Door Anna van den Boogaard op 2 maart 2016

Ondersteuning op maat

Onze raadsleden Anna van den Boogaard en Rald Schalkwijk stelden vandaag deze vragen:

Op donderdag 25 februari 2016 kwam via de media een artikel naar buiten over een succesvolle proef in de gemeente Zaanstad. Kern is dat iets dat een inwoner beperkt in zijn mogelijkheden wordt aangepakt op de manier zodat deze echt geholpen wordt, niet zoals de beleidsregel voorschrijft.

De gemeente experimenteert met zorg op maat. Zaanstad geeft wijkteams zelfs carte blanche voor de manier waarop zij inwoners helpen. In een proef stelt de gemeente 4 ton beschikbaar zonder voorwaarden. Het geld mogen professionals van wijkteams besteden aan zaken waarmee een inwoner of het gezin een stap verder komen vanuit hun situatie geredeneerd, en niet vanuit de logica van regels en procedures. Dat kan gaan om de vergoeding van een laptop, de aanschaf van een fiets, gebitsherstel van een werkloze zodat hij meer kans maakt als hij solliciteert, of het betalen van de borg zodat een dakloze tienermoeder een huis kan krijgen. In Zaanstad grijpt de gemeente op deze praktische manieren in om hogere zorgkosten te voorkomen. En het werkt, zegt de wethouder.

Andere gemeenten zoals Enschede, Leeuwarden en Utrecht willen een soortgelijk project. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de landelijke belangenorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten, zijn positief. Bron: http://nos.nl/artikel/2089016-gemeente-betaalt-nieuwe-tanden-werkloze.html

Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA dan ook aanleiding om het College op grond van artikel 45 van het reglement van orde de volgende vragen te stellen:

 1. Is het college het met de PvdA eens dat armoede vaak een onderliggend probleem is bij inwoners die zorg hebben?
  1. Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college het met de PvdA verder eens dat juist ook gezinnen die net boven het minimuminkomen leven en niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, steeds vaker te maken krijgen met problemen zoals schulden en woonproblemen?
  1. Zo nee, waarom niet?
 3. Ziet het college ook dat mensen regelmatig hulpvragen hebben die niet aansluiten op de indeling in verschillende beleidsterreinen die de gemeentelijke organisatie kent?
  1. Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college bereid verdere informatie in te winnen over deze proef en te overwegen deze ook in Leiden in te voeren?
  1. Zo ja, op welke termijn kunnen wij een antwoord ontvangen?
  2. Zo nee, waarom niet?
Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

De PvdA is een partij die er is voor iedereen, die niemand buiten sluit en opkomt voor de mensen die dat nodig hebben. Ook in de komende periode zal ik mij in blijven zetten om in Leiden een sterk en sociaal beleid in stand te houden. De tendens naar zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nauwlettend in

Meer over Anna van den Boogaard