Wonen

Leiden is een fijne stad om in te wonen. Dat geldt voor de fraaie oude – nog springlevende – binnenstad, maar net zo goed voor de wijken. Het op peil houden van de woonkwaliteit heeft prioriteit.

Een fors deel van de woningvoorraad is aan vernieuwing toe, een nieuwe kwaliteitsimpuls is noodzakelijk. Wij zien daarbij een hoofdrol weggelegd voor de Leidse woningcorporaties. Nieuwe prestatieovereenkomsten met de woningcorporaties moeten een extra impuls geven aan de herstructurering van de oudere woonwijken: de wijken rond de singels, maar ook Meerburg en Zuid-West. Wij vinden dat de corporaties een belangrijke rol vervullen voor de huisvesting van de middeninkomens.

Wij gaan uit van betaalbare en goede woningen voor alle bevolkingsgroepen. Voor de lagere inkomens en de inkomens net boven modaal blijft een sociaal volkshuisvestingsbeleid noodzakelijk. Wij houden rekening met de tendens dat ook jongeren met hogere inkomens weer meer belangstelling voor huren vertonen. Wat ons betreft, voorzien de corporaties – én commerciële verhuurders – in deze groeiende behoefte. Ook dit spreken we af in de prestatieafspraken met de corporaties. Starters die een huis willen kopen, helpen we onder voorwaarden – bij speciale projecten voor deze groep – met een starterslening.

We willen de doorstroming bevorderen. Daarom is de PvdA er voorstander van dat een huurbeleid van corporaties rekening houdt met
de financiële draagkracht van de bewoners: huurders met een stijgend inkomen worden gestimuleerd om te verhuizen naar een duurdere
woning (koop of huur). Zo blijft de voorraad sociale huurwoningen beschikbaar voor de doelgroep. Ouderen die kleiner willen gaan wonen, mogen niet met een enorme huurverhoging worden geconfronteerd. Maatwerk in het huurbeleid is de oplossing en maakt het mogelijk dat ouderen langer zelfstandig in aangepaste seniorenwoningen in hun eigen omgeving blijven wonen.

We leggen excessen bij de “verkamering” van gewone woningen – een tendens van de laatste jaren – aan banden.


Onze voorstellen in 2014:

  1. Samen met de corporaties maken we prestatieafspraken over investeringsplannen voor Meerburg, de Zeeheldenbuurt en Zuid-West.
  2. Starters die een huis willen kopen, komen in aanmerking voor een starterslening.


Update januari 2017:

  1. Voor de Zeeheldenbuurt is op basis van de door de wijk opgestelde wijkvisie de woningbouwcorporatie Portaal flink aan het investeren in nieuwe woningen en in renovatie van bestaande woningen. Voor Meerburg is de gemeente bezig met het opstellen van een wijkvisie waar investeringen in de wijk worden afgesproken. Daarna is Zuid-west aan de beurt.
  2. Bij verschillende woningbouwprojecten heeft de gemeente startersleningen gefaciliteerd via SVn.