Door Mors op 18 februari 2013

Aandacht voor verkamering

Rond de zomer van vorig jaar is door de fractie, op initiatief van Roelof, een Meldpunt Verkamering opgezet na enkele klachten in of rondom verkamerde woningen. Dit heeft met name klachten opgeleverd uit de wijk Transvaal. Bij de bespreking van de nieuwe Nota Wonen heb ik deze kwestie opnieuw ter sprake gebracht.

Bij verkamering wordt een woning aan de markt onttrokken, om deze vervolgens als verschillende, zelfstandige onderdelen op nieuw te verhuren. Enerzijds levert dit meer woonruimte op, maar anderzijds wordt daarmee de kans op zaken als geluids- en parkeeroverlast ook groter. Ook is op een krappe woningmarkt als de Leidse niet uit te sluiten dat door de mogelijkheid tot verkamering te kleine of ongeschikte eenheden verhuurd worden.

Niet al te lang geleden heeft de raad besloten dat de zogenaamde onttrekkingsvergunning in stand te houden, die aangevraagd diende te worden wanneer het doel van de onttrekking verkamering is. De achterliggende gedachte was daarbij dat op die manier meer toezicht gehouden kan worden op de markt en onwenselijke situaties en overlast voorkomen kunnen worden. Gezien de reacties

De wethouder heeft aangegeven dat er voldoende handhavingscapaciteit is om misstanden naar aanleiding van verkamering aan te pakken en inmiddels duidelijk in beeld te hebben waar de problematiek het grootst is. Daarmee is verbetering van de situatie in zicht. Maar totdat duidelijk is dat deze verbetering inderdaad optreedt blijft het een punt van aandacht en houden we het in de gaten.

Vermeldenswaardig in dit kader is tevens het bredere onderzoek wat de ChristenUnie uitgevoerd heeft naar misstanden op de particuliere woningmarkt. Moties en amendementen die hieruit voortvloeiden bij de behandeling van de Nota Wonen, zoals het breder openstellen van het gemeentelijke Meldpunt Woonoverlast, heeft de fractie van harte gesteund.

Mors

Mors

De Mors is het gebied tussen de Plesmanlaan aan de Noordkant, de Haagsche Schouwweg aan de westkant en de Oude Rijn aan de zuid- en oostkant. In de Mors wonen ongeveer 11.000 Leidenaren. De wijk bestaat uit drie buurten: de Lage Mors, de Hoge Mors en Transvaal. De eerste twee buurten liggen ten westen van de

Meer over Mors