Werk en Inkomen

In de sociale zekerheid verandert er de komende jaren veel. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het aan de slag helpen van werklozen en mensen met een arbeidshandicap. Deze nieuwe taken gaan gepaard met een bezuiniging. Omdat niemand tussen wal en schip mag vallen, reserveren we geld voor een tijdelijk budget om de overheveling van deze nieuwe taken soepel te laten verlopen (“zachte landing”).

Ons standpunt

Leiden moet een sociale stad blijven. Lage inkomens verdienen een steuntje in de rug. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de declaratieregeling gaat van 110 naar 120% van het sociaal minimum. Schuldhulpverlening is belangrijk, zeker in deze tijd. We zorgen er dus voor dat dit toegankelijk blijft voor iedereen. Een lage drempel is een voorwaarde.

De PvdA geeft niemand op. Ons doel is een samenleving waar iedereen zijn of haar steentje aan bijdraagt. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid iedereen die zonder werk zit te helpen om aan de slag te gaan. Mensen die in hun toekomst willen investeren door training en opleiding, krijgen onze steun. In de sociale zekerheid verandert er de komende jaren veel. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het aan de slag helpen van werklozen en mensen met een arbeidshandicap. Deze nieuwe taken gaan gepaard met een bezuiniging. Omdat niemand tussen wal en schip mag vallen, reserveren we geld voor een tijdelijk budget om de overheveling van deze nieuwe taken soepel te laten verlopen (“zachte landing”).

Ons basisprincipe is dat iedereen (vrijwilligers)werk heeft. Wanneer mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben of dreigen te krijgen, en deze werkzaamheden mensen dichterbij de arbeidsmarkt brengen of houden, vragen wij van hen een tegenprestatie naar vermogen in de vorm van onbetaalde nuttige werkzaamheden. Hierbij houden wij altijd rekening met bestaand vrijwilligerswerk, mantelzorg en de eigen voorkeur en mogelijkheden. Tegenprestatie kan nooit betaalde arbeid in de weg staan, mag nooit een verkapte verlaging van het minimumloon zijn en mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. We geven altijd de voorkeur aan betaalde arbeid, ook al is dat duurder. Fraude tast ons solidaire systeem aan, en daarom pakken we misbruik hard aan. We houden wel maat: alleen bij zware verdenkingen van fraude zijn maatregelen als huisbezoeken toegestaan. Goede voorlichting en preventie zijn essentieel.

De PvdA grijpt de veranderingen bij de sociale werkvoorziening met beide handen aan. Wij zien het als een kans om meer mensen aan het werk te helpen in een reguliere baan. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats. Wij zoeken een partnerschap met het bedrijfsleven. Samen met lokale werkgevers maken we afspraken over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het in dienst nemen van aandachtsgroepen: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ouderen en jongeren zonder werkervaring. De gemeente moet daarbij het goede voorbeeld geven. Zij is een sociale werkgever en is ruimhartig met het in dienst nemen van mensen met een beperking. We creëren extra stageplaatsen bij de gemeente en we maken daar ook een punt van bij aanbestedingen (“sociale winst”): speciale aandacht voor het in dienst nemen van jongeren, ouderen en mensen met een beperking.


Onze voorstellen in 2014

 1. Een Leids actieplan werkgelegenheid.
 2. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor minimabeleid (declaratieregeling) gaat naar 120%;
 3. We reserveren extra budget voor een zachte landing van de bezuinigingen;
 4. De gemeente creëert op ruime schaal leerwerk- en stageplekken op alle onderwijsniveaus;
 5. We investeren extra in schuldhulpverlening;
 6. De gemeente verplicht zich tot 5% aan sociale winst bij aanbestedingen.

 

Update januari 2017

 1. Op initiatief van de PvdA is er een actieplan werkgelegenheid gekomen.
 2. Dit is geregeld. Sinds 1 januari 2015 komt iedereen tot 120% van de bijstandsnorm in aanmerking voor het minimabeleid.
 3. Bij het coalitieakkoord in 2014 is er 18 miljoen gereserveerd voor een zachte landing van de landelijke bezuinigingen op de zorg en participatie.
 4. Dit is behaald. De gemeente Leiden biedt nu minimaal 120 leerwerk- en stageplaatsen aan per jaar bij de gemeente op alle onderwijsniveaus.
 5. In het collegeakkoord is extra geld vrijgemaakt voor schuldhulpverlening. Er wordt meer ingezet op preventie en nieuwe manieren om schulden aan te pakken, zoals de pilot Debt to no Debt voor jongeren.
 6. Sinds vorig jaar is dit standaard bij alle grote aanbestedingen van de gemeente.
Nieuwsberichten over Werk en Inkomen

Schulden: beter voorkomen dan genezen

door Anna van den Boogaard op 2 juli 2017

Schulden is een van de grootste maatschappelijke problemen aan het worden. De PvdA is dan ook erg blij dat het college meer gaat investeren in schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden.

lees verder »

Zelfredzaamheid burgers wordt overschat

door Anna van den Boogaard op 17 mei 2017

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Tussen deze verwachting en wat burgers daadwerkelijk aankunnen ligt, volgens een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) een groot verschil.

lees verder »

Begeleiding statushouders in Leiden

door Anna van den Boogaard op 5 mei 2017

Je opnieuw ergens thuis gaan voelen, een nieuw bestaan opbouwen. Voor veel vluchtelingen met een status in Leiden een hele uitdaging. Gelukkig laat de gemeente deze mensen niet aan hun lot over maar heeft een intensief programma ontwikkeld zodat mensen zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse samenleving. Een bestaan opbouwen en mee kunnen doen in Leiden.

lees verder »

