Door Privé: Arjen Liemburg op 22 oktober 2014

Eerlijk en gezond vastgoedbeheer

Een van de hoofdpijndossiers uit de Leidse politiek de afgelopen jaren is het op orde brengen van het gemeentelijke vastgoedbeheer. Het is een onderwerp waar weinigen direct warm van zullen worden, maar omdat er de afgelopen jaren telkens weer miljoenentekorten waren op verhuur en onderhoud van gemeentelijke panden, is het een onderwerp dat de komende jaren extra aandacht verdient. De tekorten op vastgoed kunnen ten slotte elders beter besteed worden. Afgelopen week zette de gemeenteraad een belangrijke stap in het op orde brengen van het vastgoedbeheer.

Eind vorig jaar is de gemeentelijke Rekenkamercommissie aan het werk gezet om nu eens duidelijk te krijgen hoe het ervoor staat met het vastgoedbeheer. Onlangs presenteerde de commissie haar bevindingen en deed aanbevelingen hoe het stadsbestuur weer de touwtjes in handen kan krijgen op dit onderwerp. Het is goed dat het College deze aanbevelingen allemaal onverkort overneemt. Een van de aanbevelingen was dat de gemeente eindelijk duidelijk beleid opstelde voor het beheer van het vastgoed. Gelukkig heeft het College niet stilgezeten tijdens het onderzoek van de Rekenkamercommissie – het op orde brengen van het vastgoedbeheer is ook een van de afspraken uit het collegeakkoord – en mede daarom werd afgelopen donderdag het nieuwe beleidskader vastgoed vastgesteld. Hiermee wordt de wijze waarop de gemeente omgaat met haar vastgoed en huurders eerlijker en gezonder.

Afgesproken is dat alle organisaties die een pand of ruimte van de gemeente huren daarvoor marktconforme huur moeten betalen, waarmee de hoogte van de huur op objectieve gronden vastgesteld kan worden. Daardoor worden organisaties niet meer indirect door de gemeente gesubsidieerd (door een kunstmatig lage huur) en wordt inzichtelijk hoeveel huur organisaties ten opzichte van elkaar betalen. Zo kan duidelijk worden dat van twee organisaties met hetzelfde doel de ene veel meer gesubsidieerd wordt dan de andere en kan de vraag gesteld worden of dat eerlijk en nodig is?

Natuurlijk huisvest de gemeente ook verschillende organisaties die bijdragen aan de doelstellingen die de gemeente zelf geformuleerd heeft. Voor deze organisaties is besloten dat zij de huurverhoging een-op-een terug krijgen in de vorm van hogere gemeentelijke subsidie. Zo wordt het vastgoedbeheer transparant gemaakt, zonder dat het ten koste gaat van belangrijke organisaties. Doordat inzichtelijk wordt gemaakt wat de locatie waar een organisatie zit kost, en wat er aan subsidie nodig is om dit mogelijk te maken, kan in de toekomst op basis van de feiten een discussie gevoerd worden of organisaties op de juiste plek gehuisvest zijn voor het doel dat ze nastreven en of het mogelijk efficiënter kan.

Privé: Arjen Liemburg

Privé: Arjen Liemburg

Al enkele jaren mag ik mij als duo-raadslid in de Leidse PvdA-fractie inzetten voor onze mooie stad. In de commissie stedelijke ontwikkeling houd ik mij bezig met Leiden Zuidwest en de Binnenstad. Ik kijk er naar uit om de wijken de komende jaren weer op de kaart te zetten en tastbare resultaten te behalen in

Meer over Privé: Arjen Liemburg