Goed werk, kunst en cultuur en een eerlijke economie
Verkiezingsprogramma

Goed werk, kunst en cultuur en een eerlijke economie

Leiden is een sociale stad, waar we elkaar helpen 

We werken aan een economie waarin mensen centraal staan, plezier in ons werk voorop staat en werk eerlijk beloond wordt. De gemeente moet Leidenaren die dat nodig hebben actief ondersteunen. We zetten stevig in op het voorkomen en oplossen van schulden, omdat die de oorzaak zijn van veel problemen in Leidse gezinnen. We blijven een ruimhartig sociaal beleid voeren, omdat Leiden een sociale stad is waar we elkaar helpen.

Voor elke Leidenaar een passende baan en een fatsoenlijk inkomen

Elke Leidenaar heeft recht op een passende baan, met een volwaardig salaris en eerlijke arbeidsvoorwaarden. Leidenaren zonder baan bieden we een fatsoenlijk inkomen en ondersteunen we richting passend werk, een opleiding of een andere zinvolle dagbesteding.

Onze keuzes:

Invoeren basisbanen

Er is behoefte aan meer klassenassistenten, conciërges en beheerders van sportclubs en buurthuizen. Tegelijkertijd staan veel Leidenaren zonder baan te springen om zich voor de stad in te zetten. We willen daarom basisbanen realiseren. Vooruitlopend op mogelijkheden om dit structureel te gaan doen, starten we met een pilot met minimaal tien basisbanen.

Werk voor iedereen die dat wilt

We stimuleren dat iedereen die dat wil ook kán werken. Daarom geven we iedereen het recht op ondersteuning bij het vinden van (vrijwilligers)werk. Leiden zoekt daarin actief samenwerking met werkgevers, vakbonden, UWV en partners in de stad. We onderzoeken de inzet van scholingsvouchers waarmee mensen zich kunnen (om)scholen voor een beroep waar veel vacatures in zijn.

Passend werk voor mensen die het nodig hebben

Leidenaren met een fysieke of mentale beperking krijgen werk en een gevarieerde dagbesteding. Mensen die de sprong maken naar betaald werk geven we het recht op een terugvalmogelijkheid.

Ruimte geven in de bijstand

Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen automatisch kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, die hoeven ze niet meer zelf aan te vragen. We willen bovendien dat de gemeente ruimhartig omgaat met bijverdienen in de bijstand.

Werken loont en verhogen minimumloon

Mensen, die vanuit een uitkering (deels) aan het werk gaan, gaan er financieel op vooruit en krijgen recht op begeleiding, inclusief financiële coaching. Verder maken we ons in Den Haag hard voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro.

Gemeente en Leidse bedrijven betalen minimumloon van 14 euro

Zolang het Rijk het minimumloon nog niet heeft verhoogd, willen we dat de gemeente de eigen medewerkers minimaal 14 euro per uur betaalt en we dringen hier ook op aan bij andere Leidse bedrijven. Iedereen die voor de gemeente werkt, heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, ook bijvoorbeeld de schoonmakers. Daarom stelt de gemeente strenge sociale eisen bij aanbestedingen of neemt de gemeente zelf medewerkers in dienst.

Doorzetten projecten naar betaald werk voor mensen met taalachterstand en statushouders

Wij gaan door met de succesvolle projecten waarbij jongeren, bewoners met een taalachterstand en statushouders begeleiding krijgen naar een baan of opleiding.

Onze inwoners verdienen vertrouwen en hulp

De gemeente moet Leidenaren die het nodig hebben actief ondersteunen. We gaan daarbij uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Als het nodig is om onze inwoners effectief te helpen, gaan we bovendien in tegen onrechtvaardig landelijk beleid.

Onze keuzes:

Bestrijden van armoede onder kinderen

We zetten alles op alles om kinderarmoede tegen te gaan, zodat kinderen de kansen krijgen die zij verdienen. We gaan door met het kindgerichte armoedebeleid als onderdeel van het Leidse armoedebeleid. Dit betekent onder meer dat deze kinderen kunnen sporten, muziekles en huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.