‘Waarom ik voor die nieuwe banen in de publieke sector ben!’

door Marleen Damen op 14 februari 2017

Goed idee die (extra) banen in de publieke sector. En nee geen nieuwe Melkert-banen, gesubsidieerde banen of wat voor banen dan ook met een etiketje. Gewoon echte banen in het publieke domein op plekken waar mensen van waarde kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij de gemeente zelf op een school, sportclub of in de buurt.

lees verder »

Schriftelijke vragen: minimabeleid ook voor ZZP’ers

door Anna van den Boogaard op 31 januari 2017

1 miljoen Nederlanders werkt, al dan niet gedwongen door economische omstandigheden, als Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’er). Dit staat gelijk aan 12% van de totale beroepsbevolking. Onder deze groep bevindt zich een groeiend aandeel werkende armen. Door prijsconcurrentie of simpelweg te weinig opdrachten bevindt deze groep zich op of rond de armoedegrens. Over het algemeen verdienen zij 10% minder dan mensen die in gewone loondienst werken.

lees verder »

Schriftelijke vragen: geen kind in armoede

door Anna van den Boogaard op 13 oktober 2016

Op Prinsjesdag werd officieel bekend gemaakt dat er vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen extra komt om armoede onder kinderen te bestrijden. Onze fractie heeft vragen gesteld over hoe kinderarmoede in Leiden kan worden teruggedrongen.

lees verder »

Pilot Jongeren en schulden

door Anna van den Boogaard op 4 oktober 2016

Leiden gaat starten met een unieke pilot: Debt? To no debt! Een pilot die in eerste instantie speciaal gericht is op 25 jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Schulden vormen nog steeds een groot probleem. In Leiden had in 2015 bijvoorbeeld 4% van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden. Over jongeren zijn geen Leidse cijfers bekend, maar uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 27 jaar in het laatste jaar een schuld heeft gehad.

lees verder »

Schriftelijke vragen vertrek Jacobs

door Elwin Wolters op 2 september 2016

Op 23 augustus kondigde de gemeente Den Haag vol trots aan dat technische dienstverlener Jacobs van Leiden naar Den Haag verhuist. Deze Amerikaanse multinationaal, nu nog gevestigd aan de Plesmanlaan, heeft in Leiden 1100 werknemers in dienst. Volgens de PvdA Leiden is het vertrek van Jacobs een klap voor de Leidse werkgelegenheid en de leefbaarheid van het gebied

lees verder »

PvdA presenteert Minimabrochure

door Anna van den Boogaard op 1 juli 2016

In Leiden maken nog onvoldoende mensen gebruik van de regelingen uit het minimabeleid. Daarom lanceerde de PvdA tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad een brochure over het minimabeleid. De fractie van de PvdA zal deze brochure de komende periode in de stad verspreiden om zo meer Leidenaren te informeren.

lees verder »

Perspectief op een (schuld)vrije toekomst

door Marleen Damen op 29 mei 2016

Elke dag aanmaningen, incasso’s en telefoontjes van schuldeisers: wie eenmaal diep in de schulden zit, komt daar erg moeilijk uit. Als PvdA’ers willen wij mensen altijd perspectief blijven geven op een schuldvrije toekomst. Wij willen gezinnen bescherming bieden tegen deurwaarders en incassobureaus die meedogenloos doorgaan met incasseren. Om weer schuldvrij te worden hebben mensen rust en perspectief nodig.

lees verder »

Tentoonstelling: Raad staat voor Leiden

door Anna van den Boogaard op 16 mei 2016

Op 9 mei werd de fototentoonstelling ‘Raad staat voor Leiden’ geopend in het atrium van het Stadhuis in Leiden. Fotograaf Hans van Egdom (oud raadslid) vroeg aan 14 raadsleden van verschillende Leidse politieke partijen voor een plek te gaan staan die hun politieke gedrevenheid symboliseert.

lees verder »

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag

door Anna van den Boogaard op 2 mei 2016

Vanaf 1 mei is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gratis voor vrijwilligers in Leiden die met kwetsbare mensen werken. Eind 2015 constateerde de PvdA dat de verklaring per 2016 weer veel duurder zou worden. Omdat de kosten voor de aanvraag van een VOG er niet voor mogen zorgen dat mensen niet gescreend worden of dat

lees verder »

Zorgen om ontslagen

door Anna van den Boogaard op 31 maart 2016

Op donderdag 25 maart 2016 kwam via het Leidsch Dagblad een artikel naar buiten over het verdwijnen van persoonlijke bewaking bij een aantal fietsenstallingen in Leiden. Dit zou tien medewerkers van de DZB hun baan kosten. De gemeente zou de bewaking uit kostenoverwegingen voortaan met camera’s willen doen (lees hier het gehele artikel). Wat betreft

lees verder »

Ondersteuning op maat

door Anna van den Boogaard op 2 maart 2016

Onze raadsleden Anna van den Boogaard en Rald Schalkwijk stelden vandaag deze vragen: Op donderdag 25 februari 2016 kwam via de media een artikel naar buiten over een succesvolle proef in de gemeente Zaanstad. Kern is dat iets dat een inwoner beperkt in zijn mogelijkheden wordt aangepakt op de manier zodat deze echt geholpen wordt,

lees verder »

VOG voor meer vrijwilligers gratis!

door Anna van den Boogaard op 17 december 2015

In 2015 berekende het CBS dat 49% van de Nederlanders minimaal een keer per jaar vrijwilligerswerk verricht. De groep die dat structureel doet is uiteraard kleiner maar van essentieel belang voor onze samenleving. De kosten die vrijwilligers in sommige gevallen moeten maken voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mag dan ook niet drempelverhogend werken!

lees verder »