Helma Baart

Woordvoerder Stedelijke Ontwikkeling & Wonen
Wijken De Kooi, Noorderkwartier, Groenoord, Maredijkbuurt

Ik wil de stem van alle bewoners in Leiden zijn richting de Raad en naar de bewoners terug. Ik ben gekozen als vertegenwoordiger door u en ben er voor u. Ik ben een moeder van 3 volwassen kinderen (2 meiden, 1 zoon). Heeft u mijn hulp nodig? Schroom niet; neem dan vooral contact met mij op! Op 1 juli 2016 ben ik gestart met een nieuwe organisatie, te weten Stichting BalansZorg Begeleiding in Leiden; ik werk vanuit huis (kantoor) en vanuit een ruimte bij Leiden Helpt (Willem Barentszstraat 22). We zijn bezig een locatie te starten vanuit Enschede. We doen dit met 3 vrijwilligers (waaronder ikzelf) en 1 fulltime betaalde maatschappelijk werker. Wij begeleiden de meest kwetsbare groepen (alle leeftijden, 0 tot en met 100 jaar) die vastlopen; pechklanten (baanverlies, huisverlies, schulden etc), mensen met een beperking, jongeren en ouderen die zelfstandig het leven even niet aankunnen en tegen alle muren en deuren zijn aangelopen; ook ambtelijke molens, bureaucratie. Wij gaan overal mee naartoe en geven nooit op. Wij helpen ze op weg naar Eigen Kracht op basis van een PGB.

Plan voor wooncoach senioren

door Helma Baart op 29 mei 2017

Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Toch komt het regelmatig voor dat de plek waar ze wonen daar steeds minder geschikt voor is en alternatieven niet beschikbaar zijn. Oudere mensen worden hierdoor minder zelfredzaam, hebben meer hulp bij het huishouden nodig en de woning moet vaak worden aangepast. Om senioren een passend huis te

lees verder »

Rondvraag over huurdersproblemen senioren

door Helma Baart op 2 januari 2017

Tijdens de uitzending van Monitor op zondag 11 december 2016 werd duidelijk naar voren gebracht dat er tussen de 15.000 en 20.000 ouderen per jaar op zoek zijn naar een seniorenwoning en dat er ongeveer 11.000 woningen voor senioren beschikbaar komen. In de uitzending van Monitor werd pijnlijk duidelijk dat de vraag er voldoende is

lees verder »

Afschaffen seniorenlabel lost problemen senioren op woningmarkt niet op

door Helma Baart op 9 september 2016

Het afschaffen van het seniorenlabel 55+ door Portaal heeft de PvdA bevreemd. De problemen, zoals voldoende of geschikt aanbod en bovenal betaalbaarheid, waar oudere woningzoekenden tegenaan lopen worden volgens de PvdA niet opgelost door het afschaffen van het seniorenlabel. De fractie van de PvdA heeft, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde,

lees verder »

PvdA komt met motie voor renovatie van Oude Kooi

door Helma Baart op 17 juni 2016

Samen met D66, SP, GroenLinks en het CDA komt de PvdA met een motie Vreemd aan de Orde van de Dag om in gesprek te gaan met de Sleutels om de centrale blokken te renoveren in plaats van te slopen. Belangrijke argumenten voor renovatie zijn de belangrijke culturele waarde van deze woningen en de eerder gemaakte afspraken.

lees verder »

Schriftelijke vragen over huurprijzen in Leiden

door Helma Baart op 17 april 2016

Naar aanleiding van een NOS reportage van 7 april over huurprijzen  heb ik gemeend schriftelijke vragen te moeten vragen aan ons College. Onze fractie maakt zich al lang zorgen over de huurprijzen en de ontwikkelingen hierop, wij hebben door middel van een motie geprobeerd bij de prestatieafspraken de huurverhogingen van 2015 tegen te houden. Helaas kregen wij hiervoor in de

lees verder »

Huisvesting vergunninghouders: werken aan een sociale woningmarkt

door Helma Baart op 14 maart 2016

Rald Schalkwijk en ik hebben in goed overleg het Voorgenomen besluit tot aanwijzing negen locaties voor huisvesting vergunninghouders en bijzondere doelgroepen behandeld; ook hebben we hierbij Abdelhaq Jermoumi betrokken. Eerst in de gezamenlijke commissievergaderingen Stedelijke Ontwikkeling en Ontwikkeling en Samenleving op 1 maart (horen insprekers) en op 3 maart (inhoudelijke discussie).

lees verder »

