Ouderen

Ouderen leveren een grote bijdrage aan de samenleving. Ze blijven langer werken, zijn maatschappelijk actief en ondersteunen hun kinderen, kleinkinderen en andere ouderen. Vrijwilligersorganisaties, instellingen en overheid kunnen hen inschakelen bij de ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben. Ouderen zullen graag een bijdrage leveren, als zij de ruimte krijgen om initiatieven te nemen. De PvdA geeft hun die ruimte.

De PvdA vindt dat ouderen op een volwaardige manier moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. In overleg met de belangenorganisaties moeten we de toegankelijkheid en bereikbaarheid van sociale voorzieningen, gebouwen, de openbare ruimte – elke straat heeft een stoep – en openbaar vervoer garanderen. Ook zal de stad moeten worden ingericht op beperkingen en ziekten die uit ouderdom voortkomen. Daarbij gaat het niet alleen om hulp en zorg, maar ook om deelname aan culturele en recreatieve voorzieningen.

We steunen het opzetten van Woonservicezones: gebieden met goede aangepaste woningen, met wijkvoorzieningen voor gezondheidszorg, welzijn, vrije tijd en sport en met publieke ontmoetingsruimten. Deze gebieden zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Om de woningmarkt in beweging te brengen, willen we met de woningbouwcorporaties en investeerders afspraken maken die bevorderen dat ouderen gemakkelijker naar seniorenwoningen kunnen verhuizen. Dit werkt in de hand dat (grote) huizen vrijkomen en de doorstroming op de woningmarkt op gang komt.


Onze voorstellen in 2014:

  1. In het aanbod van hulp en zorg wordt meer nadruk gelegd op zorg aan huis.
  2. Vergroten van de bereikbaarheid van voor ouderen aangepaste woningen.
  3. Een woonservicezone in elke wijk.
  4. Elke straat krijgt bij herinrichting een stoep.

 

Update januari 2017

  1. Sinds 2015 kent Leiden sociale wijkteams die de zorg aan huis organiseren. De komende jaren willen we deze teams versterken zodat zij hun taak nog beter kunnen uitvoeren.
  2. Wij zetten ons in om een Leidse ‘seniorenmakelaar’ in het leven te roepen. Deze persoon helpt ouderen bij het vinden van een gepaste woning.
  3. Elke wijk heeft inmiddels een woonservicezone. Meestal is dit het wijkwinkelcentrum. De komende jaren proberen we de woonservicezones te verbeteren door er bijvoorbeeld een bilbiotheek in te vestigen, wijkmarkten te versterken en de openbare ruimte te verbeteren.
  4. Bij elk voorstel om straten, wegen of stoepen opnieuw aan te leggen, letten wij erop dat er echte stoepen zijn met stoepranden. Op die manier kunnen voetgangers rustig op de stoep lopen zonder dat zij door fietsers omver worden gereden.