Door Marc Newsome op 11 februari 2017

[Update] Schriftelijke vragen over weekmarkten

Update: de antwoorden van het college op deze schriftelijke vragen zijn inmiddels toegevoegd

De PvdA-fractie vindt dat de Leidse weekmarkten bijdragen aan een levendige wijkeconomie en een prettige sfeer om te wonen. Een gevarieerde en levendige wekelijkse markt kan een spilfunctie in een buurt vervullen. De markt zorgt voor sfeer in de wijk. Mensen ontmoeten elkaar op de markt en doen op de markt en in het winkelcentrum, hun wekelijkse boodschappen, op enkele meters van hun eigen huis. Samen met de wijkwinkelcentra zijn de markten als het ware de huiskamers van de buurt.

Bovenstaande geldt ook voor de weekmarkt op het Bevrijdingsplein. Op 11 januari werd echter marktkoopman Ilias Elmarsse gesommeerd zijn handel te stoppen op de weekmarkt op het Bevrijdingsplein. Een handhaver van de gemeente wees hem erop dat volgens de vergunning vanaf 15.00 uur geen verkoop meer mag plaatsvinden en de markt opgeruimd moet zijn. De markthandelaren zijn verbaasd over het plotseling verschijnen van de handhavers van de gemeente en stellen dat ze al vier jaar lang zonder problemen wekelijks tot het einde van de dag op de markt staan.

Voor de PvdA-fractie is een levendige wijk heel belangrijk. Daarom stelt de PvdA fractie op grond van artikel 45 de volgende vragen aan het college:

1. Waarom is de vergunning op het Bevrijdingsplein tot 15.00 uur en niet tot 17.00 uur?
In 2015 heeft de Gemeenteraad de Marktverordening 2015 vastgesteld. In deze verordening is opgenomen dat het College een apart Instellingsbesluit en per markt een Inrichtingsplan vaststelt. Hierin staan onder andere de locatie, de marktdagen, de begin- en eindtijd van de markt en wanneer de marktkooplieden hun verkoopplaats uiterlijk dienen te verlaten. Voor de markt bij het winkelcentrum “de Luifelbaan” staat in het Inrichtingsplan “dinsdagmarkt Winkelcentrum de Luifelbaan/ Bevrijdingsplein” opgenomen dat de markt om 08.00 uur begint en om 13.00 uur eindigt. Kooplieden dienen de verkoop om 13.00 uur te staken en hebben dan nog tot 15.00 uur de tijd om de marktplaats te ontruimen en het plein schoon achter te laten. Het Instellingsbesluit en de Inrichtingsplannen zijn besproken in het tweemaandelijks overleg met de Marktcommissie.

Sinds jaar en dag zijn de tijden voor deze markt al hetzelfde. Op deze markt staan ook marktkooplieden die het juist fijn vinden om tot 13.00 uur te staan. Een aantal jaar geleden is onderzocht of de marktkooplieden behoefte hadden aan een verruiming van de eindtijd maar een meerderheid van de marktkooplieden hadden die behoefte toen niet.
Tot nu toe hadden ons dus geen signalen bereikt dat er marktkooplieden zijn die de duur wilden verlengen. Naar aanleiding van de onderhavige situatie is dit afgelopen week weer onderzocht en ook nu blijkt er geen meerderheid te zijn voor het verruimen van de tijden.

2. Welke afspraken zijn er gemaakt met andere markten in Leidse wijken? Wat zijn daar de afgesproken verkooptijden?
Antwoord:
a. Winkelcentrum “de Luifelbaan”, dinsdag van 08.00 – 13.00 uur;
b. Centrummarkt, woensdag van 08.00 – 17.00 uur;
c. Winkelcentrum “de Stevensbloem” donderdag van 09.00 – 16.00 uur;
d. Winkelcentrum “de Kopermolen” vrijdag van 10.00 – 17.00 uur;
e. Centrummarkt, zaterdag van 08.00 – 17.00 uur;

3. Deelt de wethouder de mening van de PvdA dat een wekelijkse markt bijdraagt aan een levendige wijk en sociale cohesie?
Zo nee, waarom niet?
Het college deelt deze mening zeer zeker.

4. Is de wethouder het met de PvdA eens dat de Gemeente wekelijkse markten in wijken moet stimuleren en niet moet hinderen?
Zo nee, waarom niet?
Het college is het met de PvdA eens dat de gemeente de wekelijkse markten dient te stimuleren. De vastgestelde openingstijden van de markt, zoals die zijn besproken in de marktcommissie, dienen echter gehandhaafd te worden. Indien marktkooplieden graag ruimere tijden willen kunnen ze dat altijd bespreken in het tweemaandelijks overleg met de gemeente. We kunnen dan kijken wat de mogelijkheden zijn en wat het draagvlak voor die verandering is bij alle marktkooplieden. Daarbij nemen we dan de mogelijke gevolgen voor andere belanghebbenden in ogenschouw. Juist gezien het bestaan van een regulier overleg is het starten van een discussie over andere begin- en of eindtijden met de handhavers op straat niet de juiste manier om dit aan te kaarten.

5. Is de wethouder bereid met de omliggende wijk van het bevrijdingsplein in gesprek te gaan over de weekmarkt en te kijken hoe de Gemeente kan bijdragen aan een levendige wekelijkse markt en daarbij in ieder geval te praten met de markthandelaren, winkeliersvereniging en de wijkvereniging?
Zo nee, waarom niet?
Het college is zeker bereid om het verzoek van een deel van de marktkooplieden om de openingstijden te verlengen in overweging te nemen en daarbij met voornoemde partijen te overleggen. Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat inmiddels een ander deel van de marktkooplieden per brief een appel op het college heeft gedaan om alles bij het oude te laten. Een markt die bijdraagt aan de levendige wijk en de sociale cohesie is ook een markt die voldoende kramen en een divers genoeg aanbod heeft om klanten mee te trekken. Als slechts een deel van de marktkooplieden na 13.00 uur wil blijven staan kan niet gesproken worden van een volwaardige markt.

6. Is de wethouder bereid ook de geldende regels van andere wijkmarkten onder de loep te nemen om te kijken hoe de Gemeente Leiden hen (nog beter) kan stimuleren en deze een nog grotere bijdrage aan een levendige wijk kunnen leveren?
Zo nee, waarom niet?
Indien er wensen zijn vanuit de marktkooplieden dan zullen die zeker in overweging genomen worden. Elke twee maanden is er een overlegmoment waarbij dergelijke wensen kunnen worden geuit.

Marc Newsome

Marc Newsome

In 2007 kwam ik vanuit Zeeland naar Leiden om Geschiedenis te studeren. Al na één dag was ik stapelverliefd op onze stad. Ik heb een communicatiebaan in Amsterdam en trein elke dag heen en weer. Na een lange dag werken voelt het altijd fijn om terug in  Leiden te zijn. Ik vind de stille en

Meer over Marc Newsome