Abdelhaq Jermoumi

Woordvoerder Leefbaarheid, Veiligheid, Duurzaamheid en Bestuur en dienstverlening
Wijken Merenwijk en Slaaghwijk

Mijn naam is Abdelhaq, 42 jaar oud, getrouwd en vader van 2 zoons. Ik woon vanaf 1979 in Leiden. Opgegroeid in Leiden Noord, maar vanaf 2004 wonend in de Merenwijk.

Sinds 2014 ben ik raadslid in Leiden en kan ik vertellen dat ik het nog steeds een eer vindt om namens de kiezers hard mijn best te doen voor een nog beter en solidair Leiden. Als raadslid heb je een druk schema. Je bent soms makkelijk 10 tot 20 uur per week bezig met raadswerk, naast je voltijdbaan en gezin. Vergaderingen en trainingen met de fractie, vergaderingen in de commissie Leefbaarheid en bereikbaarheid, Raadsvergaderingen, afspraken in de stad, werkgroepen en natuurlijk lezen, veel lezen…!

De afgelopen periode heb ik samen met fractie- en bestuursleden het initiatief genomen om verschillende wijkbijeenkomsten te organiseren. Uit ervaring weet ik dat er bewoners zijn die niet het Leidsch Dagblad of de social media volgen. Hun informatie krijgen zij op andere manieren binnen. Deze bewoners hebben behoefte aan gesprek en face to face contact om hun zorgen te uiten. De wijkbijeenkomst “De Hollandse Droom” in Het Gebouw met Aboutaleb werd bezocht door 200 bezoekers.
De wijkbijeenkomst in Zuid-west ging over leefbaarheid in Zuid-West en de zorgen om onderwijs. Samen met collega Martijn Otten werken we aan het beter beschikbaar maken van Huiswerkbegeleiding. Niet alleen rijke ouders zouden hun kinderen dure bijles en huiswerkbegeleiding moeten kunnen geven!
In de Slaaghwijk organiseerden wij een bijeenkomst over uitdagingen met opgroeien in de Slaaghwijk. Gast was Achmed Baadoud uit Amsterdam en jongerenoverlast was hier het thema. Hele waardevolle informatie heb ik uit deze bijeenkomsten gehaald.

De overlast rond het Jac Urlusplantsoen heb ik geagendeerd in de raad. Er zijn verschillende maatregelen genomen om dit deel van de stad weer positief in het nieuws te brengen. Helaas zijn het soms enkele personen die het verpesten voor een ander. Er zijn daar zoveel bewoners die keihard hun best doen, zoals de Buurtvaders, vereniging van eigenaren en bewonerscommissie. De brede aanpak die daar nu gehanteerd wordt met een harde kant (cameratoezicht, verminderen criminaliteit) en een zachte kant (inkomen, onderwijs, zorg en verbeteren openbare ruimte) wil de burgemeester overzetten naar andere delen van de stad als deze effectief blijken.

Als partij van de wijken ben ik in de commissie Leefbaarheid veel in aanraking gekomen met de aanpak vanuit het college. Ik ben er trots op dat de ‘wijken’ ook in de dagelijkse gang van zaken van het college zichtbaar zijn. De wijkregisseurs hebben we weten te behouden. De subsidie voor wijkinitiatieven loopt en recent hebben we deze subsidie nog makkelijker gemaakt om er meer gebruik van te laten maken.

Wist u dat op mijn suggestie de wethouder wijken aan de slag is gegaan om een nieuwe wijkvereniging in de Merenwijk op te richten? Er was geen gesprekspartner in de Merenwijk en om echt stappen te maken, is er een wijkvereniging nodig in deze grote wijk. Deze wijkvereniging is zeer actief en draait op dit moment heel goed.

Een ambitieuze duurzaamheidsagenda met 7 thema’s moet ervoor zorgen dat Leiden ook voor de toekomstige generaties leefbaar blijft. Samen met de SP wilden wij een duurzaamheidsparagraaf bij alle raadsvoorstellen. Een groot succes was het bedrag van € 750.000 dat wij hebben weten te regelen voor het beperken van energielasten voor huurders. Corporaties en individuele huurders kunnen gebruik maken van dit geld om maatregelen te nemen zoals het plaatsen van CV ketels of HR glas.

Leiden is een veilige stad. Samen met politie, Gemeente, bewoners en partners in de stad zorgen we ervoor dat de criminaliteit blijft dalen. Helaas is dit niet altijd te merken aan het veiligheidsgevoel van bewoners. Verschillende suggesties heb ik gedaan zoals het vergroten van de aangiftebereidheid en het inzetten van rolmodellen in de wijken.

Naar aanleiding van de bestorming van Moskee al-Hijra in Zuid-West heb ik het college gevraagd een quick scan naar rechts-extremisme uit te voeren. Ook het deurbeleid bij enkele Leidse horeca bedrijven heb ik op de agenda gezet. Er zijn maatregelen genomen, waaronder de inzet van Mystery Guests bij cafés en discotheken.

