Werk en Inkomen

In de sociale zekerheid verandert er de komende jaren veel. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het aan de slag helpen van werklozen en mensen met een arbeidshandicap. Deze nieuwe taken gaan gepaard met een bezuiniging. Omdat niemand tussen wal en schip mag vallen, reserveren we geld voor een tijdelijk budget om de overheveling van deze nieuwe taken soepel te laten verlopen (“zachte landing”).

Leiden moet een sociale stad blijven. Lage inkomens verdienen een steuntje in de rug. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de declaratieregeling gaat van 110 naar 120% van het sociaal minimum. Schuldhulpverlening is belangrijk, zeker in deze tijd. We zorgen er dus voor dat dit toegankelijk blijft voor iedereen. Een lage drempel is een voorwaarde.

De PvdA geeft niemand op. Ons doel is een samenleving waar iedereen zijn of haar steentje aan bijdraagt. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid iedereen die zonder werk zit te helpen om aan de slag te gaan. Mensen die in hun toekomst willen investeren door training en opleiding, krijgen onze steun. In de sociale zekerheid verandert er de komende jaren veel. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het aan de slag helpen van werklozen en mensen met een arbeidshandicap. Deze nieuwe taken gaan gepaard met een bezuiniging. Omdat niemand tussen wal en schip mag vallen, reserveren we geld voor een tijdelijk budget om de overheveling van deze nieuwe taken soepel te laten verlopen (“zachte landing”).

Ons basisprincipe is dat iedereen (vrijwilligers)werk heeft. Wanneer mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben of dreigen te krijgen, en deze werkzaamheden mensen dichterbij de arbeidsmarkt brengen of houden, vragen wij van hen een tegenprestatie naar vermogen in de vorm van onbetaalde nuttige werkzaamheden. Hierbij houden wij altijd rekening met bestaand vrijwilligerswerk, mantelzorg en de eigen voorkeur en mogelijkheden. Tegenprestatie kan nooit betaalde arbeid in de weg staan, mag nooit een verkapte verlaging van het minimumloon zijn en mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. We geven altijd de voorkeur aan betaalde arbeid, ook al is dat duurder. Fraude tast ons solidaire systeem aan, en daarom pakken we misbruik hard aan. We houden wel maat: alleen bij zware verdenkingen van fraude zijn maatregelen als huisbezoeken toegestaan. Goede voorlichting en preventie zijn essentieel.

De PvdA grijpt de veranderingen bij de sociale werkvoorziening met beide handen aan. Wij zien het als een kans om meer mensen aan het werk te helpen in een reguliere baan. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats. Wij zoeken een partnerschap met het bedrijfsleven. Samen met lokale werkgevers maken we afspraken over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het in dienst nemen van aandachtsgroepen: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ouderen en jongeren zonder werkervaring. De gemeente moet daarbij het goede voorbeeld geven. Zij is een sociale werkgever en is ruimhartig met het in dienst nemen van mensen met een beperking. We creëren extra stageplaatsen bij de gemeente en we maken daar ook een punt van bij aanbestedingen (“sociale winst”): speciale aandacht voor het in dienst nemen van jongeren, ouderen en mensen met een beperking.


Onze voorstellen in 2014

 1. Een Leids actieplan werkgelegenheid.
 2. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor minimabeleid (declaratieregeling) gaat naar 120%;
 3. We reserveren extra budget voor een zachte landing van de bezuinigingen;
 4. De gemeente creëert op ruime schaal leerwerk- en stageplekken op alle onderwijsniveaus;
 5. We investeren extra in schuldhulpverlening;
 6. De gemeente verplicht zich tot 5% aan sociale winst bij aanbestedingen.

 

Update januari 2017

 1. Op initiatief van de PvdA is er een actieplan werkgelegenheid gekomen.
 2. Dit is geregeld. Sinds 1 januari 2015 komt iedereen tot 120% van de bijstandsnorm in aanmerking voor het minimabeleid.
 3. Bij het coalitieakkoord in 2014 is er 18 miljoen gereserveerd voor een zachte landing van de landelijke bezuinigingen op de zorg en participatie.
 4. Dit is behaald. De gemeente Leiden biedt nu minimaal 120 leerwerk- en stageplaatsen aan per jaar bij de gemeente op alle onderwijsniveaus.
 5. In het collegeakkoord is extra geld vrijgemaakt voor schuldhulpverlening. Er wordt meer ingezet op preventie en nieuwe manieren om schulden aan te pakken, zoals de pilot Debt to no Debt voor jongeren.
 6. Sinds vorig jaar is dit standaard bij alle grote aanbestedingen van de gemeente.