Door Merenwijk op 10 oktober 2016

Wijkinitiatieven subsidieverruiming en nieuwe Leidse wijkaanpak

In het bestuursakkoord is er budget gereserveerd voor investeringen de leefbaarheid van wijken. De wijkvisies Meerburg, Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt zijn hier een deel van. De uitwerking van deze visies worden betaald van dit budget. Het andere gedeelte houdt een fonds in waaruit leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en partners uit betaald kunnen worden. Afspraak was dat we op de helft van de rit, deze subsidie zouden evalueren.
Het college geeft aan dat de subsidie nog niet goed gevonden wordt en dat de initiatieven achterblijven bij de doelstelling. Een schepje erboven op dus.

De volgende maatregelen worden voorgesteld om de drempel naar nieuwe leefbaarheidsinitiatieven te verlagen:

1. Het subsidiebedrag verhogen naar € 5000,-, zonder co-financiering
2. Het gehele jaar door plannen indienen i.p.v. 3 rondes per jaar
3. De eis van maximaal 1 aanvraag per aanvrager schrappen uit de verordening

Verder wordt er meer aandacht besteed aan bekendmaken van dit wijkinitiatievenfonds en zal een gemeentelijke ideeënmakelaar ook ingeschakeld worden voor ondersteuning bij de plannen.

Wij steunen de voorgestelde wijzigingen, maar willen er een schepje bovenop wat betreft wijkenaanpak. In de commissievergadering deed ik een aanzet om het college te laten onderzoeken of de wijkaanpak zoals die in Deventer gebruikt wordt, ook in Leiden ingevoerd zou kunnen worden: Een nieuwe ‘Leidse wijkaanpak’. Kern hiervan is dat er veel meer wijkregisseurs actief zouden moeten zijn. Wij hebben er 4 voor 117.000 inwoners. Deventer heeft er 9 voor 100.000 inwoners. De verschillende wijken werken daar met eigen budgetten en beslissen bewoners samen met wijkregie welke initiatieven er opgepakt moeten worden in een wijk. Bewoners hebben de ideeën opgehaald tijdens wijkinitiatiefavonden die om de 2 jaar gehouden worden. Een speciale website en wijkkranten zorgen voor goede PR en bekendheid met de initiatieven. Concluderend, niet alleen wachten op initiatieven uit de stad, maar ook actief op zoek naar leefbaarheidsinitiatieven, samen met bewoners en partners.

Het college heeft toegezegd om vóór de raadsvergadering met een schriftelijke reactie te komen op onze bovenstaande suggestie.

Merenwijk

Merenwijk

De Merenwijk is de meest noordelijke woonwijk van Leiden. Een wijk met circa 14.000 inwoners. De wijk is ontstaan aan het begin van de jaren ’70. Het gedeelte van de Merenwijk met de galerijflats is de Slaaghwijk. De Kopermolen is het wijkwinkelcentrum. Onze voorstellen uit 2014: Een vitale Kopermolen met een opgeknapte openbare ruimte. Een

Meer over Merenwijk