Heeft u nog suggesties of vragen over mijn werk, dan hoor ik dat uiteraard graag.

Verklaring n.a.v. dreigbrieven aan Leidse Moskeeën

door Abdelhaq Jermoumi op 3 maart 2016

Helaas hadden wij vorige week een nare situatie waarin direct- en indirect duizenden Leidenaren zijn bedreigd door landelijk verstuurde dreigbrieven naar Moskeeën. Óok de Leidse Moskeeën kregen deze in de brievenbus. De impact van iedere bedreiging is groot en daarom waren wij blij dat landelijk minister Asscher en de landelijke politie deze dreigbrieven serieus namen

lees verder »

Wijkbijeenkomst over jongeren in Slaaghwijk

door Abdelhaq Jermoumi op 20 januari 2016

Op zaterdag 6 februari 19:00 uur organiseren wij samen met stichting jongeren in nood, een bijeenkomst in de Slaaghwijk met als hoofdthema jongeren. Binnen dit thema gaan we het hebben over werk, studie, perspectief op de toekomst, overlast vraagstukken en vooral het voorkomen van overlast. Iedereen is welkom.

lees verder »

Geld voor Maximapleintje in Noord

door Abdelhaq Jermoumi op 2 december 2015

In juli 2014 stelde ik schriftelijke vragen over de slechte staat van het Maximaplein in de Bernhardstraat. Ruim een halfjaar daarvoor waren een aantal bewoners van de Bernhardstraat en Willem de Zwijgerlaan in contact met Libertas, De Sleutels en projectontwikkelaar Heijmans om te praten over de mogelijkheid om een speeltuin en verblijfplek te realiseren op deze locatie. Van een speelplein is nooit sprake geweest omdat het omringd werd door een hek en het vol stond met onkruid.

lees verder »

Antwoorden op schriftelijke vragen waterspeelplek en skatebaan Tuin van Noord

door Abdelhaq Jermoumi op 13 november 2015

De Tuin van Noord is aangelegd om Leiden-Noord en de Merenwijk beter met het centrum te verbinden. Verschillende projecten zijn gerealiseerd, waaronder een educatieve waterspeeltuin in combinatie met een skatebaan. Oktober 2012 was de opening van deze nieuwe plek die een meerwaarde zou moeten betekenen voor de wijk Leiden Noord. Mooie ideeën als het beheer ook op orde zou zijn, want de staat van de waterspeelplek en de skatebaan is troosteloos en niet op het niveau dat dit college en de fractie van de PvdA voorstaat onder het motto: Schoon, heel en veilig.

lees verder »

Leiden Duurzaam 2030 en Duurzaamheidsagenda 2016-2020

door Abdelhaq Jermoumi op 1 november 2015

Tijdens de laatste commissie vergadering Leefbaarheid hebben wij 5 insprekers gehad op het ambitiedocument ‘Leiden duurzaam 2030’ en de bijbehorende Duurzaamheidsagenda 2016-2020. Het college geeft met dit raadsvoorstel  aan hoe vorm wordt gegeven aan de duurzaamheids doelen die wij hebben gesteld in het Beleidsakkoord 2014-2018. In de quick-scan duurzaamheid die wij eerder dit jaar hebben

lees verder »

Schriftelijke vragen over gegraai bij Netbeheerder Alliander

door Abdelhaq Jermoumi op 18 augustus 2015

Vandaag stelde ik schriftelijke vragen aan het college van B&W over het onacceptabele gegraai van bestuurders van Alliander. In het AD van maandag 17 augustus stond een artikel over de beloningsstructuur bij Alliander, Nederlands grootste bedrijf voor het onderhoud van het energienetwerk. Alliander ontduikt de wet die topsalarissen beknot. Het wil zelf de beloning bepalen

lees verder »

Aanpak Parkzicht in de Merenwijk en de nieuwe wijkaanpak

door Abdelhaq Jermoumi op 12 juni 2015

Buiten alle verordeningen, raadsvoorstellen en nota’s behandelen in het stadhuis, is vraagbaak zijn voor bewoners één van de leuke dingen van het raadslid zijn. Vaak zijn het kleine dingen die veel plezier en woongenot kunnen bezorgen bij mensen. Als wijkvertegenwoordiger Merenwijk kreeg ik een melding over het straatwerk bij Parkzicht in de Merenwijk en of

lees verder »

Duurzaamheidsprojecten 2015

door Abdelhaq Jermoumi op 12 april 2015

Tijdens de afgelopen raadsvergadering was er voor de PvdA een belangrijk thema op de agenda waar ik woordvoerder op ben. Duurzaamheid is vanuit sociaal oogpunt een thema dat iedereen aangaat en waar we een betere stad mee kunnen ontwikkelen waar iedereen van mee profiteert en zeker de toekomstige generaties. In het beleidsakkoord is afgesproken dat duurzaamheid één van de belangrijke thema’s is voor dit college. Om dit vorm te geven is gekozen voor een korte termijn aanpak, middels een duurzaamheidsagenda 2015 en een lange termijn aanpak middels een duurzaamheidsagenda 2016-2020.

