Door Arjen Liemburg op 26 juni 2013

Staan voor sociale woningbouw

Dat het in woningbouwcorporatieland niet al te zonnige tijden zijn op het moment moge duidelijk zijn. Onzekerheid door, onder andere, veranderingen in het Rijksbeleid krijgen inmiddels ook zijn weerslag op wat corporaties in Leiden nog wel willen en durven doen. Zo ook op de zogenoemde Agnes-locatie in het project Dieperhout, waar de betrokken corporatie aangeeft de geplande sociale woningbouw (45 woningen) niet te kunnen realiseren. Wat de fractie betreft betekent dit niet dat vervolgens meteen de minimumnorm voor dergelijke woningen losgelaten kan of moet worden.

Het college van B&W stelt namelijk voor de minimumnorm voor 20% sociale huurwoningen op die locatie nu los te laten en het project ‘in de markt te zetten’. Hoewel helder is dat de betrokken corporatie niet in staat is bij Dieperhout aan de slag te gaan en niemand er baat bij heeft dat die locatie de komende jaren braak blijft liggen, is het enkele feit dat een corporatie niet aan haar afspraak kan voldoen onvoldoende om vervolgens de sociale doelstelling op het gebied van wonen maar meteen los te laten.

Woningbouw is een lange termijn investering. De keuzes die in de huidige financieel zware tijden gemaakt worden op dit gebied hebben zijn weerslag voor de komende decennia. Wanneer nu al te gemakkelijk afscheid genomen wordt van de afspraak om ook voor minder vermogenden te bouwen, dan heeft dit consequenties voor de toekomst; deze sociale woningen komen in beter tijden namelijk niet zonder meer weer terug. Daarom staat de fractie voor deze 20%-norm, zodat Leiden voor mensen met verschillende inkomens een thuis kan zijn en blijven. Nog afgezien van het feit dat wijken gebaat zijn bij sociale diversiteit.

Wij vragen van het college inventiviteit, creativiteit en inspanning om alles uit de kast te halen de genoemde afspraak alsnog te halen. Pas als het college aan kan tonen dat ze er alles aan gedaan heeft om sociale woningbouw te realiseren – in overleg met corporaties en marktpartijen – dan zijn we bereid te praten over het aanpassen van de plannen. Vervolgens is de eis dat er gestreefd moet worden naar wat dichtbij de categorie sociale huurwoningen ligt, zoals bijvoorbeeld starterswoningen.

Begin juli zal de fractie in de raad voorstellen doen over dit onderwerp met betrekking tot Dieperhout in het bijzonder en met betrekking tot bouwplannen met sociale woningbouw in de sat het algemeen. Want dat corporaties nu soms even pas op de plaats moeten maken, is nog geen reden om op die locaties maar meteen dure villas neer te zetten.

Arjen Liemburg

Arjen Liemburg

Al enkele jaren loop ik rond in de lokale politiek. Nieuwsgierig als ik ben, is het voor mij de ideale manier om alles mee te krijgen wat er in Leiden gebeurt. En om af en toe ook nog zelf een bijdrage te kunnen leveren aan het nog mooier, beter en socialer maken van onze stad.

Meer over Arjen Liemburg