Door Helma Baart op 22 juni 2015

Waarom we tegen de Prestatieafspraken 2015-2020 hebben gestemd

Op 18 juni jl. stonden de Prestatieafspraken (onderhandelaarsakkoord tussen Gemeente en de Leidse woningbouwcorporaties) op de agenda van de Gemeenteraad om te bespreken en uiteindelijk ter stemming door de Raad. Na een lastige vergadering, lange discussie en zelfs een schorsing van onze fractie hebben wij besloten hier tegen te stemmen. We konden het niet aan onszelf verkopen om onze handtekening te zetten onder een akkoord waar niets werd gedaan aan de alsmaar oplopende huurverhogingen in Leiden.

Zoals ik een aantal maal op onze website heb gemeld ben ik de afgelopen maanden behoorlijk in de weer geweest om de betaalbaarheid van onze sociale huurwoningen onder de aandacht te brengen. Te beginnen met de motie Seniorenmakelaar waar de doorstroming voor een deel ook wordt beperkt door de hoge huren van de sociale huurwoningen voor ouderen, door middel van schriftelijke vragen aan het college, door interviews, door gesprekken hierover met een aantal politieke partijen. Over een aantal onderwerpen kon ik gezamenlijk optrekken met o.a. de SP, Groen Links en D66, zoals op het gebied van de duurzaamheid, de passendheidstoets en betaalbaarheid. Echter, op het gebied van de huurverhoging kreeg ik geen medestanders (m.u.v. de Partij van de Dieren).

Voor ons was het invoeren van een maximum op huurverhogingen (tot maximaal 1% bovenop de inflatiecorrectie) het belangrijkste onderwerp. Er stond echter niets in de prestatieafspraken over de hoogte van de huren. Ik heb daarom een motie ingediend (gesteund door de Partij van de Dieren) waarin ik het college heb verzocht om opnieuw in onderhandeling te treden met de corporaties om de betaalbaarheid van sociale huurwoningen te garanderen, door geen huurverhoging boven de jaarlijkse inflatiecorrectie door te voeren voor huurders met een inkomen tot € 38.950,– (prijspijl 2015); en tot dat moment de prestatieafspraken niet te ondertekenen. Deze motie werd door de wethouder zelfs gratuit (irrationeel, zinloos) genoemd, CDA heeft dit nog herhaald. Ik kreeg van meerdere partijen uiteraard te horen dat de PvdA landelijk hier verantwoordelijk voor is. De PvdA Leiden staat hier heel anders in, sterker nog, we laten onze mening natuurlijk ook horen richting de Tweede Kamerfractie.

Helaas was geen enkele partij (muv PvdD) bereid om over de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen m.b.t. de huurverhogingen een vuist te maken. Jammer, want hoewel er geëvalueerd gaat worden na een jaar, zal dit naar mijn idee weinig invloed hebben op de huurverhogingen voor 2016. Mijn fractie en ik zullen ons hier niet zomaar bij neerleggen en het op de agenda blijven zetten. We geven in ieder geval zeker niet op. Mijn spreektekst tijdens de raadsvergadering en onze motie voeg ik bij.

Naar aanleiding van het, tegen verwachting in, opnemen van een onderzoek naar een seniorenmakelaar hebben we een voorstel + presentatie Wonen en Zorg aangeboden aan de wethouders Laudy (Wonen) en Van Gelderen (Zorg). We gaan dit voorstel nog aanbieden aan de corporaties, te beginnen bij Ons Doel op maandag 13 juli a.s. Dit voorstel en presentatie heb ik ook als bijlage toegevoegd.

Helma Baart

Helma Baart

Ik wil de stem van alle bewoners in Leiden zijn richting de Raad en naar de bewoners terug. Ik ben gekozen als vertegenwoordiger door u en ben er voor u. Ik ben een moeder van 3 volwassen kinderen (2 meiden, 1 zoon). Heeft u mijn hulp nodig? Schroom niet; neem dan vooral contact met mij

Meer over Helma Baart