niet altijd te merken aan het veiligheidsgevoel van bewoners. Verschillende suggesties heb ik gedaan zoals het vergroten van de aangiftebereidheid en het inzetten van rolmodellen in de wijken.

Naar aanleiding van de bestorming van Moskee al-Hijra in Zuid-West heb ik het college gevraagd een quick scan naar rechts-extremisme uit te voeren. Ook het deurbeleid bij enkele Leidse horeca bedrijven heb ik op de agenda gezet. Er zijn maatregelen genomen, waaronder de inzet van Mystery Guests bij cafés en discotheken.

Heeft u nog suggesties of vragen over mijn werk, dan hoor ik dat uiteraard graag.

Wijkvisie Roomburg-Meerburg van start

door Abdelhaq Jermoumi op 9 oktober 2017

En nu de wijken! Omdat Leiden groter is dan alleen de binnenstad. Met dit thema ging de PvdA Leiden de vorige gemeenteraadsverkiezingen in. Omdat we vonden dat de Leidse buurten en straten aandacht verdienden. En omdat we vonden dat de Leidenaren veel beter betrokken moesten worden bij plannen of veranderingen in hun eigen omgeving.

Dankzij ons heeft de gemeente tientallen projecten in de wijk financieel ondersteund. Ook worden bewoners actief betrokken bij nieuwe plannen voor een wijk of buurt, bijvoorbeeld voor de Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt in Leiden Noord.

lees verder »

Een dichtbebouwde stad verdient een mooi groen buitengebied

door Abdelhaq Jermoumi op 12 april 2017

Leiden is een prachtige stad om in te wonen. Het is echter ook een van de dichtst bebouwde steden van Nederland. Daarom vindt de PvdA Leiden het belangrijk dat de gebieden buiten de stad groen, rustig en open zijn. Een skeelerbaan in het gebied de Kagerzoom staat daarmee op gespannen voet. De vele bezoekers voor wedstrijden, trainingen en recreatie zorgen voor geluid- en lichtoverlast. Ook vrezen wij voor parkeeroverlast in de Merenwijk en gaat de aanleg ten koste van groen weidelandschap.

lees verder »

Bewoners uit de Merenwijk uiten zorgen over plannen Kagerzoom

door Abdelhaq Jermoumi op 22 maart 2017

Ten noorden van de Merenwijk ligt een geweldig groen gebied, de Kagerzoom. Als je op zoek bent naar rust, groen en ruimte is dit een gebied waar je moet zijn. Hier maken veel bewoners uit de Merenwijk dan ook gebruik van.
“Koester de rust, ruimte en natuur op de Kagerzoom”. Dat was de belangrijkste boodschap uit de enquête waaraan in september 2016 ruim 1000 mensen deelnamen. Zij reageerden op de vraag van de gemeente Teylingen: wat kan zowel de natuur als de recreatieve waarde van de Kagerzoom versterken? De Gemeente Teylingen verwerkt de resultaten tot een nieuwe visie voor de Kagerzoom.

lees verder »

Leidse politiek verafschuwt brandstichting in noodwoningen

door Abdelhaq Jermoumi op 4 maart 2017

In de nacht van drie op vier maart heeft er brand gewoed in de noodwoningen aan de Sumatrastraat in Leiden. De zestien woningen, waarvan er twaalf bedoeld zijn als tussenstap voor ex-daklozen en vier beschikbaar zijn voor reguliere woningzoekers, zouden vandaag geopend worden door wethouder Roos van Gelderen. Gelukkig gaat de vandaag geplande opening wel door, Leiden buigt niet voor brandstichting.

lees verder »

Iedereen behoort zich veilig te voelen

door Abdelhaq Jermoumi op 24 februari 2017

In de commissie van donderdag 23 februari bespraken wij de resultaten van een uitgevoerd onderzoek naar rechtsactivisme in Leiden en de regio. Directe aanleiding was de bezetting van de Moskee in Zuid-West in 2015. In de commissie vroegen wij ons toentertijd af hoe groot het fenomeen rechtsactivisme is in de stad. Samen met de politie en de gemeente is er een onderzoek uitgevoerd naar aard en omvang. Er is cijfermatig onderzoek gedaan en er is gesproken met bewoners en organisaties in de stad.

lees verder »

Aanpak Jacques Urlusplantsoen straks ook naar andere wijken

door Abdelhaq Jermoumi op 23 februari 2017

Werken aan leefbare wijken is een van onze speerpunten.

Meerdere malen heb ik aandacht gevraagd voor de vraagstukken rond het Jacques Urlusplantsoen. Je ziet veel positieve ontwikkelingen met actieve bewoners en jongeren die gewoon hun best doen door naar school gaan, te spelen, werken en iets van hun toekomst proberen te maken.

lees verder »

Vragen over deurbeleid in Leidse horeca

door Abdelhaq Jermoumi op 5 december 2016

Tijdens de laatste raadsvergadering stelde ik mede namens Groen Links, SP en de VVD, vragen aan de burgemeester over de trieste constatering dat ook in Leiden horeca gasten aan de deur worden geweigerd. In de uitzending was te zien dat een groep blanke jongeren wel naar binnen mocht, maar een groep Marokkaanse en donkere jongeren niet.