Menselijke maat in de bijstand, gebaseerd op vertrouwen

We kiezen in Leiden voor een menselijke aanpak van de bijstand, gebaseerd op vertrouwen. We ondersteunen bijstandsgerechtigden actief en op maat. Waar nodig zoeken we de randen van de Participatiewet op.

Geen verplichte tegenprestatie

We nemen afstand van de verplichte tegenprestatie (‘papier prikken voor een uitkering’) en trekken ten strijde tegen de landelijke kostendelersnorm. Deze norm brengt Leidse gezinnen met inwonende kinderen in grote problemen.

Afschaffen zoekperiode voor jongeren

We schaffen de zoekperiode van vier weken voor jongeren om een uitkering aan te vragen af, omdat die de jongeren onnodig in de problemen brengt.

Hulp voor kwetsbare groepen

We zoeken kwetsbare groepen actief op, zoals laaggeletterden en Leidenaren die niet overweg kunnen met computers, apps en andere technologie.

We helpen schulden voorkomen en oplossen

Schulden kunnen hele grote gevolgen hebben. Vaak hangen ze samen met andere problemen, zoals werkloosheid, stress of gezondheidsklachten. Om sociale en psychische problemen van mensen aan te pakken, zijn het bieden van bestaanszekerheid en het wegnemen van financiële zorgen de eerste vereiste. Alle reden dus om mensen te helpen schulden te voorkomen en op te lossen. Daarom zetten we onze succesvolle Leidse schuldenaanpak voort en verbeteren we deze.

Onze keuzes:

Investeren in preventie en voorlichting

We investeren in preventie en voorlichting om schulden te voorkomen en communiceren actiever over de hulp die de gemeente kan bieden. Veel Leidenaren weten de weg naar de gemeente niet of vragen uit schaamte geen hulp. De gemeente gaat actief aan de slag om mensen die in de schulden zitten, te vinden en te ondersteunen. Het project ‘vroegsignalering van schulden’ zetten we voort.

Invoeren pauzeknop

We voeren een pauzeknop in die voorkomt dat Leidenaren met problematische schulden extra incasso’s en aanmaningen krijgen, totdat met behulp van een schuldhulpverlener een betalingstraject is afgesproken.

Hulp voor jongeren met schulden

We gaan door met het overnemen van problematische schulden van jongeren. Door deze aanpak hebben jongeren één schuldeiser in plaats van velen. Dat geeft jongeren met schulden veel meer rust. We verruimen deze aanpak naar alle Leidenaren met schulden.

Werkgelegenheid door een sterke en eerlijke economie

We bouwen verder aan een sterke en eerlijke Leidse economie, met vitale wijkwinkelcentra, een aantrekkelijke binnenstad, aansprekende bedrijven in het BioSciencePark en goede onderwijsinstellingen zoals de Universiteit Leiden, de Hogeschool en het Leidse mbo. We ondersteunen onze ondernemers in de nasleep van de corona-crisis en blijven ons inzetten voor voldoende werkgelegenheid en stageplekken voor praktisch opgeleiden.

Onze keuzes:

Extra hulp voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis

De gemeente blijft ondernemers die getroffen zijn door de corona-crisis ondersteunen. Bijvoorbeeld door psychische hulp te bieden, te helpen bij schuldenproblematiek en door tijdelijke ondersteuningsmaatregelen te verlengen, zoals grotere terrassen en betalingsregelingen voor de gemeentelijke belastingen.

Investeren in wijkwinkelcentra

We investeren in aantrekkelijke en leefbare wijkwinkelcentra als De Kopermolen en het Kooiplein. Deze wijkwinkelcentra hebben een belangrijke sociale functie in de wijken. We houden de binnenstad aantrekkelijk en economisch vitaal.

BioSciencePark als motor van de Leidse economie

Leiden is trots op het BioSciencePark. We geven ruimte aan de groei en ontwikkeling van de biosciencebedrijven, maar verwachten van hen dat zij de stad mee laten profiteren van hun kennis en dat ze blijven zorgen voor banen en stageplekken voor praktisch opgeleiden. We maken met hen daarover concrete afspraken.

