Door Helma Baart op 14 maart 2016

Huisvesting vergunninghouders: werken aan een sociale woningmarkt

Rald Schalkwijk en ik hebben in goed overleg het Voorgenomen besluit tot aanwijzing negen locaties voor huisvesting vergunninghouders en bijzondere doelgroepen behandeld; ook hebben we hierbij Abdelhaq Jermoumi betrokken. Eerst in de gezamenlijke commissievergaderingen Stedelijke Ontwikkeling en Ontwikkeling en Samenleving op 1 maart (horen insprekers) en op 3 maart (inhoudelijke discussie).

De meeste discussie ging over de locatie Vrouwenweg-Europaweg en de locatie Sumatrastraat. De Vrouwenweg – Europaweg omdat er voorheen besloten is om de Oostvlietpolder groen te houden; het groene manifest dat oproept de polder groen te houden, hebben wij als PvdA ook onderschreven. Hoewel wij nog steeds achter deze mening staan, hebben wij nu wel besloten een andere afweging te maken: wij leggen onze topprioriteit bij een sociale woningmarkt, en daarvoor is het ook nodig om te kijken naar mogelijke huisvesting aan de Vrouwenweg – Europaweg. Vanwege eenzelfde afweging konden wij ook een motie om niet meer dan 50 statushouders op één plek te huisvesten ook niet steunen. De opgave is te groot, we kunnen ons deze wens nu niet permitteren.

De discussie bij de Sumatrastraat spitste zich toe op het huisvesten van enkel dak- en thuislozen van de Binnenvest op deze locatie. De omwonenden en enkele partijen wilde hier wel statushouders huisvesten maar gezien de aanwezigheid van scholen geen daklozen. Wij hebben ten dele dezelfde mening; wij willen namelijk geen enkele groep op 1 locatie huisvesten maar een mix van een bijzondere doelgroep of statushouders met een sterke groep, namelijk reguliere woningzoekenden van de wachtlijst Woningnet Holland Rijnland.

Wij hebben dan ook een amendement hiervoor ingediend en deze is met algehele stemmen aangenomen.

Mijn spreektest en de amendementen/motie heb ik bijgevoegd zodat u deze kunt nalezen, zo ook een kort verslag op de gemeenteraadsite.

Mijn fractie is ervan overtuigd dat we de juiste keuzes hebben gemaakt, hoezeer we ook andere meningen begrijpen, insprekers hebben gehoord, betreuren wij het natuurlijk dat we niet iedereen gelukkig kunnen maken. Nadat alle locaties zijn onderzocht wordt er een definitieve afweging gemaakt, en ook dan zullen wij per locatie een weloverwogen beslissing maken.

Helma Baart

Helma Baart

Ik wil de stem van alle bewoners in Leiden zijn richting de Raad en naar de bewoners terug. Ik ben gekozen als vertegenwoordiger door u en ben er voor u. Ik ben een moeder van 3 volwassen kinderen (2 meiden, 1 zoon). Heeft u mijn hulp nodig? Schroom niet; neem dan vooral contact met mij

Meer over Helma Baart