Door Abdelhaq Jermoumi op 28 november 2016

Zorgen om faillissement van het Bureau Discriminatiezaken Hollands-Midden

Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ookis niet toegestaan.

De fractie van de PvdA heeft vaak specifiek aandacht gevraagd voor de groep mensen met een niet-westerse achtergrond die moeite heeft om aan een baan te komen. Net zoals er specifiek aandacht moet zijn voor discriminatie van LHBT’ers en mensen met een arbeidsbeperking. Bewuste of onbewuste discriminatie speelt helaas vaak nog een grote rol.
Recentelijk stelde Tweede Kamerleden van de PvdA ook vragen nav conclusies uit de Nationale Stagemonitor 2015, waaruit blijkt dat allochtone studenten in het HBO en WO een lagere stagevergoeding krijgen en vaker moeten solliciteren voor ze een stageplek krijgen.

Nu las ik in de media dat het Bureau Discriminatiezaken Hollands-Midden en Haaglanden (BDZ) faillissement heeft aangevraagd. Oorzaak ligt bij de verlaging van de financiële bijdrage van de Gemeente Den Haag.

Het bestuur van dit bureau heeft verschillende gesprekken met de gemeente Den Haag gevoerd om tot een oplossing van de problemen te komen. Deze gesprekken hebben helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd en is een situatie ontstaan waarbij het bureau niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen . Het bestuur zag zich dan ook genoodzaakt het faillissement aan te vragen.

Bureau Discriminatiezaken voert wettelijke taken op het gebied van discriminatiebestrijding uit voor 26 gemeenten in de regio’s Hollands Midden en Haaglanden, waaronder de Gemeente Leiden.

De fractie van de PvdA Leiden maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rond het Bureau Discriminatiezaken. Wij hebben het college de volgende vragen gesteld:

1. Is het college bekend met de faillissementsaanvraag van het Bureau Discriminatiezaken Hollands-Midden en Haaglanden?
a. Zo ja, wanneer was u daarvan op de hoogte?

2. Welke taken heeft de Gemeente Leiden allemaal uitbesteed aan het Bureau Discriminatie Zaken?

3. Hoe beoordeelt u de ontwikkelingen bij het Bureau Discriminatie Zaken? En is er al duidelijkheid over welk effect dit eventuele faillissement voor de Gemeente Leiden zal hebben?

4. Kan het college toezeggen dat meldingen van burgers nog gewoon in behandeling worden genomen gedurende de afwikkeling van het faillissement?
a) Zo nee, ligt er een plan B klaar om altijd een goed alternatief voor handen te hebben?

5. Op welke manier denkt het college nu invulling te geven aan haar taak volgens de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatiezaken?

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Mijn naam is Abdelhaq, 42 jaar oud, getrouwd en vader van 2 zoons. Ik woon vanaf 1979 in Leiden. Opgegroeid in Leiden Noord, maar vanaf 2004 wonend in de Merenwijk. Sinds 2014 ben ik raadslid in Leiden en kan ik vertellen dat ik het nog steeds een eer vindt om namens de kiezers hard mijn

Meer over Abdelhaq Jermoumi