Leiden is een stad voor iedereen
Verkiezingsprogramma

Leiden is een stad voor iedereen

Niemand is hetzelfde en iedereen mag er zijn. Alle inwoners van Leiden moeten zich thuis voelen in hun eigen buurt, gelijkwaardig behandeld worden en gelijke kansen krijgen. Alle Leidenaren moeten hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Samen werken we aan een inclusieve stad. De stad waar iedereen kan meedoen, waar we oog hebben voor elkaar en elkaars verschillen kunnen waarderen. Wie je ook bent, van wie je ook houdt of wat je ook gelooft. Leiden is een stad voor iedereen.

Stad waar iedereen zich veilig voelt

In Leiden moet je je veilig kunnen voelen, ongeacht je seksuele geaardheid, geslacht of genderidentiteit. Geweld, zowel achter als voor de voordeur moeten we serieus aanpakken.

Onze keuzes:

Meldpunt ongewenst gedrag

We zorgen voor een laagdrempelig meldpunt voor ongewenst gedrag. Daar kun je terecht bij (seksuele) intimidatie en andere onprettige ervaringen. Voor jezelf, maar ook als je ze ziet bij anderen in de openbare ruimte. Ook creëren we in Leiden een laagdrempelige mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie en vertrouwenspersonen.

Emancipatie van LHBTQI+’ers

We geven specifieke aandacht aan emancipatie van LHBTQI+’ers. We ondersteunen hen in het creëren van een veilige sfeer en er komt voorlichting op alle Leidse scholen. Ook ondersteunen we specifieke groepen, zoals roze ouderen en LHBTQI+’ers met een migratieachtergrond. We trekken samen op met het COC Leiden en stellen hen in de gelegenheid voorlichting te geven en zichtbaarheids- en empowermentcampagnes te voeren. Dat doen we niet alleen op scholen, maar ook bij sportorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.

Veilige sfeer onder studenten bevorderen

In ons land wordt één op de negen vrouwelijke studenten tijdens de studententijd slachtoffer van verkrachting. Dit is onacceptabel. We willen dat studentenverenigingen en onderwijsinstellingen harder hun best doen voor een veilige sfeer onder alle studenten, ongeacht hun geslacht of seksuele geaardheid.

Opvang van vluchtelingen

We zorgen dat Leidenaren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond zich welkom voelen en mee kunnen doen. Vanaf de eerste dag dat iemand in Leiden komt wonen, helpen we bij het leren van de taal en het vinden van werk. De PvdA blijft zich altijd inzetten voor de opvang van vluchtelingen.

Stad waar iedereen kan meedoen

Iedere Leidenaar moet mee kunnen doen in Leiden. We willen een diverse stad zijn, waar mensen elkaar ontmoeten en kunnen meedraaien in de Leidse samenleving.

Onze keuzes:

Voortzetten inclusieagenda

We zijn er trots op dat Leiden een Inclusieagenda heeft en maken geld vrij om die de komende periode door te kunnen zetten.

Gemengde wijken en buurthuizen voor ontmoeting

Integratie heeft de meeste kans van slagen als mensen elkaar ontmoeten in de wijk waar ze wonen, op school en de sportclub. Daarom blijven wij investeren in gemengde wijken met woningen voor diverse groepen, buurthuizen waar bewoners elkaar ontmoeten en een openbare ruimte waar voor iedereen plek is.

Aandacht voor inwoners die nog niet participeren

Participatie kan en moet beter. We hebben oprechte waardering voor de betrokkenheid van inwoners en hun wensen en bedenkingen bij de inrichting van hun buurt en stad. We hebben extra aandacht voor de inwoners die tot nu toe nog niet participeren. Denk aan jongeren, minder validen en mensen en stadsgenoten met een migratieachtergrond. Participatie mag namelijk geen versneller van ongelijkheid zijn.

Wijkgerichter werken van de gemeente

We laten de gemeente wijkgerichter werken. Te vaak nog werkt de gemeente verkokerd en is er te weinig oog voor de specifieke kenmerken en behoeften van wijken en buurten. Dat moet en kan echt beter. Samen met bewoners stellen we wijkvisies op. We leren van de kennis en ervaring van andere gemeenten. We stellen we de Leidenaren centraal en niet de gemeentelijke organisatie.

Gendergelijkheid is het uitgangspunt

Gendergelijkheid moet het uitgangspunt zijn. Daarom zetten we in op economische zelfstandigheid voor vrouwen, pakken we ongelijke beloning aan binnen de gemeente en maken we kinderopvang zo toegankelijk mogelijk. Vrouwen in kwetsbare posities moeten gratis toegang hebben tot anticonceptie. Ook stellen we maandverband en tampons beschikbaar in openbare toiletten, de maatschappelijke opvang en het Stadskantoor.

