Zeker zijn van een groene, sterke en sociale stad

Door Privé: Gijs Holla op 12 november 2019

Het gaat goed met Leiden, maar nog niet met alle Leidenaren. Wij willen dat iedereen zeker kan zijn van een sterke, sociale en groene stad. Daar werken we al anderhalf jaar aan met onze coalitiepartners D66 en GroenLinks. Vanavond bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2020. Dit was de inbreng van onze fractievoorzitter Gijs Holla:

“Laat ik deze keer eens beginnen met een tweetal citaten. Deze komen uit het Leidsch Dagblad van 21 oktober. Het eerste citaat luidt:

‘Leidenaren blijken gelukkiger dan ooit’

En het tweede citaat luidt:

‘Ze beoordelen hun woongenot met een 8, terwijl 77% van de stadsgenoten goed kan rondkomen van hun inkomsten. Dat is het hoogste percentage sinds de peilingen in 2006 begonnen’.

Beide citaten afkomstig uit de stadsenquête, bevestigen het vaak geuite vermoeden van dit huis, namelijk dat het goed gaat met Leiden.

Andere cijfers onderstrepen dit. Zo zitten er inmiddels minder dan 3000 Leidenaars in de bijstand. Dat aantal is nog nooit zo laag geweest. En het totaal aantal arbeidsplaatsen is maar een paar 100 verwijderd van het hoogste aantal ooit. En het aantal bedrijfsvestingen is het hoogste ooit. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de cijfers in de begroting die de gemeente krijgt voor de kwaliteit van de openbare ruimte dan zijn die de afgelopen jaren allemaal, maar dan ook echt allemaal, gestegen. Het zal u niet verbazen dat de fractie van de PvdA trots is op die cijfers!

Waar wij ook trots op zijn, zijn de grote en mooie stappen die dit college heeft gezet het afgelopen anderhalf jaar. De nieuwe woonvisie is er. Het verkameringsbeleid is er. Het programma sterke sociale basis is er. Het uitvoeringsbesluit voor het indoor sportcentrum is er. Het uitvoeringsbesluit voor het combibad en ijshal is er. Het financieel perspectief verstedelijking en duurzaamheid is er. En de vele extra vergaderingen, tot diep in de nacht van de commissie Stedelijke Ontwikkeling, zijn het bewijs dat er ook flinke stappen worden gezet om iets te doen aan het grote tekort aan woningen. Complimenten voor dit college. Maar uiteraard ook voor mijn collega raadsleden die hier ook hard voor gewerkt hebben.

“Wij zijn trots op de grote en mooie stappen die dit college het afgelopen anderhalf jaar heeft gezet.”

Zijn er dan helemaal geen onderwerpen waar we ons zorgen om maken? Uiteraard zijn die er ook. Zo maakt mijn fractie zich zorgen over het tempo van de grote beleidsstukken op het gebied van mobiliteit en parkeren. Dat zal u niet verrassen. Op dit beleidsterrein willen we als coalitie de grootste veranderingen teweeg brengen om zo Leiden naar de door ons gewenste groene, duurzame en energie neutrale toekomst te leiden. Wij hebben er echter het volste vertrouwen in dat de nieuwe wethouder de noodzakelijke versnelling kan aanbrengen, zodat de belangrijkste beleidsstukken voor de zomer van 2020 in de raad zijn besproken en vastgesteld. En we daadwerkelijk aan de slag kunnen.

Het andere onderwerp waar mijn fractie buikpijn van krijgt zijn uiteraard de bezuinigingen in het sociaal domein. Daar hebben wij de afgelopen weken intensief over gesproken, een enkele keer tot diep in de nacht. Wij realiseren ons dat het niet niks is waar we hierover besluiten. Voor de PvdA is het belangrijk dat we, waar mogelijk, de kwetsbaarste groepen ontzien. We hebben ons er daarom voor ingezet dat de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen blijft bestaan. Dit is gelukkig gelukt.

