Door Werkgroep Zorg en Welzijn op 4 mei 2013

De veranderingen op het gebied van zorg en welzijn: visie PvdA Leiden

De rijksoverheid draagt in de komende jaren een groot aantal taken op het terrein van zorg en welzijn over aan gemeenten. De afgelopen maanden heeft de PvdA-werkgroep Zorg en Welzijn onder leiding van Theo Roes (voorzitter werkgroep), Rald Schalkwijk en Erica de Leeuw gewerkt aan een visie over de toekomst van Zorg en welzijn: wat betekent de decentralisatie voor de inrichting van de sector Zorg en welzijn in Leiden, zowel voorinwoners, de gemeente als voor de instellingen. U treft deze visie als bijlage aan. Centraal in deze visie staan begrippen als sociale wijkteams en zorg dichtbij.

Op 22 mei a.s. willen wij deze visie graag met u bespreken en toelichten. U bent van harte welkom in de bovenzaal van café Einstein vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30).
De veranderingen betreffen de zorg voor ouderen, mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en psychische problemen. Deze zorg wordt nu verleend in het kader van de AWBZ; met ingang van 2014 geldt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente krijgen krachtens deze wet de opdracht om na te gaan wat burgers (nog) zelf kunnen doen, wat gedaan kan worden door hun naasten en wat vrijwilligers kunnen bijdragen. Pas als op deze wijze geen passende oplossing wordt gevonden is ondersteuning door beroepskrachten aan de orde. Opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis of beschermende woonvorm is daarbij een allerlaatste optie. Deze benadering vergt een cultuuromslag en impliceert een andere inrichting van de zorgverlening. Daarnaast krijgen de gemeenten in de komende jaren de hoofdverantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en voor weer aan het werk helpen van werklozen en mensen met een arbeidsbeperking. Al deze decentralisaties moeten in samenhang uitgewerkt worden.

Werkgroep Zorg en Welzijn

Werkgroep Zorg en Welzijn

De werkgroep Z&W bestaat uit enthousiaste leden die als professional of vrijwilliger werkzaam zijn (geweest) in dit werkveld of ervaringskennis en een buitengewone betrokkenheid hebben. Deze leden willen graag het PvdA-geluid laten horen. De werkgroep verzamelt daartoe informatie over wat er speelt in de stad, bespreekt rapporten en beleidsvoorstellen van gemeenten, onderhoudt contacten met instellingen

Meer over Werkgroep Zorg en Welzijn