Door Anna van den Boogaard op 14 december 0201

Leids Minimabeleid

Afgelopen donderdag stond de Beleidsbrief Minimabeleid op de agenda van de commissievergadering Werk & Financiën. Tijdens deze vergadering heb ik gepleit om een aantal voorgestelde wijzigingen niet door te voeren dan wel te verzachten.
Beleidsbrief Minimabeleid
In deze Beleidsbrief worden door het college een aantal wijzigingen voorgesteld zoals het afschaffen van de woonlasten regeling voor ouderen, afschaffen ouderendeel van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, inperking van de declaratieregeling en uitbreiding van de regeling voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Deze wijzigingen worden mede gedaan na aanbevelingen van de Rekenkamer die in het voorjaar van 2010 een rapport uitbracht over het Leids Minimabeleid en wijzigingen in de wet per 1 januari aanstaande.
Regelingen voor Ouderen
Een jaar geleden deed het college ook het voorstel om de regelingen voor ouderen af te schaffen. Dit naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer dat duidelijk maakte dat het vrij besteedbare inkomen van oudere minima veel hoger lag dan dat van bijvoorbeeld een gezin met kinderen. Ons grote punt van kritiek was indertijd dat het college niet naar de inkomenseffecten voor bijvoorbeeld alleenstaande ouderen had gekeken. Deze keer zijn deze berekeningen wel gemaakt en wordt duidelijk dat zij in verhouding nog steeds een hoger vrij besteedbaar inkomen hebben.
Dankzij onze motie ‘een zorgeloze oude dag’ (ingediend bij de begroting 2012) stelt het college nu een overgangsregeling voor om de inkomensachteruitgang, veroorzaakt door de afschaffing van deze regelingen te verzachten. Het huidige voorstel is om per 1 jan 2012 de woonlastenregeling te beëindigen (max 600 euro per jaar) en per 1 jan 2013 het ouderen deel van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (300 euro per jaar) Wat ons betreft komt de afschaffing van de woonlastenregeling, waar 500 alleenstaanden en 70 gezinnen gebruik van maken, te laat in het jaar en houdt deze afschaffing een te grote inkomensachteruitgang in. Wij zullen dan ook een amendement indienen om deze bezuiniging nog gefaseerder te laten verlopen en deze ouderen niet in 2012 ineens te confronteren met een bezuiniging van 600 euro per jaar.
Declaratieregeling
Een tweede grote wijziging is om de declaratieregeling, die bedoeld is om maatschappelijke participatie te bevorderen, om te vormen. Het college stelt voor om de declaratieregeling alleen in te zetten voor kosten van deelname aan ´sociaal-culturele, sportieve en/of educatieve activiteiten, bij voorkeur in verenigings- of groepsverband…´ Een computer, internetaansluiting of kortingskaart vallen niet binnen deze criteria omdat zij volgens het college niet bijdragen aan maatschappelijke participatie. Onderzoek naar de effecten van de declaratieregeling op maatschappelijke participatie zijn er echter niet gedaan. Wij vinden het zeer aannemelijk dat bijvoorbeeld het beschikken over een computer met een internetaansluiting noodzakelijk is om te participeren in deze maatschappij. Wij stellen dan ook voor deze criteria niet te handhaven en de regeling te houden zoals deze nu is. Uiteraard moet misbruik en de aanschaf van dure gebruiksgoederen niet toegestaan worden maar de aanpassingen in het beleid laten dit al niet meer toe. Stapeling van de declaratieregeling (210 euro per jaar) is niet meer mogelijk.
Laten we als gemeente de mensen die zich qua budget al niet veel vrijheden kunnen veroorloven in deze niet te veel betuttelen!

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

Momenteel ben ik projectleider Armoede & Schulden bij Stichting Lezen & Schrijven en daarnaast ben ik ook raadslid.

Meer over Anna van den Boogaard