Door Henny Keereweer op 27 juni 2013

PvdA gaat ook voor groene Oostvlietpolder

Nadat in de regio overeenstemming bereikt is over een alternatieve locatie voor het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder besloot de Provincie eind mei het bedrijventerrein in Leidens laatste groene polder te schrappen. Daarmee is er voor de Leidse PvdA geen bezwaar meer tegen een groene bestemming voor de Oostvlietpolder. Henny Keereweer, fractievoorzitter: “De fractie heeft dan ook besloten haar standpunt te wijzigen en een constructieve bijdrage te willen leveren aan de concrete invulling van de groene plannen voor de polder”. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) is zeer verheugd met dit nieuws.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 is er in de Leidse gemeenteraad een meerderheid voor een groene Oostvlietpolder. De PvdA wees vooralsnog de aanleg van een bedrijventerrein in een deel van de polder niet af om groeikansen voor bedrijven en werkgelegenheid voor met name lageropgeleiden te creëren. Oude afspraken met de regio beletten daarbij tot voor kort een definitief afscheid van de bedrijfsbestemming op een deel van de polder. Keereweer: “Nu in de regio onlangs nieuwe afspraken gemaakt zijn, staat voor ons niets meer een groene polder in de weg”.

Het College van B&W werkt nu aan een groen bestemmingsplan voor de polder.“Nu voldoende de ruimte voor bedrijven in de regio gegarandeerd is, is het de tijd om met zijn allen te werken aan het nog toegankelijker maken van dit groengebied voor alle inwoners van Leiden”, aldus de fractievoorzitter.

Reactie Vereniging Vrienden Oostvlietpolder:
Na een juridische en politieke strijd van ruim 15 jaar is de VVO zeer verheugd dat nu ook de PvdA-Leiden het belang van een laatste groene agrarische polder bij een dichtbevolkte stad als Leiden heeft ingezien. De VVO sluit zich van harte aan bij de oproep om met zijn allen de groene toekomst van de Oostvlietpolder te borgen waarbij het door de Leidenaren zeer gewaardeerde huidige landschap en voorkomende natuur het uitgangspunt blijft. Daarnaast hoopt de VVO dat na de PvdA nu ook de VVD zich achter een groene Oostvlietpolder zal scharen zodat de gemeente Leiden unaniem verder kan werken aan een nieuw groen bestemmingsplan voor het gebied. De VVO zal daarbij uiteraard een actieve rol blijven spelen en waar het kan kleinschalige groene initiatieven ook financieel ondersteunen. Want: de Oostvlietpolder is en blijft het waard!

Henny Keereweer

Henny Keereweer

Waarom de gemeenteraad?  Ik vind dat het vertrouwen in de politiek en in de overheid hersteld moet worden. Dat kan op termijn lukken als we nog meer gaan luisteren naar de wensen van de mensen in wijk, buurt en straat. Samen durven investeren in de kwaliteit van hun huizen, hun woonomgeving, in groen, recreatiemogelijkheden, veiligheid,

Meer over Henny Keereweer