Door Henny Keereweer op 27 februari 2014

Debat Benno L.: inbreng van de PvdA

Vanavond spreekt de gemeenteraad over Benno L. Lees hier de inbreng van de PvdA in dit debat:

Mevrouw de voorzitter!

We praten hier vanavond met elkaar over een belangrijke en ingewikkelde zaak, die vele kanten heeft. De PvdA-fractie wil vanavond beginnen met aandacht te vragen voor de belangen van een groep ouders en kinderen, die tot nu toe in deze hele discussie ondergesneeuwd lijken te raken.

Dat zijn de belangen van de kinderen die het slachtoffer zijn geworden van misbruik door Benno L. en de belangen van hun ouders en van hun boertjes en zusjes en van hun andere familieleden. Het gezichtspunt van de slachtoffers dient zeker te worden meegenomen in onze discussie en afwegingen.

Daarnaast is er de groep die het slachtoffer zijn geweest van andere gevallen van seksueel misbruik.
Al deze mensen worden ongevraagd weer met hun leed geconfronteerd, wanneer Benno L. of een andere pedoseksueel weer in het nieuws komt.

Die belangen mogen wij niet veronachtzamen.

Het lijkt ons aannemelijk dat deze groep kinderen en anderen er bij gebaat is, niet steeds te worden herinnerd aan hun ervaringen.
Dat zou ervoor pleiten terughoudendheid in acht te nemen wanneer het gaat om openheid en te zoeken naar een aanpak die zorgt dat de kans op recidive zo klein mogelijk is en die ook een zekere discretie in zich heeft ten aanzien van dit heel gevoelige onderwerp.

Vanavond zal ook bezien moeten worden of de burgemeester zich er van vergewist heeft of de belangen van de bewoners van de buurt, een buurt die opeens en ongevraagd Benno L. als medebuurtbewoner in de schoot geworpen kreeg, voldoende gewaarborgd zijn.

De PvdA heeft alle begrip voor de ongerustheid en onzekerheid bij omwonenden en hecht er zeer aan dat hun zorgen zo veel als mogelijk worden weggenomen en dat de veiligheid van met name hun kinderen en kleinkinderen zou veel als mogelijk gewaarborgd wordt: Nu en later. Die aandacht of liever die waakzaamheid mag absoluut niet verslapen.

Het verdient onze grote waardering dat naar het zich nu laat aanzien een behoorlijk deel van deze buurtbewoners zich openstelt voor overleg met onze burgemeester en zich constructief opstelt in het zoeken naar oplossingen en bereid lijkt afspraken te maken.

Wij gaan er vanuit dat Lenferink zich die zorg en boosheid van de echte buurtbewoners als “burgemeester voor alle Leidenaren” ook werkelijk gerealiseerd heeft en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt, waarbij hij uiteindelijk tot de conclusie gekomen is, dat het veilig kon, nu er een hele reeks voorwaarden aan het verblijf van Benno L. gesteld waren, extra voorwaarden daaraan gesteld zouden worden.

Een beslissing die door hem zorgvuldig is voorbereid en waar allerlei adviezen van deskundigen aan ten grondslag liggen. Adviezen van mensen en instellingen van wie de deskundigheid voor ons niet ter discussie staat.

Onder andere de PvdA heeft de afgelopen week al tientallen schriftelijke vragen aan de burgemeester gesteld en vanavond zijn er nog een aantal bijgekomen. Vragen over hoe hij tot zijn beslissing is gekomen, welke voorwaarden precies gesteld zijn, hoe en door wie de nakoming daarvan blijvend scherp gecontroleerd wordt; hoe de contacten met buurtbewoners en scholen etc. blijvend vormgegeven gaan worden en hoe de continuïteit van dit alles bewaakt wordt.

De burgemeester heeft naar de mening van de PvdA-fractie al die vragen adequaat beantwoord.
Mevrouw de voorzitter,

Onze burgemeester toont zich in deze zaak een man met oog voor een maatschappelijk probleem, dat niet opgelost wordt als je het als maatschappij voor je uitschuift of bij een ander over de heg gooit.

Een man ook die een belangrijk beginsel van onze rechtstaat terecht wil uitvoeren: Ook mensen die afschuwelijke misdrijven hebben gepleegd zoals Benno L. worden weer in onze maatschappij opgenomen als zij hun straf uitgezeten hebben.

Het besluit van onze burgemeester past in een eeuwen lange Leidse traditie.