Koop lokaal

We ondersteunen goede en eerlijke Leidse initiatieven als ‘Liever in Leiden’, om een tegenwicht te bieden aan de marktmacht van landelijke thuiszorgbedrijven.

Koesteren en vernieuwen van Leidse kunst en cultuur

Kunst en cultuur raken ons allemaal. Van de buurtmusical tot een klassiek concert in de Stadsgehoorzaal en van de fanfare tot de ‘Lucas van Leyden’ in Museum de Lakenhal. Kunst en cultuur verbinden ons, raken ons en geven plezier. Daarom moeten kunst en cultuur toegankelijk zijn voor iedereen. Wie werkt in de cultuursector moet bovendien een eerlijke beloning krijgen. De coronacrisis heeft de culturele sector hard geraakt. Samen met de sector lossen we de problemen op die door de crisis nog meer naar voren zijn gekomen.

Onze keuzes:

Kunst en cultuur voor elke Leidenaar

We sluiten een cultuuronderwijs-akkoord met culturele instellingen, scholen en welzijnsorganisaties, zodat alle Leidenaren met cultuur in aanraking komen. We omarmen en ondersteunen initiatieven als een cultuurpas, waarmee inwoners met een laag inkomen gratis voorstellingen en musea kunnen bezoeken.

Een bibliotheek van deze tijd

Onze bibliotheek verdient zekerheid en een goed toekomstplan. Het is een plek van verbinden, ontmoeten en het tegengaan van eenzaamheid. De bibliotheek is bovendien een belangrijk wapen om laaggeletterdheid te bestrijden en een plek om te werken of te leren. De huidige hoofdlocatie van de bibliotheek is verouderd. Daarom willen we een vernieuwde hoofdlocatie in het centrum en meer vestigingen in de wijken, zodat de bibliotheek altijd in de buurt is.

Ruimte voor creativiteit

We investeren in meer en betere regelingen voor makers, de (amateur)kunstbeoefening en kleine initiatieven. We lossen de problemen rond de betaalbaarheid van de huisvesting op.

Investeren in het makers- en amateurklimaat

We stimuleren het makers- en amateurklimaat van de stad. We investeren in jong talent en in broedplekken en oefenruimtes, zoals Ars Aemula, Nieuwplaatz en de Kaasmarktschool.

Zekerheid voor de cultuurcoaches

De cultuurcoaches moeten hun goede werk de komende jaren kunnen voortzetten. Daar maken we ons sterk voor.

Werk van de Fair Practice Code maken

Samen met de cultuursector maken we werk van de Fair Practice Code: een eerlijke beloning en goed werkgeverschap moeten de standaard zijn.

Goed werk en een eerlijke economie: wat we al bereikt hebben

Door onze inzet is er in Leiden de afgelopen jaren een sociaal en ruimhartig beleid gevoerd en worden Leidenaren die dat nodig hebben actief ondersteund. Giften tot 1200 euro per jaar in de bijstand zijn op voorstel van de PvdA toegestaan. Tijdens de coronacrisis hebben we gezorgd voor gratis mondkapjes voor Leidenaars met een laag inkomen en voor gratis zelftesten.

De PvdA was in het college afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor de succesvolle Leidse schuldenaanpak. Als de schulden van mensen beginnen op te lopen, gaan schuldhulpverleners langs om te kijken of zij kunnen helpen. We voorkomen daarmee dat de schulden problematisch worden. Met behulp van saneringskredieten helpen we mensen van verschillende schuldeisers af. Ze krijgen duidelijkheid en rust om toe te werken naar een schuldenvrije toekomst. Dankzij de PvdA hebben mensen recht op een aflospauze en daarmee een adempauze van twee maanden.

Dankzij ons is het mbo een prominenter onderdeel geworden van het beleid en er is steeds meer werkgelegenheid voor praktisch opgeleiden op het Leiden BioSciencePark. Het college heeft zich op aandringen van de PvdA ingezet voor meer mbo-stages en het vergroten van het aantal leerwerkbedrijven. Op ons initiatief krijgen stagiairs van de gemeente Leiden nu een gelijke stagevergoeding, ongeacht hun opleidingsniveau.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?