Vasthouden aan renovatie centrale blokken Kooi

door Helma Baart op 8 december 2015

In 2009 is een akkoord gesloten tussen woningbouwcorporatie De Sleutels en bewoners van de Oude Kooi om de Centrale Blokken van de Oude Kooi te gaan renoveren. Dat besluit is vervolgens overgenomen door de gemeenteraad op basis van een initiatief raadsvoorstel van de toenmalige fractie van de PvdA. Eerder dit jaar heeft De Sleutels laten weten opnieuw te onderzoeken wat sloop/nieuwbouw kost t.o.v. de afgesproken renovatie. Uit dat onderzoek blijkt dat renovatie duurder is dan sloop/nieuwbouw. Daarom stelt De Sleutels nu voor om de woningen alsnog te slopen.

lees verder »

Wonen, huren, bouwen; wat vindt u?

door Helma Baart op 15 november 2015

Ik ben in de Raad gekomen als vertegenwoordiger van de Leidse burger en heb uw input nodig. Niet omdat ik zelf geen mening heb of kan vormen maar gewoon omdat ik op zoek ben, naar ideeën, gedachten, feiten en meningen. Ik wil dus graag positieve input, meedenken, aanreiken van oplossingsrichtingen.

lees verder »

Huurverlagingen voor groot aantal Leidenaren

door Helma Baart op 2 oktober 2015

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan ons college naar aanleiding van de invoering van het nieuwe woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015. De fractie van de PvdA Leiden roert zich al een tijd over de te hoge huurstijgingen van de afgelopen jaren en is van mening dat de huurprijzen voor veel Leidenaren niet meer betaalbaar zijn. We hebben hierom dan ook tegen de afspraken tussen gemeente en corporaties (prestatieafspraken) gestemd. Ik heb hier eerder op de website over gesproken.

lees verder »

Doorstroming op huizenmarkt is zo belangrijk maar zorg

door Helma Baart op 8 september 2015

Tijdens de Gemeenteraad van 22 januari jl. is onze motie Seniorenmakelaar aangenomen; een geweldig resultaat maar het belangrijkste hierna is dan toch wel dat deze motie in de Prestatieafspraken wordt opgenomen en uitgevoerd. Naar aanleiding van de publiciteit over de motie zijn veel reacties gekomen vanuit diverse richtingen. Ik heb met al deze mensen persoonlijk

lees verder »

Waarom we tegen de Prestatieafspraken 2015-2020 hebben gestemd

door Helma Baart op 22 juni 2015

Op 18 juni jl. stonden de Prestatieafspraken (onderhandelaarsakkoord tussen Gemeente en de Leidse Corporaties) op de agenda van de Gemeenteraad om te bespreken en uiteindelijk ter stemming door de Raad. Na een lastige vergadering, lange discussie en zelfs een schorsing van onze fractie hebben wij besloten hier tegen te stemmen. We konden het niet aan onszelf verkopen om onze handtekening te zetten onder een akkoord waar niets werd gedaan aan de alsmaar oplopende huurverhogingen in Leiden.

lees verder »

PvdA-fractie ondertekent Pleidooi Werkgroep Huurders

door Helma Baart op 3 juni 2015

De PvdA Werkgroep Huurders heeft een Pleidooi opgesteld voor voldoende huurwoningen met betaalbare prijs en vast contract. Ook in Leiden zien we op dit moment veel problemen met het vinden van betaalbare huurwoningen en daarom hebben we hier ook als fractie over gesproken. Wij onderschrijven de meeste punten van dit pleidooi, al vinden het niet geheel realistisch

lees verder »

PvdA knokt voor betaalbare huren

door Helma Baart op 27 mei 2015

Ik heb me de afgelopen weken hard gemaakt voor betaalbare huren. Samen met de SP hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college met het oog op de aankomende prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken zijn nu aangeboden aan de Commissie Stedelijke Ontwikkeling.

lees verder »

PvdA strijdt voor betaalbare sociale huurwoningen

door Helma Baart op 3 mei 2015

Uitgaand van de concept prestatieafspraken 2015-2020 zullen de huren van ongeveer 3200 sociale huurwoningen van de 16000 in Leiden boven de aftoppingsgrens komen te liggen. Dit houdt voor de mensen met de laagste inkomens in dat zij door middel van huurtoeslag niet worden gecompenseerd voor het bedrag van de huur dat boven de aftoppingsgrens ligt.

lees verder »

Zorgen om Leidse woningmarkt vanwege vele doelgroepen urgente woningzoekenden

door Helma Baart op 2 mei 2015

Al langere tijd kent de Leidse huurwoningmarkt knelpunten. De wachttijden nemen toe, starters moeten vele jaren wachten. Daar komt nu het signaal bij dat de wachttijden steeds verder oplopen voor een sociale woning, omdat er steeds meer mensen voorrang krijgen op de wachtlijst. Het percentage statushouders neemt daarbij toe (landelijk van 40 naar tegen de 60

lees verder »