Door Mors op 31 maart 2015

De week van de wijken

Dinsdag 24 maart vond de wijkentop plaats onder de titel “Samen maken we stad”. Voor mij een bijzonder moment omdat de nieuwe wijkaanpak werd gepresenteerd en de wijkregisseurs werden geïntroduceerd. Het moment om aan de stad te laten zien wat we als college willen met de wijken. Ook collega’s Roos van Gelderen en Paul Laudy waren aanwezig want zowel op het terrein van (jeugd)zorg en welzijn (portefeuille Roos)  als schoon en heel (portefeuille Paul) wordt steeds meer wijkgericht gewerkt; denk aan de komst van de sociale wijkteams, wijkbeheerders en wijkschouwen. 

Het was volle bak in de Nieuwe Energie met meer dan 150 deelnemers: uiteraard de inwoners zelf, belangrijke partners in de wijk zoals zorg-en welzijnsinstellingen, de corporaties, wijkagenten. We gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van de wijken. Wat willen bewoners? En wat hebben ze daarvoor nodig? En van wie, van elkaar, of van de gemeente?  Want we gaan het anders doen in de wijken. Niet eerst zelf als gemeente een plan verzinnen en dan een reactie vragen, maar samen met bewoners en organisaties een plan op stellen of inwoners zelf een plan laten opstellen met een -door hen geselecteerde- projectleider zoals in de Zeeheldenbuurt is gebeurd.

Om initiatief vanuit de wijk te stimuleren komt er een leefbaarheidsregeling van €600.000 voor de huidige collegeperiode. Vanaf 1 juli kunnen daarvoor de aanvragen worden ingediend.

Overigens blijven er ook gewoon wijken waar flink in geïnvesteerd moet worden om de leefbaarheid te vergroten.  Ook daar blijft aandacht voor en daarom zijn er drie speerpuntwijken aangewezen: de Zeeheldenbuurt, Meerburg en de Prinsessenbuurt.

Belangrijk onderdeel van de wijkaanpak is de wijkagenda. Een werkagenda die we samen met de wijk opstellen en waarin staat wat de prioriteiten zijn waarmee inwoners, partners in de wijk en gemeenten samen aan de slag willen. Dat kan het opknappen en gezamenlijk beheren van een stuk groen zijn of het creëren van een plek in de wijk waar mensen elkaar makkelijk ontmoeten, activiteiten kunnen plaatsvinden en informatie beschikbaar is over bijvoorbeeld zorg of werk en inkomen.  De wijkregisseurs krijgen bij dit alles een cruciale rol. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en vormen de verbindende schakel tussen de inwoners en partners die actief zijn in de wijk en het bestuur en de ambtenaren van de stad.

Over nieuwe verbindingen hadden we het ook tijdens de bijeenkomst van iDoe en de gemeente “actief voor jezelf en de stad”.  Door het verbinden van de wereld van het vrijwilligerswerk en die van werk en inkomen willen we mensen, die vaak lang in de bijstand zitten en nog niet aan het werk kunnen, stimuleren mee te doen in de vorm van vrijwilligerswerk. Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt van de gemeente goed in beeld te krijgen wat mensen in de bijstand kunnen en willen. Het vraagt van idoe actief op zoek te gaan naar geschikte plekken, en het vraagt van de vrijwilligersorganisaties zich open te stellen voor deze doelgroep. Idoe gaat een belangrijke rol vervullen als makelaar om vraag en aanbod te matchen en zorgt voor deskundigheidsbevordering bij de organisaties die met vrijwilligers werken.  Als gemeente gaan we via een digitaal platform er voor zorgen dat vraag en aanbod elkaar rechtstreeks kunnen vinden. Hier kunnen naast vragen van organisaties, ook vragen van individuen op komen of bijvoorbeeld vragen die voortvloeien uit de wijkagenda.  Want voor veel mensen die lang niet actief zijn geweest is het doen van vrijwilligerswerk in de eigen wijk een belangrijke stap om weer mee te gaan doen en actief onderdeel uit te maken van onze stad.

Marleen Damen, wethouder Wijken

Mors

Mors

De Mors is het gebied tussen de Plesmanlaan aan de Noordkant, de Haagsche Schouwweg aan de westkant en de Oude Rijn aan de zuid- en oostkant. In de Mors wonen ongeveer 11.000 Leidenaren. De wijk bestaat uit drie buurten: de Lage Mors, de Hoge Mors en Transvaal. De eerste twee buurten liggen ten westen van de

Meer over Mors