We vinden het daarnaast goed dat het college er bewust voor kiest om niet te bezuinigen op de sociale basis, op preventie en op de toegang tot de zorg. We hebben ook gevraagd om de bezuiniging op de individuele inkomenstoeslag voor mensen op of onder het sociaal minimum te schrappen. Voor dat laatste was helaas nu geen steun, maar als het aan ons ligt dan draaien we dit, zodra dat kan, terug. Tenslotte zijn we tevreden dat het college die bezuinigingen in samenspraak met de raad heeft gemaakt omdat op die manier ook de oppositie mee kon denken en zo een breder draagvlak is gecreëerd.

“De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd voldoende kansen krijgen om mee te doen en zich goed te ontwikkelen.”

Dan nog een aantal andere onderwerpen die ik even kort wil benoemen. De fractie van de PvdA vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd voldoende kansen krijgen om mee te doen en zich goed te ontwikkelen. Goed onderwijs is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Wij zijn dan ook blij dat de wethouder de raad nog dit jaar informeert over de ontwikkelingen rondom het passend onderwijs en initiatieven voor hoogbegaafden.

Wij zien dat het college actief aan de slag is met het terugdringen van schooluitval. Dat is hard nodig. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder om de ervaringen van de jongeren zelf – die uitgevallen zijn van school – daarbij te benutten. Zij kunnen namelijk als geen ander vertellen wat er nodig is om schooluitval te voorkomen.

Wij vinden het daarnaast van belang dat ook praktisch opgeleiden gedurende het werkzame leven hun vaardigheden op orde kunnen houden. Wij zien dat steeds meer bedrijven daarom hun eigen personeel opleiden. Dit biedt kansen voor verdere samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en scholen. Wij zijn blij dat de wethouders Van Delft en Dirkse hebben toegezegd met een overzicht van lopende initiatieven te komen zodat we daar meer overzicht over hebben.

Ook de toezegging om met een visie te komen op toerisme juichen wij toe. Deze visie moet wat ons betreft een antwoord gegeven op de vraag op welke wijze wij als stad meer bezoekers aan kunnen trekken zonder dat dit het woongenot te veel onder druk zet. Ook met de toegezegde aandacht voor laaggeletterden bij de gemeentelijke dienstverlening en het voor iedereen gebruiksklaar hebben van onze website via Google Translate, zijn wij tevreden.

“Wij willen dat de busbaan op de Europaweg behouden blijft.”

Voorzitter tenslotte nog een tweetal moties. De eerste motie gaat over de busbaan op de Europaweg. Wij willen dat deze behouden blijft. Verstedelijking kan niet alleen met de auto plaatsvinden, ook het OV moet daar een prominente rol in krijgen. En wij weten dat wij niet de enige zijn die vindt dat de busbaan moet blijven. Dat wordt breed in de raad gedeeld. Om een duidelijk signaal af te geven, richting provincie maar ook wethouder, dienen wij hier een motie over in.

De tweede motie gaat over bomen. Iedereen wil meer bomen. Die ambitie hebben we allemaal vandaar ook dat wij de motie mee indienen om voor elk nieuw huis een nieuwe boom te planten. Wij weten echter ook dat dat simpeler gezegd is dan gedaan. Lokale regelgeving staat de aanplant vaak in de weg. Met deze motie willen we ook daaraan wat doen door te kappen in de regelgeving.”

Privé: Gijs Holla

Privé: Gijs Holla

Ik ben fractievoorzitter PvdA Leiden en woordvoerder duurzame stedelijke ontwikkeling en wonen. Mijn belangrijkste speerpunt is dat iedereen in Leiden kan wonen. Leiden mag namelijk geen stad van de rijken worden! Daarom zet ik mij er voor in dat we de komende jaren veel woningen bijbouwen. Inclusief veel sociale huurwoningen. Die nieuwe woningen komen wat

Meer over Privé: Gijs Holla