Door Henny Keereweer op 13 juni 2013

Inbreng PvdA bij Perspectiefnota 2014-2017

Vanmiddag vergadert de gemeenteraad voor de eerste keer over de Perspectiefnota 2014-2017. In deze nota wordt de financiële stand van zaken van de gemeente voor de komende vier jaar uiteen gezet en wordt duidelijk wat dit voor de begroting betekent. Lees hier de inbreng van de fractie:
Meneer de voorzitter!
De PvdA is heel blij dat uw college het geld heeft gevonden om de wateroverlast in de Oude Kooi op te lossen. Eindelijk doet dit college van de binnenstad iets voor bewoners buiten de singels. De PvdA heeft daar jarenlang met het mes tussen de tanden voor gevochten en vindt nu gehoor. Wel willen wij nog van het college weten, wanneer de werkzaamheden starten en wanneer die afgerond zullen zijn.

Voorzitter, bij de presentatie van de perspectiefnota hoorde ik de wethouder Strijk zeggen dat dit de laatste Perspectiefnota van dit college was. Het eerste wat in me opkwam was :” Gelukkig! De laatste!”.
Uw college heeft in deze laatste PPN geen pijnlijke keuzes willen maken. De verkiezingen naderen!
En weer dacht ik: “Gelukkig maar”.
Want wat de PvdA betreft moeten die keuzes ook eerlijke keuzes zijn: Keuzes waarbij de sterkste schouders, de zwaarste lasten zullen dragen; Keuzes waarbij er naar een wat evenwichtiger beleid gestreefd zal worden: Geen parkeer-fetisjisme meer; Keuzes waarbij voortdurend oog is voor de mensen die pech hebben gehad en zonder onze hulp niet fatsoenlijk verder kunnen met hun leven; Keuzes waarbij meer aandacht voor onze buitenwijken zal zijn en wat minder voor de binnenstad!
Voorzitter, de nieuwe bestuurscultuur moeten wij met zijn allen blijven nastreven! De PvdA committeert zich daar blijvend aan. Hoewel het de afgelopen jaren in de raad veel beter is gegaan, hebben we niet de indruk dat die manier van werken ook goed in de huidige wethoudersploeg is geland: Wij zien nog te weinig een team; Te weinig oog voor de belangen van de stad en nog te veel spelletjes-politiek . Dat moet de komende jaren echt veranderen. Wij zullen daar ons steentje aan blijven bijdragen.
Meneer de voorzitter, mijn volgende gedachte was dat deze Perspectiefnota toch ook wel een knap staaltje werk is van dit college. En dat meen ik oprecht!
Weliswaar werd uw college een fors aantal meevallers in de schoot geworpen, maar het valt wis en waarachtig niet mee in dit kille klimaat van jaar in jaar uit Rijksbezuinigingen, toch maar weer een sluitend meerjarenplaatje te maken.
Onze complimenten daarvoor, hoewel de PvdA uiteraard her en der andere accenten zou hebben gelegd en sommige dingen ook totaal anders zou hebben gedaan.
Meneer de voorzitter, laat ik een aantal kritische noten van de PvdA puntsgewijs langs lopen:
1.
De PvdA vindt dat uw college ten onrechte de subsidiediscussie uit de weg is gegaan. U bent gewoon weer een potje gaan kaasschaven. De verkiezingen naderen!
Uw college legt daarmee niet alleen een raadsbreed aangenomen motie naast zich neer, Uw college toont zelfs niet de geringste bereidheid om ook eens goed naar de doelmatigheid van de subsidie- verlening te kijken, terwijl u al evenmin een begin van bereidheid toont om te kijken naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de subsidiebesteding door de subsidieontvangers.
Wij geven 43 miljoen euro per jaar aan subsidies uit. Gelden die bijna volledig vrij besteedbaar zijn en dus ook anders of elders ingezet kunnen worden.
Zeker met het oog op de na 2016 nog op ons afkomende Rijksbezuinigingen, is het echt onverantwoord dat u geen visie op de subsidies heeft ontwikkeld.
De overheveling van zorgtaken naar de gemeenten; De plannen rond de sociale werkvoorziening en de wellicht oplopende verstrekkingen op grond van de WWB, zouden voor u nu al aanleiding hebben moeten zijn om zo’n visie op uw subsidiebeleid klaar te hebben.
Niet in de laatste plaats omdat de transities in de zorg zullen nopen tot het al begin volgend jaar aangaan van andere subsidierelaties dan de huidige. Dit alles met in ons achterhoofd dat bestaande subsidierelaties bovendien nu eenmaal niet van de ene op de andere dag beëindigd mogen worden.
Die visie moet u wat de PvdA betreft nu zo snel mogelijk gaan opstellen en die moet wat ons betreft voor de behandeling van de komende begroting klaar zijn. Op die manier kunt u dan ook met een gedegen reactie komen op het rapport over de subsidieverstrekking van onze Rekenkamercommissie, dat rond die tijd klaar zal zijn.
De PvdA denkt onder andere aan het instellen van onafhankelijke commissies die subsidieverzoeken gaan beoordelen en aan het voorschrijven van peer reviews en audits aan onze grote subsidieontvangers.
En ik zeg het eerlijk en duidelijk: Voor de PvdA is in beginsel geen enkele subsidie heilig en veilig! Het krijgen van subsidie is geen vanzelfsprekendheid!
Bij het opstellen van deze visie en het daaruit voortvloeiende subsidiebeleid moet u niet alleen met de huidige subsidieontvangers zo snel mogelijk in gesprek gaan, maar ook met instellingen die nu niet gesubsidieerd worden en zeker ook met de stad! Welke ideeën leven er onder onze inwoners? Welke keuzes zouden zij maken? Er zit zoveel kennis en kunde in onze stad! Vraag het ze!
Op dit punt kunt u van ons een of meerdere voorstellen tegemoet zien.
2.
Voorzitter, Leiden is een stad met maar weinig groen binnen de stadgrenzen. Dat is zeker het geval in de oude versteende stadswijken direct buiten de singels. Daarom vinden wij het geen goed idee om de aanleg van het Singelpark uit te stellen. De aanleg van het park levert bovendien ook nog eens werkgelegenheid op. De PvdA vreest dat uw college de spirit uit het project haalt en veel Leidenaren teleur zal stellen.
Wat de PvdA betreft beginnen we dus zo snel mogelijk met die aanleg. Het gaat hier immers om de groene longen van onze oude wijken buiten de singels!
De PvdA komt hier zeker met andere partijen in de 2e termijn nog op terug!

