Standpunten

Zoeken

Algemene beschouwingen

Hier vind je onze inbreng bij de besprekingen van de begroting, jaarrekening en kaderbrief.

Lees verder

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid – zowel te voet, per fiets als per openbaar vervoer of auto – is een voorwaarde voor een economisch sterke stad.

Lees verder

Bestuur en Regio

Een goed bestuur en goede dienstverlening zijn essentieel bij het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Wij vinden het vooral belangrijk dat er goed wordt samengewerkt met alle Leidenaren en met partners van de gemeente, zoals buurgemeenten, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, woningcorporaties en zorginstellingen.

Lees verder

Cultuur

Cultuur is onlosmakelijk verbonden met Leiden. De stad heeft vele kunstenaars grootgebracht en cultuur draagt bij aan de economische ontwikkeling en het levendig houden van de stad. Cultuur past bij Leiden “Stad van Ontdekkingen” en zorgt voor werkgelegenheid. Dit wil de PvdA in stand houden. Wij ondersteunen culturele initiatieven van burgers. Deze leiden tot vernieuwing en activiteiten die anders niet van de grond komen.

Lees verder

Duurzaamheid

Leiden is een dichtbebouwde stad. Voldoende groen is daarom belangrijk.

Lees verder

Economie en Kennis

Een sterke economie zorgt voor veel werkgelegenheid. De kenniseconomie en de binnenstad zijn de grootste werkgevers in onze stad. Als we hierin investeren, levert dat de meeste banen op. Dat komt ook tot uitdrukking in het op te stellen actieplan werkgelegenheid.

Lees verder

Financiën

Zeker in lastige economische tijden moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Op die manier ontzien we de zwaksten in onze samenleving. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van ons financiële beleid.

Lees verder

Leefbaarheid

We streven naar leefbare, veilige en schone wijken. Door samen met bewoners de vinger aan de pols te houden en snel op signalen te reageren, voorkomen we dat wijken erop achteruitgaan en dat we het probleem van de ene wijk naar de andere schuiven.

Lees verder

Ouderen

Ouderen leveren een grote bijdrage aan de samenleving. Ze blijven langer werken, zijn maatschappelijk actief en ondersteunen hun kinderen, kleinkinderen en andere ouderen. Vrijwilligersorganisaties, instellingen en overheid kunnen hen inschakelen bij de ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben. Ouderen zullen graag een bijdrage leveren, als zij de ruimte krijgen om initiatieven te nemen. De PvdA geeft hun die ruimte.

Lees verder

Sport

Sporten is gezond en zorgt voor plezier en ontspanning. Iedereen moet gestimuleerd worden om te sporten.

Lees verder

Studenten en Onderwijs

Onderwijs speelt een belangrijke rol in Leiden. 58.000 kinderen, jongeren en studenten volgen onderwijs in Leiden, en meer dan de helft daarvan woont in Leiden zelf.

Lees verder

Veiligheid

Veilige en leefbare wijken zijn ons uitgangspunt. We betrekken iedereen bij de leefbaarheid en veiligheid van de wijken; de wijkagent is een sleutelfiguur. Wij zijn voorstander van het gebruik van Burgernet. Burgers moeten het gevoel hebben dat hun waakzaamheid ertoe doet.

Lees verder

Werk en Inkomen

In de sociale zekerheid verandert er de komende jaren veel. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het aan de slag helpen van werklozen en mensen met een arbeidshandicap. Deze nieuwe taken gaan gepaard met een bezuiniging. Omdat niemand tussen wal en schip mag vallen, reserveren we geld voor een tijdelijk budget om de overheveling van deze nieuwe taken soepel te laten verlopen (“zachte landing”).

Lees verder

Wijken

De stad en haar bewoners staan bij ons centraal. Daarom proberen we zoveel mogelijk contact te hebben met alle inwoners van de stad. Zodat we precies weten wat er speelt en zo problemen in de stad op kunnen lossen.

Lees verder

Wonen

Leiden is een fijne stad om in te wonen. Dat geldt voor de fraaie oude – nog springlevende – binnenstad, maar net zo goed voor de wijken. Het op peil houden van de woonkwaliteit heeft prioriteit.

Lees verder

Zorg en Welzijn

De kwaliteit van zorg en welzijn ligt in onze stad op een hoog niveau. Maar ook in de organisatie van zorg en welzijn verandert er binnenkort veel. Waar nu het Rijk nog verantwoordelijk is, wordt dat de gemeente. De PvdA ziet dit als een kans om de kwaliteit ervan te verbeteren. Onze belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: minder bureaucratie, meer zorg op maat en meer inspraak voor bewoners. De overheveling moet zo gebeuren dat bewoners zo min mogelijk nadeel ondervinden van de bezuiniging waarmee deze verandering gepaard gaat. Daarom maken we de eerste jaren extra budget vrij om de overgang soepel te laten verlopen (“zachte landing”). Bij deze grote verandering richten wij ons op vier prioriteiten.

Lees verder