Door Boerhaavedistr. op 10 november 2013

Sociale woningbouw Dieperhout onzeker

Een half jaar geleden, vlak voor het zomerreces, konden we hier nog verheugd melden dat er een ruime meerderheid in de raad was die vast wilde houden aan de norm van minimaal 20% sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten. In afgelopen raadsvergadering, bij het bespreken van de nieuwbouw op de Agneslocatie in Dieperhout, bleek dat voor sommige partijen deze norm helaas toch niet zo keihard was.

Op de nieuwbouwlocatie Dieperhout worden de komende jaren maximaal 140 woningen gebouwd. Voor de zomer stelde het College van B&W tussen neus en lippen door voor om de norm van 20% sociale woningbouw – dat zijn 28 woningen – in dit project te schrappen. De fractie was zo scherp dit te constateren, waardoor het College pas op de plaats moest maken en eerst goed bekijken of het echt onmogelijk was om deze sociale woningbouw te realiseren.

Na een en ander eens bekeken te hebben, vond het College dat het maximaal haalbaar was om de 20% sociale woningbouw als wens mee te nemen bij de aanbesteding van het project. Waardoor de marktpartij die aangeeft deze woningen te gaan bouwen een voordeel heeft in de aanbesteding boven de bieder die zegt dit niet te (kunnen) doen. Wanneer er echter geen enkele marktpartij genegen is de sociale woningbouw te bouwen, zal die er ook niet komen.

De fractie vond een wens onvoldoende en onnodig. Daarom bleef de fractie vasthouden aan de eis van 28 sociale woningen. Zij diende daarom een met de SP, GroenLinks en de Stadspartij een amendement in om niet alleen sociale koop mogelijk te maken, maar ook sociale huur en om bovenal de 20% sociale woningbouw in de aanbesteding als eis mee te nemen.

Met de motie van begin juli in het achterhoofd, zou de stemming over dit amendement op het eerste gezicht met vertrouwen tegemoet gezien kunnen worden. In de commissievergadering bleek echter al dat wat sommige partijen een half jaar geleden nog een harde norm noemden, nu een stuk zachter was. Helaas was de ruime meerderheid die er in juli nog was voor de sociale woningbouw er nu dan ook niet meer. D66 kondigde namelijk aan er vertrouwen in te hebben dat wanneer het aan de markt overgelaten werd, de 28 woningen er ook wel zouden komen. Zowel het deel van het amendement dat sociale huur ook mogelijk maakte, naast sociale koop, als het deel dat de 20% een eis maakte en daarmee voor zekerheid zou zorgen, werd verworpen.

Nu is het dus wachten op de aanbesteding en maar hopen dat de markt voldoende brood ziet in het sociale woningbouwdeel van het project. Anders staat een meerderheid van de raad met de wens in gedachten en met lege handen…

Boerhaavedistr.

Boerhaavedistr.

Wat in bestuurstermen het Boerhaavedistrict heet, is het gebied tussen het spoor, de Plesmanlaan en de grens met Oegstgeest en het bestaat uit vijf wijken: Vogelwijk, Raadsherenbuurt, Houtkwartier, Pesthuiswijk (LUMC) en Leeuwenhoek (Bio Science Park en Bèta-campus van de Universiteit Leiden). Dit district is op het Stationsdistrict na, het district met de minste inwoners (4500),

Meer over Boerhaavedistr.