Zeker zijn van een groene, sterke en sociale stad

Door Privé: Gijs Holla op 20 juni 2019

“Ook volgende generaties Leidenaren moeten zeker zijn van een groene, sterke en sociale stad.” Daarom is de PvdA erg blij dat het Leidse college (waarin wij samenwerken met D66 en GroenLinks) hard werkt aan onze ambities. We versterken onze sociale beleid, we vergroenen de stad en we pakken de grote woningnood aan. En dat alles op een financieel verantwoorde manier. Fractievoorzitter Gijs Holla sprak onderstaande speech uit bij de Algemene Beschouwingen in de Leidse gemeenteraad.

‘We gáán het anders doen.’ Dát was de kern van mijn bijdrage bij de bespreking van de kaderbrief van vorig jaar.

 1. Een ander sociaal beleid: waar de Leidenaar, preventie en meedoen centraal staan.
 2. Een andere stedelijke ontwikkeling: waar duurzaamheid, betaalbaarheid en bouwen in de stad centraal staan.
 3. En een ander mobiliteitsbeleid: waar de fiets, openbaar vervoer en het delen van vervoersmiddelen centraal staan.

Dat wij het anders willen doen, komt omdat wij er van overtuigd zijn dat het anders moet. Want hoewel het goed gaat met Leiden, gaat het niet goed met alle Leidenaren.

 • Denk aan de immense woningnood.
 • Denk aan de tweedeling.
 • Denk aan de wachtlijsten in de jeugdzorg.
 • Denk aan de klimaatverandering.

Elke dag dat we niets doen, brengt ons verder van ons doel: Namelijk dat óók volgende generaties Leidenaren zeker zijn van een groene, sterke en sociale stad. Belangrijker dan dat het moet, brengen de huidige uitdagingen ook grote kansen met zich mee. Die kansen wil mijn fractie met beide handen aangrijpen.

Het eerste jaar

Terugkijkend op het eerste jaar zijn de eerste stappen gezet!

 • Er is een nieuw armoedebeleid.
 • Er is een nieuwe visie op het sociaal domein.
 • Er zijn nieuwe regels tegen ongebreidelde verkamering.
 • Er is een financieel perspectief voor een duurzame stad.
 • Er zijn vele nieuwe bouwprojecten opgestart.
 • En bij steeds meer projecten worden gelukkig de belachelijk hoge parkeernormen losgelaten.

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Uiteraard blijft mijn fractie ongeduldig en wachten we met smart op de nieuwe parkeernota, mobiliteitsnota en woonvisie. Maar laten we niet vergeten dat ook de 42 kilometerlange Leidse marathon begint met ‘n eerste stap op de Breestraat. Een compliment aan het college en haar ambtenaren is daarom op zijn plaats.

In de voorliggende Kaderbrief bouwt het college verder op de eerste gezette stappen. Dat doet zij op een evenwichtige en financieel verantwoorde manier. Dat vindt niet alleen, de fractie van de PvdA, maar dat blijkt ook uit het externe onderzoek van Deloitte.

Wolken aan de horizon

Betekent dat dan dat we er ons met een Jantje van Leiden af kunnen maken? Nee. Het enerzijds uitblijven van een daadkrachtig kabinet, met als gevolg dat we minder inkomsten uit het gemeentefonds krijgen. En het anderzijds nemen van niet-sociale beslissingen door datzelfde kabinet, zoals bij het abonnementstarief, zorgt voor wolken aan de horizon. Mijn fractie is van mening dat we ons moeten voorbereiden op mogelijk slecht weer.

Wij vinden het dus een uitstekend idee dat het college met de raad in gesprek gaat over bijsturingsmaatregelen in het sociaal domein. Wij vinden het daarnaast verstandig om richting begroting financiële ruimte te zoeken. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan schrappen van verschillende autoprojecten van vorige colleges. En mochten we die financiële buffer in de toekomst toch niet nodig hebben dan kunnen we deze altijd nog inzetten voor een intensivering van de duurzame verstedelijking, ons sociaal beleid of groene mobiliteit. Een win-win-situatie volgens mijn fractie.

In de Kaderbrief staat ook dat het college voornemens is om extra ambtenaren aan te trekken, of langer in het project te houden, om belangrijke onderwerpen uit het beleidsakkoord op te pakken. Daar kunnen wij ons in vinden. Wij zijn echter ook van mening dat voor dit college minder belangrijke onderwerpen ook minder inzet van ambtenaren vragen. Wat ons blijft, conform het coalitieakkoord, het totale aantal fte dus gewoon gelijk. Ten opzichte van de huidige cijfers zit daar dus ook nog financiële ruimte.

Onze plannen

De komende weken zullen wij bij de bespreking van de Kaderbrief in de commissies nog een aantal onderwerpen aansnijden om met college en raad over van gedachten te wisselen:

In de commissie Onderwijs en Samenleving zullen we inzoomen op de werkdruk van de sociale wijkteams. Wij denken dat een betere ondersteuning bij de administratieve taken, ervoor zal zorgen dat de sociale wijkteams nog meer kunnen doen waarvoor ze op aard zijn: het helpen van mensen. Daarnaast willen het graag hebben over de bezuiniging op de middelen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Wat ons betreft staat boven alles dat er geen kinderen thuis zitten. Wij vragen ons af of we dat hiermee gaan bereiken.

In de commissie Stedelijke Ontwikkeling zullen we terugkomen op het geld voor de handhaving van de nieuwe regels van verkamering. Wij zijn er niet van overtuigd of deze 4 en een halve ton de komende 2 jaar, voldoende is om echt meters te maken.

In de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid willen we graag met de wethouder in gesprek over onze dienstverlening. Deze wordt steeds lager gewaardeerd en wij horen graag hoe de wethouder dat tij denkt te keren. Waarbij de groep Leidenaren die niet digitaal is, niet tussen wal en schip mag komen vallen. Daarnaast willen we het hebben over het fietsparkeren bij het station en in de Breestraat. Het college moet snel in actie komen om de situatie op die plekken te verbeteren, omdat anders de fiets ten onder dreigt te gaan aan haar eigen succes.

Het voorkomen van schulden door vroegsignalering enerzijds en het helpen van jongeren met schulden  anderszijds. En onze ambitie om cultuur minder stadsmarketing te laten zijn en meer over het verbinden van Leidenaren. Dat zijn onze belangrijkste bespreekpunten in de commissie Werk en Middelen.

Hoewel deze coalitie veel anders doet, en nog wil gaan doen, wordt niet alles anders. Zo blijft de fractie van de Partij van de Arbeid de komende jaren strijden voor een groene, sterke en sociale stad. Een stad waar iedereen welkom is, waar iedereen zich thuis voelt en waar voor iedereen een betaalbaar huis is. Dit doen we uiteraard niet alleen. Dit doen wij samen met zoveel mogelijk mensen uit deze zaal en inwoners van onze prachtige stad.

Want Leiden maken we zo samen groener, sterker en socialer.

Privé: Gijs Holla

Privé: Gijs Holla

Ik ben fractievoorzitter PvdA Leiden en woordvoerder duurzame stedelijke ontwikkeling en wonen. Mijn belangrijkste speerpunt is dat iedereen in Leiden kan wonen. Leiden mag namelijk geen stad van de rijken worden! Daarom zet ik mij er voor in dat we de komende jaren veel woningen bijbouwen. Inclusief veel sociale huurwoningen. Die nieuwe woningen komen wat

Meer over Privé: Gijs Holla