lees verder »

Zorgen om faillissement van het Bureau Discriminatiezaken Hollands-Midden

door Abdelhaq Jermoumi op 28 november 2016

Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan

De fractie van de PvdA heeft vaak specifiek aandacht gevraagd voor de groep mensen met een niet-westerse achtergrond die moeite heeft om aan een baan te komen. Net zoals er specifiek aandacht moet zijn voor discriminatie van LHBT’ers en mensen met een arbeidsbeperking. Bewuste of onbewuste discriminatie speelt helaas vaak nog een grote rol.

lees verder »

Wijkinitiatieven subsidie verruiming en nieuwe Leidse wijkaanpak

door Abdelhaq Jermoumi op 30 oktober 2016

In het bestuursakkoord is er budget gereserveerd voor investeringen de leefbaarheid van wijken. De wijkvisies Meerburg, Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt zijn hier een deel van. De uitwerking van deze visies worden betaald van dit budget. Het andere gedeelte houdt een fonds in waaruit leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en partners uit betaald kunnen worden. Afspraak was dat we op de helft van de rit, deze subsidie zouden evalueren.

lees verder »

Winkels als hart en ziel van de wijk

door Abdelhaq Jermoumi op 13 oktober 2016

Afgelopen dinsdag 11 oktober was de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen bij de begrotingsbesprekingen 2017. Gijs Holla en Anna van den Boogaaard waren vanwege werkzaamheden verhinderd. De inbreng werd namens ons fractie verzorgd door Abdelhaq.

lees verder »

Slechte uitvoering van onderhoud bestrating Morsweg

door Abdelhaq Jermoumi op 23 september 2016

Sinds een aantal weken wordt de Morsweg, tussen spoorwegovergang en viaduct Lage Morsweg op sommige plekken herbestraat. Verschillende stukken worden op verschillende dagen, naar het lijkt geheel willekeurig, (her)bestraat. Delen van het wegdek worden overgeslagen, omdat deze nog wel aan de normen voldoen. Zelfs na het werk liggen stenen los en erg hobbelig. Sommige delen zijn inmiddels 3 keer herbestraat.

lees verder »

Nieuwe visie op Handhaving in de openbare ruimte 2016-2019

door Abdelhaq Jermoumi op 13 september 2016

Binnenkort bespreken we in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid de nieuwe visie Handhaving Openbare Ruimte 2016-2019 die door het college is vastgesteld. De visie richt zich op de handhavers in de openbare ruimte (boa’s) en sluit aan de bij de visie die de VNG onlangs heeft uitgebracht. Het integraal Veiligheidsplan heeft Leefbaarheid als één van de prioriteiten opgenomen. In deze visie wordt nu verwoord hoe we dit willen gaan bereiken. Wat positief is, is dat de visie samen met het team Handhaving opgesteld. De handhavers kennen de stad als geen ander en het zorgt ook voor draagvlak binnen het team om met de nieuwe visie aan de slag te gaan. Leiden heeft op dit moment 26 boa’s, 2 toezichthouders en tijdelijk 2 toezichthouders voor het fietsparkeren in de stad.

lees verder »

€ 750.000 voor investeringen in besparingsmaatregelen huurders

door Abdelhaq Jermoumi op 9 juni 2016

In 2015 heeft de raad onze motie VOD ‘Investeren in thuis II’ aangenomen. Bij het vaststellen van de Verordening Duurzaamheidslening stelde het college voor deze motie af te doen, waar wij en een meerderheid van de commissie het niet mee eens waren. Ons voorstel was om een bedrag van € 750.000 te investeren in besparingsmaatregelen die ten goede zouden komen aan de huursector, zoals het plaatsen van CV ketels in huurhuizen. Dit zagen wij niet terugkomen in de afdoening van de motie. Dit wilden wij anders zien. Afspraak was dat ik als indiener van de motie en wethouder de Wit over de verwachtingen en de mogelijkheden zouden gaan overleggen.

lees verder »

Nieuwe subsidie verordening Groene daken 2016-2017

door Abdelhaq Jermoumi op 20 mei 2016

Vanuit de Duurzaamheidsagenda is het subsidiëren van Groene Daken één van de gekozen maatregelen om te werken aan biodiversiteit, meer groen en ook uiteindelijk energiebesparing. Groene daken zorgen ook voor minder wateroverlast. Voor ons als PvdA is het meters maken in de aanleg van groene daken het belangrijkste uitgangspunt. Dit raadsvoorstel past naar onze mening erg goed in het voornemen om inwoners en instellingen te laten participeren in het verbeteren van hun eigen leefomgeving. Tijdens de raadsvergadering van 19 mei hebben wij ingestemd met de nieuwe subsidie verordening Groene Daken 2016-2017.

lees verder »

Stimuleringsregeling voor verduurzamen van scholen

door Abdelhaq Jermoumi op 11 april 2016

Voor het verduurzamen van schoolgebouwen stelt het college 1 miljoen euro beschikbaar om energie te besparen. Schoolbesturen kunnen vanaf dit jaar een lening afsluiten bij de gemeente. Leiden is hiermee de eerste gemeente in Nederland die dit soort leningen aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs aanbied. Vanuit de aangenomen PvdA motie Green Deal,

lees verder »