Financiën

Zeker in lastige economische tijden moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Op die manier ontzien we de zwaksten in onze samenleving. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van ons financiële beleid.

Onze inzet is dat de lokale lasten niet meer dan trendmatig stijgen. Diensten (vergunningen, parkeerrestricties) van de gemeente moeten kostendekkend zijn. Er moet een gezonde balans zijn tussen bezuinigen en meer inkomsten. Bij het zoeken naar (en vinden van) bezuinigingsposten wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de gemeentelijke organisatie. De gemeente voert een actief beleid om partners en bewoners te interesseren om in de stad te investeren.

Alle uitgaven – inclusief reserves en subsidies – moeten zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet. Ze worden hierop beoordeeld
en – indien het oordeel daartoe aanleiding geeft – heroverwogen. Wij pleiten voor een andere benadering bij het verstrekken van subsidies. Subsidies worden beoordeeld op effectiviteit. Elke vier jaar worden instellingen op hun functioneren beoordeeld. Hiermee bezuinigen wij jaarlijks 1,3 miljoen op een totaal van 46 miljoen aan subsidies. Investeringen moeten duurzame en structurele investeringen in de stad zijn.

De overheveling van rijkstaken naar de gemeente mag op termijn geen extra gemeentelijke middelen kosten dan het meegeleverde budget. Ten behoeve van een “zachte landing” voor iedereen die ermee te maken krijgt, zetten we wel extra geld opzij.

Continuïteit en betrouwbaarheid van bestuur is een belangrijke waarde waar de PvdA als partij op aanspreekbaar is. Met het oog op de crisis en de overheveling van extra taken, mag in beginsel echter geen enkel besluit uit het verleden tot het doen van uitgaven heilig zijn. Met dit sobere financiële beleid voorkomen we grote lastenverzwaring, maar kunnen we wel blijven investeren in onze wijken en in Leiden als sociale stad.

Om een sociale stad te blijven, investeren we in nieuw beleid ondanks de beperkte financiële ruimte. In beginsel geldt daarbij dat de kosten die daarvan het gevolg zijn moeten worden gecompenseerd door het schrappen van bestaand beleid. Een deel van de NUON-reserve
wordt algemene reserve. De huidige algemene reserve – ingesteld om in moeilijke tijden te kunnen blijven investeren – kan hierdoor ingezet worden om ons nieuwe beleid te betalen.