Door Helma Baart op 9 september 2016

Afschaffen seniorenlabel lost problemen senioren op woningmarkt niet op

Het afschaffen van het seniorenlabel 55+ door Portaal heeft de PvdA bevreemd. De problemen, zoals voldoende of geschikt aanbod en bovenal betaalbaarheid, waar oudere woningzoekenden tegenaan lopen worden volgens de PvdA niet opgelost door het afschaffen van het seniorenlabel.

De fractie van de PvdA heeft, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde, de volgende vragen aan het college:
1. Is het college op de hoogte van de de afschaffing van het seniorenlabel door Portaal?
a. Zo ja, hebben het college en Portaal overleg gehad over dit overnemen?
b. Indien dat overleg er is geweest; wat was het ingenomen standpunt door de gemeente?

2. Indien er geen overleg is geweest is het college bereid om alsnog in overleg te treden met Portaal over dit voornemen?
De PvdA ziet zeker ook in dat acties nodig zijn op het gebied van ouderenhuisvesting. Op dit moment wordt er feitelijk geen rekening gehouden met de wensen op het gebied van wonen van ouderen via Woningnet. Daarvoor is het seniorenlabel te generiek. Voor de PvdA is het daarom begrijpelijk dat oudere woningzoekenden niet reageren op deze woningen met een 55+label. Het afschaffen van het seniorenlabel lijkt enkel en alleen symtoombestrijding te zijn en zal de problemen op de woningmarkt voor ouderen niet oplossen.

3. Deelt het college de visie van de PvdA dat het afschaffen van het seniorenlabel de probelemen voor ouderen niet oplost?

4. Deelt het college de visie van de PvdA dat het het huidige seniorenlabel een zeer generiek middel is en dat maatwerk voor oudere woningzoekenden vele malen effectiever kan zijn?
Een van manieren om meer maatwerk aan ouderen te leveren is de inzet van de seniorenmakelaar. Deze seniorenmakelaar heeft als doel ouderen te faciliteren bij de een verhuiswens naar een meer passende (kleinere) woning of zorggerelateerde mogelijkheden en kan op die manier maatwerk aan de ouderen bieden. Het leveren van maatwerk is volgens de PvdA de gewenste oplossing voor nu en de toekomst.
In de Nota Wonen 2020 staat eigenlijk precies waar het omgaat, een citaat:
“Stimuleren doorstroming : uit financieel en volkshuisvestelijk oogpunt is het wenselijk de doorstroming van ouderen uit eengezinswoningen naar levensloopgeschikte appartementen te stimuleren. Deze wens staat haaks op de realiteit dat de verhuisgeneigdheid met het stijgen der jaren sterk afneemt. Daarbij komt dat de voordelen van een verandering van leefomgeving in de vorm van een meer op de zorgbehoefte ingericht huis op hoge leeftijd vaak niet opwegen tegen de nadelen. Ook het verschil in woonlasten tussen de huidige en de nieuwe woning speelt hierbij een rol.
De woonruimteverdeling vindt plaats op het niveau van Holland Rijnland via Woonzicht. In Holland Rijnland verband wordt gewerkt aan het toegankelijker maken van Woonzicht voor de mensen met een specifieke woonvraag. waardoor vraag en aanbod beter gematcht worden”.

5. Is het college het eens dat een onafhankelijke seniorenmakelaar een van de oplossingen kan zijn om meer oudere woningezoekenden aan geschikte woning te laten komen?

6. Welke andere vormen van maatwerk op de woningmarkt kent het college nog?

7. Is het college bereid maatwerk initiatieven voor ouderen op de woningmarkt uit de rest van het land te inventariseren en te beoordelen op hun effectieviteit en toepasbaarheid in onze regio?

8. Wil het college, nogmaals, een poging wagen om de seniorenmakelaar nu daadwerkelijk goed in de markt te zetten en hierover met Portaal in gesprek gaan?

Helma Baart

Helma Baart

Ik wil de stem van alle bewoners in Leiden zijn richting de Raad en naar de bewoners terug. Ik ben gekozen als vertegenwoordiger door u en ben er voor u. Ik ben een moeder van 3 volwassen kinderen (2 meiden, 1 zoon). Heeft u mijn hulp nodig? Schroom niet; neem dan vooral contact met mij

Meer over Helma Baart