 

 
3.
Een college dat publieksparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, dient afspraken die zij in dat kader heeft gemaakt na te komen. Ik doel natuurlijk op het invoeren van parkeerrestrictie in Transvaal 2 en 3. De parkeeroverlast is daar onaanvaardbaar hoog en de verkeersveiligheid staat onder druk. Het was de wethouder Strijk die de belofte gedaan heeft om bij deze perspectiefnota met oplossingen daarvoor te komen.
Geen overeenstemming binnen de coalitie heet het of komt het doordat dit college van de binnenstad nu eenmaal niet zoveel op heeft met bewoners van een wijk die buiten de singels ligt?
De PvdA zal daarom samen met andere fracties met initiatieven komen om de enorme parkeerproblemen zo spoedig mogelijk op te lossen en om onze publieksparticipatie te redden. Want op deze manier is dat een lege huls!
4.
Voorzitter, wij willen graag dat Leiden, die prettige stad is, waar mensen graag willen wonen; Waar mensen van buiten Leiden graag naar toe komen om te recreëren, te shoppen en te werken. Die stad van Ontdekkingen kunnen wij alleen maar zijn als we onze voorzieningen in stand houden.
Doordat het huidige college zich alleen maar blind staart op bezuinigen en nog eens bezuinigen, kom je op een gegeven moment op een punt dat ons voorzieningenniveau onherstelbaar wordt aangetast. De PvdA vreest dat dit punt dichterbij is dan de meesten van ons zich zullen realiseren. Wat ons betreft moet er in de komende jaren dus ook gekeken worden naar het binnen halen van meer inkomsten. Daarbij denken wij in de eerste plaats aan het kostendekkend maken van onze gemeentelijke diensten, bijvoorbeeld bij het handhaven van de blauwe parkeerzones.
5.
Zoals gezegd heeft dit college bij deze Perspectiefnota veel pijnlijke keuzes voor zich uitgeschoven. Maar in ieder geval 1 niet en dat zijn bezuinigingen op het minimabeleid. Die keuze maakt u elk jaar weer. Al jaren achterheen. En nu dus weer!
Jaar in jaar uit is er door dit college op het minimabeleid bezuinigd. Keer op keer werden de gelden die daardoor beschikbaar kwamen, niet 1 op 1 geïnvesteerd in bijvoorbeeld re-integratie.
In jaren van stijgende werkloosheid onder jong en oud en met de dreigende tekorten bij de DZB had de PvdA verwacht dat dit college dat wel zou doen en wel alle aldus vrijkomende middelen zou reserveren om mensen aan het werk te helpen en hen zo weer een toekomst te bieden, zodat ook zij weer meetellen! De afspraak in het Beleidsakkoord om de zwakkeren in de samenleving te ontzien, wordt hierdoor stelselmatig geschonden.
De PvdA zal er altijd voor blijven strijden dat iedereen die dat kan, ook meedoet in onze samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te blijven staan!

Dank U!

Henny Keereweer

Henny Keereweer

Waarom de gemeenteraad?  Ik vind dat het vertrouwen in de politiek en in de overheid hersteld moet worden. Dat kan op termijn lukken als we nog meer gaan luisteren naar de wensen van de mensen in wijk, buurt en straat. Samen durven investeren in de kwaliteit van hun huizen, hun woonomgeving, in groen, recreatiemogelijkheden, veiligheid,

Meer over Henny Keereweer