Door Bestuur op 28 januari 2017

Commissieleden GR2018 gezocht!

De PvdA Leiden bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 (GR2018). Het bestuur is op zoek naar leden voor de programmacommissie en de kandidaatstellingscommissie. Als je genoeg tijd hebt en een bijdrage wilt leveren, roepen wij je op om je nu aan te melden voor één van deze commissies! 

De programmacommissie, stelt het verkiezingsprogramma van de PvdA Leiden op, de kandidaatstellingscommissie stelt de kandidatenlijst samen. Beide commissies zijn adviescommissies, die werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur heeft Davied van Berlo gevraagd aan het bestuur een voordracht te doen voor de samenstelling van de programmacommissie. Het bestuur heeft eenzelfde verzoek aan Henny Keereweer gedaan voor de samenstelling van de kandidaatstellingscommissie. Vanaf nu kun je je aanmelden voor een van de commissies. Henny en Davied zijn daarnaast ook actief leden aan het benaderen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de leden voor beide commissies. Gesprekken met belangstellenden kunnen onderdeel zijn van de procedure. Wij zijn op zoek naar mensen met een gevarieerde achtergrond. We streven ernaar de Algemene Ledenvergadering van 22 maart de samenstelling van beide commissies vast te laten stellen. Helaas kan het zo zijn dat we niet iedereen blij kunnen maken

Hieronder vind je de opdrachten en de afspraken met betrekking tot de samenstelling.

 1. De adviescommissie verkiezingsprogramma

Opdracht
De commissie moet een breed programma presenteren, waarin op alle terreinen de belangrijkste problemen worden behandeld. Dat geeft houvast aan de toekomstige fractie en aan de mensen die namens de PvdA collegeonderhandelingen gaan voeren, mocht daar na de verkiezingen sprake van zijn. Tegelijk moet het verkiezingsprogramma duidelijke politieke keuzes en focus bevatten. Keuzes die de verschillen met andere partijen benadrukken. Gebaseerd op onze sociaaldemocratische waarden en met een duidelijke visie voor de toekomst van onze stad. Ons verkiezingsprogramma is herkenbaar sociaaldemocratisch en sluit aan op de waarden zoals beschreven en toegelicht in Van Waarde.

Samenstelling
Het bestuur heeft Davied van Berlo gevraagd een programmacommissie samen te stellen die in samenhang voldoet aan de volgende criteria:

 • een voorzitter met frisse blik, gezag en partijervaring;
 • één of meer leden met politieke ervaring in de gemeenteraad;
 • één of meer leden van het afdelingsbestuur als verbindingsschakel tussen bestuur en commissie;
 • de commissie beschikt over voldoende diversiteit in leeftijd, man/vrouw, achtergrond,netwerk en expertise.
 1. De adviescommissie kandidaatstelling

Opdracht
De adviescommissie kandidaatstelling heeft als opdracht te komen tot een selectie van geschikte kandidaten. Hierbij is het profiel voor de raadsleden dat door de ALV in maart 2017 wordt vastgesteld leidend. De commissie stelt een lijst samen van minimaal 25 geschikte kandidaten, waarbij aandacht is voor representativiteit (bijvoorbeeld leeftijd en de verhouding man/vrouw, Leidenaars van diverse achtergronden). De commissie adviseert het afdelingsbestuur over de conceptlijst, die vervolgens door het afdelingsbestuur wordt vastgesteld en wordt voorgelegd aan de ALV. De lijsttrekker mag het bestuur adviseren over de volgorde van kandidaten op de conceptlijst, voorafgaand aan verzending aan de ALV. Het bestuur besluit uiteindelijk over de conceptlijst die naar de ALV wordt gezonden.

Samenstelling
Het bestuur heeft Henny Keereweer gevraagd een kandidaatstellingscommissie samen te stellen die voldoet aan de volgende criteria:

 • een voorzitter met frisse blik, gezag en partijervaring;
 • tenminste één lid met ervaring als gekozen politicus die niet in de huidige fractie zit;
 • de commissie beschikt over voldoende diversiteit in leeftijd, man/vrouw, achtergrond.

Aanmelden

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar het bestuur, vóór 15 februari.

Wil je in je aanmelding duidelijk aangeven:

 • voor welke commissie je belangstelling hebt,
 • wat je motivatie is en wie je bent
 • op welke manier je aansluit op de wensen die er zijn voor de samenstelling van de commissie.

Wil je eerst nog meer weten? Neem dan gerust contact op met het bestuur.

 

Bestuur

Bestuur

“De PvdA Leiden is er voor iedereen. Het bestuur streeft ernaar maximale ruimte te bieden aan debat, initiatieven en verschillende meningen van haar leden. Zij draagt zorg voor optimale informatie over beleid en activiteiten aan haar leden en legt hierover aan hen verantwoording af. De leden hebben direct invloed op het te voeren beleid van

Meer over Bestuur