lees verder »

Maidenspeech in de raad rond interpellatiedebat Haagwegkwartier

door Abdelhaq Jermoumi op 20 maart 2015

Als woordvoerder veiligheid van onze fractie mocht ik mijn bijdrage inbrengen n.a.v. het door Groep Kok aangevraagde spoeddebat over de situatie in het Haagwegkwartier. Uiteraard konden bij Dhr Kok termen als terreur, Marokkaans straattuig, Islam, Shariawijk niet achterblijven. De raad stemde unaniem in met het interpellatiedebat en op de Groep Kok na, stemde niemand in

lees verder »

Thema avond ‘De Hollandse Droom’ goed bezocht

door Abdelhaq Jermoumi op 22 februari 2015
Foto Foto Weblog Leidse Glibber

Vrijdagavond organiseerde de Pvda Leiden en de Jonge Socialisten een themavond over de zgn Hollandse Droom. Hoofdgast was burgemeester Ahmed Aboutaleb. Zijn deelname was nog even spannend, omdat hij die week in de VS te gast was op een conferentie over aanpak radicalisering in het Witte Huis. Als locatie was het Gebouw gekozen in Leiden-Noord.

lees verder »

Te gast bij politiek café STUV over bed, bad en brood

door Abdelhaq Jermoumi op 12 februari 2015

In november diende de fractie van Christen Unie een voorstel in om een oplossing te vinden voor de groeiende groep mensen zonder verblijfsvergunning in Leiden, en om voor iedereen de basisvoorzieningen (bed, bad, brood) te verzorgen. Hierbij werd gevraagd om gebruik te maken van organisaties als STUV (Stichting Uitgeprocedeerd Vluchtelingen), Vluchtelingenwerk en andere maatschappelijke organisaties in de stad. Deze organisaties hebben kennis en wellicht ook middelen om deze basisvoorziening goed vorm te geven. De motie werd door een grote meerderheid in de raad aangenomen, waaronder de PvdA.

lees verder »

Aan de slag met wijkpanel Merenwijk

door Abdelhaq Jermoumi op 5 februari 2015

Op 8 juli 2014 is door de Gemeenteraad de motie ‘rotondes Merenwijk’ aangenomen, waarin het college werd gevraagd om geld te reserveren voor de aanleg van rotondes op de kruising Ketelmeerlaan – IJsselmeerlaan en Ketelmeerlaan – Gooimeerlaan en om bij deze inrichting de participatie en de inspraak naar de bewoners te verbeteren. Als onderdeel van het uitwerken van de motie kwam het college met een enquête. Tevens werd in de enquete vragen gesteld over leefbaarheid en de vraag of er behoefte is aan een wijkvertegenwoordiging. De uitslagen van de enquête zijn deze week bekend geworden.Als wijkvertegenwoordiger voor de Merenwijk en zelf bewoner van de Merenwijk heb ik een eigen wijkpanel. Binnen mijn wijkpanel van PvdA leden uit de Merenwijk had ik eind vorig jaar al enkele vragen uitgezet om de discussie vanuit PvdA standpunt straks goed te kunnen voeren. Leefbaarheid, bereikbaarheid en wijkvertegenwoordiging waren ook binnen mijn wijkpanel de vragen.

lees verder »

Aan de slag met nieuwe wijkregisseurs

door Abdelhaq Jermoumi op 17 december 2014
Foto Maximapleintje, Bernhardstraat

Ik ben blij dat onze wethouder Wijken Marleen Damen aan de slag gaat met de nieuwe wijkregisseurs. Er komen 4 wijkregisseurs voor de 4 stadsdelen: Midden, Noord, Zuid en West. Begin januari 2015 moeten deze 4 regisseurs aan de hand van op te stellen wijk en buurtprofielen en in gesprek met wijkorganisaties en bewoners, initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren coördineren, stimuleren en aanjagen. Door onder meer gebruik te maken van stimuleringsmaatregelen wijkinitiatieven van 1 miljoen, worden projecten geholpen in de opstartfase. Wat belangrijk is, is dat de voorstellen gedragen worden door de wijk en voor de wijk.

lees verder »

Leefbare wijken zijn veilige wijken

door Abdelhaq Jermoumi op 13 november 2014

Ook in Leiden staan wij voor een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving en je stad is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is voor een betere leefbaarheid in de wijk een prioriteit van de PvdA. Zowel door preventie als daarna repressie willen we ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen.

lees verder »

Aandacht voor het Jac. Urlusplantsoen

door Abdelhaq Jermoumi op 7 november 2014

Naar aanleiding van een ingekomen brief van een bewoner van het Jac Urlusplantsoen, benaderde Erica als wijk vertegenwoordigster Zuid-West deze bewoner voor een gesprek op het Stadhuis om over de klachten en kansen voor het Jac Urlusplantsoen te praten. Samen met mij als woordvoerder Leefbaarheid spraken wij over de ontwikkeling van de flats waar steeds

lees verder »