Door Elwin Wolters op 29 september 2017

PvdA verbaasd over huuropzegging winkeliers Beatrixstraat

Met verbazing reageert de PvdA op het besluit van woningcorporatie De Sleutels om de huur op te zeggen voor de winkeliers in de Beatrixstraat. Het bericht kwam voor de winkeliers als een donderslag bij heldere hemel. Deze winkels vervullen een belangrijke sociale functie en bovendien draaien ze goed. Sluiten van deze winkels is dus een slechte zaak, aldus de PvdA.

Om die reden heeft de PvdA, samen met SP, GL, CDA en D66, schriftelijke vragen hierover gesteld. De PvdA wil van het college weten of zij ook vinden dat dit besluit, zonder vooroverleg, een vreemde gang van zaken is. Ook willen de fracties weten of dit in lijn met de eerder vastgestelde Leidse visie op winkels en de, nog niet vastgestelde, wijkvisie Prinsessenbuurt.

De Sleutels heeft als verhuurder van de bedrijfspanden aan de Beatrixstraat de ondernemers die deze panden huren een brief gestuurd, gedateerd op 5 september 2017, waarin De Sleutels aangeeft dat het huurcontract per eerstvolgende mogelijke datum zullen worden opgezegd. De Sleutels wenst deze bedrijfspanden aan de Beatrixstraat om te bouwen naar woonruimte.

De gestelde vragen zijn als volgt:

 1. Wat vindt het college van het gegeven dat de betrokken ondernemers geen enkel perspectief wordt geboden door de woningbouwvereniging De Sleutels en voorafgaand niet in het besluit tot huuropzegging zijn gekend? Graag toelichten.
 2. Kunt u inzicht geven in de uitkomsten van het onderzoek van Strabo B.V, zoals door De Sleutels genoemd in de brief aan de ondernemers? Zo nee, waarom niet?
 3. In hoeverre is gelet op dit onderzoek volgens het college de conclusie van De Sleutels gerechtvaardigd, dat er geen toekomstperspectief is voor de winkelpanden aan de Beatrixstraat?
 4. Is het college het met onderstaande partijen eens dat het winkelaanbod in de Beatrixstraat sociaal-maatschappelijk van belang is voor de Prinsessenbuurt en een wezenlijk andere functie vervult in de economie op wijkniveau dan het winkelaanbod aan het Kooiplein, zodat een sociaal maatschappelijke analyse wenselijk zou zijn bij het beoordelen van het besluit zoals door De Sleutels is genomen? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college ermee bekend dat de betrokken ondernemers aangeven financieel gezond te ondernemen aan de Beatrixstraat en dat zij geen teruggang zien in hun omzet, zodat zij graag hun bedrijfsactiviteiten blijven voortzetten?
 6. Is het college ermee bekend dat de ondernemers in het verleden diverse voorstellen hebben gedaan aan De Sleutels om het aanzien van de Beatrixstraat en de door De Sleutels veronderstelde overlast aan te pakken, maar dat deze voorstellen stelselmatig van de hand zijn gewezen door de woningbouwvereniging?
 7. In hoeverre is het besluit van De Sleutels om de huur van de bedrijfspanden aan de Beatrixstraat op te zeggen vooraf afgestemd met de gemeente Leiden i.r.t. de wijkvisie voor de Prinsessenbuurt die nog voor besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd? En past het besluit van De Sleutels in deze wijkvisie? In hoeverre wordt de gemeenteraad in dit geval voor een voldongen feit geplaatst?
 8. In hoeverre is het besluit van De Sleutels in overeenstemming met de Retailvisie, gelet op de bovenstaande passage? Past het besluit van De Sleutels binnen dit kader, waarbij het uitgangspunt is dat de gemeente niet actief inzet op het opheffen van winkelgebieden zoals de Beatrixstraat? Graag toelichten.
 9. In hoeverre is er in het geval van de Beatrixstraat conform de Retailvisie sprake van samenwerking tussen de gemeente, eigenaar (De Sleutels) en winkeliers om een strategie te bepalen en toekomstperspectief te bieden voor de Beatrixstraat? Graag toelichten.
 10. Welke bestemming rust er  conform het geldende bestemmingsplan op de betrokken winkelpanden aan de Beatrixstraat? Is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig voordat De Sleutels over zou kunnen gaan tot het ombouwen van deze panden tot woonruimte?
 11. Is het college alsnog bereid om in samenwerking met de ondernemers aan de Beatrixstraat en De Sleutels te zoeken naar alternatieven, waarin de bestaande huurcontracten niet worden opgezegd en de bedrijfsactiviteiten kunnen blijven voortbestaan? Zo nee, waarom niet?
 12. Indien De Sleutels toch volhardt in haar wens om de bestaande huurcontracten op te zeggen, is de gemeente dan bereid om te zoeken naar individueel maatwerk voor de betrokken ondernemers, zodat zij niet ongewenst werkloos zullen worden?
Elwin Wolters

Elwin Wolters

Als duo-raadslid wil ik via de gemeentelijke politiek een steentje bij dragen aan een mooiere en betere stad voor de inwoners. Via de commissie stedelijke ontwikkeling hoop ik dit te kunnen bereiken door zorg te dragen van het peil houden van de kwaliteit van voorzieningen, zoals bijv. winkels en sportfaciliteiten, en dat deze ook aanwezig

Meer over Elwin Wolters