Door Elwin Wolters op 29 augustus 2016

Omgevingswet: de volgende grootschalige decentralisatie?

Vanaf 1 januari 2019 vindt een grootscheepse wijziging in de ruimtelijke ordening plaats. Op dat moment wordt, naar alle waarschijnlijkheid, de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet gaat 26 wetten, zoals op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, bundelen en verschillende regelingen samenvoegen. Dit met het idee de regelgeving in de ruimtelijk ordening eenvoudiger en duidelijker te maken. Er wordt al gesproken dat dit de vierde decentralisatie, na de jeugdzorg, WMO en Participatiewet, is. De gemeente neemt immers taken over van de landelijke en provinciale overheden.

Deze omgevingswet gaat een grote impact op de gemeente Leiden hebben en dus is de commissie Stedelijke ontwikkeling van de Gemeenteraad met de eerste verkenningen hierover gestart. Vraagstukken hierbij zijn:

  • Sectoraal beleid of gebiedsgericht integraal beleid

De keuze die hier voorligt, is om regels per gebied of wijk vast te stellen of per sector/thema, zoals verkeer, monumenten of horeca. Een voorbeeld hiervan is dat er een keuze kan worden gemaakt dat bepaalde soort horeca overal in de binnenstad mag vestigen.

  • Omgevingswaarden: verplicht of facultatief.

Omgevingswaarden zijn bijvoorbeeld regels rondom luchtkwaliteit en geluid. Deze worden door Europese, landelijke en provinciale regels vastgesteld. Echter de gemeente krijgt hierbij ook ruimte, binnen bepaalde marges, om hiervan af te wijken.

  • (Rechts)zekerheid of flexibiliteit

Wil je vasthouden aan allerlei gemeentelijke regelgeving of stel je alleen een

minimumeisen op en verwacht je dat het wel goed komt. Dat is de keuze bij dit vraagstuk. Het gevolg hiervan kan zijn dat bewoners minder vaak een omgevingsvergunning hoeven aan te vragen. Het gevolg hiervan is minder zekerheid.

  • Participatie of huidige professionaliteit

Het vroegtijdig betrekken van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen is een andere belangrijk aspect van de Omgevingswet. De vraag hierbij is hoeveel participatie is nodig en wenselijk en wat is de rol van de Gemeenteraad en het ambtelijk apparaat hierin.

  • Regionale samenwerking

Leiden zal verder dan haar gemeentegrenzen moeten gaan kijken. Dit doet Leiden al in verschillende samenwerkingsvarianten. De vraag is met welke gemeenten Leiden op het gebied van de Omgevingswet gaat samenwerken.

  • Digitalisering

Een belangrijke vereiste in de Omgevingswet dat alles dat betrekking heeft op de ruimtelijke ordening eenvoudig digitaal vindbaar en beschikbaar moet zijn. Hierdoor komt er dus een grote digitaliseringsslag. De vraag hierbij is, gaat Leiden voorop lopen of gaat zij volgen wat andere gemeenten gaan doen.

De insteek van de PvdA is terughoudendheid rondom het vrijgeven van allerlei regelgeving in de ruimtelijke ordening. Een goed voorbeeld van minder regels met als resultaat een slechte uitkomst, is het vrij kunnen verkameren van woningen (opdelen van woningen in verschillende kamers) in Leiden. De gevolgen hiervan zijn merkbaar: geluids-, stank- en (fiets)parkeeroverlast en mindere leefbare buurten.

Rechtszekerheid voor bewoners en goede omgevingswaarden die passen in de wijk zijn voor de PvdA belangrijke uitgangspunten bij de invoering van de Omgevingswet. Dit alles dient natuurlijk ook goed gehandhaafd te worden

Ook hebben wij vraagtekens rondom de positie van de Gemeenteraad. Participatie van bewoners, bedrijven en andere instellingen is van groot belang in deze Omgevingswet. Echter vaak zijn het juist de meest mondige bewoners of bedrijven met het meeste geld die veel invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. De PvdA vindt het van groot belang dat uiteindelijk naar alle bewoners en organisaties wordt geluisterd en niet alleen diegene die perfect de weg weten in de politiek.

Omdat de discussie nog in de beginfase zit, is het mogelijk om hierover mee te praten. Heeft u een mening over dit onderwerp en wilt u meepraten over de PvdA-inzet. Of wilt u gewoon meer informatie, kom dan op 14 september naar de bijeenkomst van de PvdA-werkgroep ruimte. Locatie en tijd zullen later op de PvdA-website worden bekend gemaakt.

Elwin Wolters

Elwin Wolters

Als duo-raadslid wil ik via de gemeentelijke politiek een steentje bij dragen aan een mooiere en betere stad voor de inwoners. Via de commissie stedelijke ontwikkeling hoop ik dit te kunnen bereiken door zorg te dragen van het peil houden van de kwaliteit van voorzieningen, zoals bijv. winkels en sportfaciliteiten, en dat deze ook aanwezig

Meer over Elwin Wolters