De PvdA steunt dan ook het besluit van de burgemeester om Benno L. in Leiden – onder voorwaarden – onderdak te bieden.
En had de burgemeester dit besluit – wat binnen zijn bevoegdheden valt – in het geheim mogen nemen en geheim mogen houden?

M.a.w. is de gevolgde procedure wel juist; De meest wenselijke?

Mevrouw de voorzitter, dit is een bekend dilemma in burgemeestersland. En ook binnen de Leidse PvdA-fractie waren verschillende geluiden te horen.

Voorop gesteld zij dat de meesten zedendelinquenten na afgestraft te zijn, weer terugkeren naar hun eigen huis of bij familie onderdak vinden. Dat gaat vaak allemaal zonder dat daar ruchtbaarheid aan wordt gegeven of te wel vaak in het geheim.
Maar meneer L. is wel een heel zware jongen. En de vraag kan gesteld of er in dit geval dan ook een andere procedure gevolgd had moeten worden.

De PvdA- fractie vindt dat we het vanavond vooral moeten hebben over de belangen van de slachtoffers en de buurtbewoners.
Niet in de laatste plaats om niet de indruk te wekken dat we weer alleen met ons zelf bezig zijn; Met ons eigen politieke spel in ons eigen wereldje. We zullen die discussie ook niet uit de weg gaan, maar ik zal vanavond vooralsnog volstaan met het noemen van een aantal onderwerpen die bij die discussie wellicht aandacht zou moeten krijgen.

Zoals al aangegeven vragen de belangen van de ene groep betrokkenen wellicht juist om volledige geheimhouding en de belangen van andere betrokkenen misschien juist weer niet.

Moet de burgemeester eerst zijn voornemen tot een besluit gaan delen of is het mededelen van een al door hem genomen besluit voldoende?

Stel dat er gekozen zou worden voor een geheime procedure. Zou het besluit dan toch moeten worden gedeeld met de wethouders en de fractievoorzitters? In ieder geval is duidelijk: Hoe meer mensen je er bij betrekt, hoe sneller een en ander op straat ligt.
Stel het voornemen tot het besluit zou aan mij als fractievoorzitter onder geheimhouding zijn meegedeeld. Zou dat aan een zorgvuldige besluitvorming bijgedragen hebben? Ik waag het te betwijfelen. Je kan het niet voorbereiden en de meesten van ons zullen geen specifieke kennis over deze materie hebben.

En mag je als fractievoorzitter mededelingen die je onder een geheimhoudingsverplichting vernomen hebt met je fractiegenoten delen? Ik heb ervaren dat daar in dit huis nog wel eens verschillend over gedacht wordt.
En geldt het alleen voor het bieden van woonplaats aan pedoseksuelen of ook in geval van plegers van andere zware misdrijven? Waar leg je de grens?

Op welk moment in het proces betrek je de buurtbewoners? Je moet ze ook niet de valse hoop geven dat hun mening altijd leidend zal zijn. Dat kan immers niet, want het maatschappelijk probleem moet wel opgelost worden. Ook afgestrafte criminelen moeten immers ergens wonen. Bovendien zijn zwervende en geïsoleerde pedoseksuelen gevaarlijker dan pedoseksuelen als Benno L, die een vast adres hebben en daardoor permanent in de gaten gehouden kunnen worden.

Misschien is het goed dat de Raad op een later tijdstip nog eens, buiten de hectiek van deze zaak, met de burgemeester over de in dit soort zaken te volgen procedure spreekt.

Mevrouw de voorzitter,

het overeind houden van de beginselen van onze rechtsstaat staat voorop. Ook in deze zaak! Zo doen we dat in Leiden! Maar dat betekent ook dat de veiligheid van buurtbewoners, van hun kinderen en kleinkinderen en van al die kinderen die in deze buurt naar school of naar de opvang gaan, permanent bewaakt moet worden en dat de waakzaamheid geen moment mag verslappen.
Dank u wel !

schriftelijke_vragen_aan_de_burgemeester_door_het_raadslid_h_keereweer_pvda_inzake_benno_l_def

Henny Keereweer

Henny Keereweer

Waarom de gemeenteraad?  Ik vind dat het vertrouwen in de politiek en in de overheid hersteld moet worden. Dat kan op termijn lukken als we nog meer gaan luisteren naar de wensen van de mensen in wijk, buurt en straat. Samen durven investeren in de kwaliteit van hun huizen, hun woonomgeving, in groen, recreatiemogelijkheden, veiligheid,

Meer over Henny Keereweer