Tegengaan stereotypering

We zetten zichtbare rolmodellen in. In uitingen van de gemeente en campagnes laten we mensen van allerlei achtergronden zien. Stereotypering gaan we tegen.

Aandacht voor verschillende talen en culturen

We blijven rekening houden met verschillende culturen en talen in onze stad. Essentiële informatie blijven we in meerdere talen beschikbaar stellen. In zorg en welzijn zijn tolken beschikbaar en wordt rekening gehouden met wensen vanuit verschillende achtergronden.

Geen ruimte voor racisme en discriminatie

In Leiden in er geen ruimte voor racisme en discriminatie. Niet op de arbeidsmarkt of de woningmarkt, niet in het verenigingsleven en niet op straat. We zijn alerter op racisme en bestrijden discriminatie actief.

Onze keuzes:

Stadsgesprek over racisme en discriminatie

In Leiden was tot voor kort te weinig aandacht voor racisme en discriminatie. We starten daarom een breed stadsgesprek over racisme en discriminatie om een beter beeld te krijgen van de discriminatie in de stad. Er komt een meldpunt ongewenst gedrag waar melding gemaakt kan worden van discriminatie.

Bestrijden discriminatie bij werkgevers en huurbazen

We bestrijden discriminatie bij werkgevers en huurbazen. Als een bedrijf of organisatie discrimineert, doet de gemeente daar geen zaken meer mee.

Ambtelijke organisatie is afspiegeling van de samenleving

Binnen de gemeente mag racisme geen plek krijgen en de ambtelijke organisatie moet een afspiegeling zijn van de samenleving.

Etnisch profileren tegengaan

Etnisch profileren als instrument bij de politie vinden we problematisch omdat daarmee onterecht groepen mensen een negatief stempel krijgen. We blijven in gesprek met de politie om daar aandacht voor te vragen.

Geen discriminatie in het uitgaansleven

De gemeente moet zich actiever inzetten om discriminatie in het uitgaansleven te bestrijden door te controleren op en strenger in te grijpen bij discriminerend toegangsbeleid.

Keti Koti jaarlijks vieren

De afschaffing van de slavernij (Keti Koti) vieren we op 1 juli voortaan ook in Leiden.

Nieuwe straatnamen laten diversiteit van de stad zien

In onze straatnamen komt de diversiteit van de stad terug. Nieuwe straten of wijken krijgen namen van onderbelichte historische personen en er komen meer straatnamen, vernoemd naar mensen van kleur. We verwijzen in nieuwe straatnamen niet meer naar onderdrukking en slavernij.

Een toegankelijke stad

Inclusief denken moet de standaard zijn. Voorzieningen in Leiden moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht fysieke of mentale beperkingen.

Onze keuzes:

Toegankelijkheid wordt de standaard

In alle plannen  van de gemeente wordt voortaan standaard aandacht besteed aan toegankelijkheid, bijvoorbeeld bij de inrichting van de openbare ruimte, (woning)bouwprojecten of de bouw van een website.

Openbare ruimte voor iedereen

De openbare ruimte is voor iedereen. Bij de aanleg van nieuwe parken en bruggen wordt er gezorgd dat deze altijd toegankelijk zijn voor mensen in rolstoelen en met rollators. Het Platform Gehandicapten Leiden wordt altijd betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte.

Toegankelijkheid voor slechtzienden

Informatie vanuit de gemeente moet ook toegankelijk zijn voor slechtzienden. Op de website van de gemeente Leiden komt een voorleesfunctie. Verder komt er een informatienummer dat je kunt bellen, om de informatie mondeling te horen te krijgen.

Toegankelijk openbaar vervoer

Het openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Blindengeleide paden zijn vrij van obstakels, bussen en het station worden rolstoeltoegankelijk en er komt een voor iedereen toegankelijke fietsenstalling. Informatievoorzieningen en kaartautomaten worden toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden.

Meer openbare toiletten

We realiseren meer openbare toiletten in de binnenstad.

Toegankelijkheid bij bouwprojecten

Bij verbouwingen of andere projecten waar toegankelijkheid tijdelijk in het gedrang komt, wordt nagedacht over en gewerkt aan alternatieven voor mensen die hier overlast van ervaren.

Leiden is een stad voor iedereen: wat we al hebben bereikt

PvdA-wethouder Marleen Damen heeft in juni 2021 het Programma Leiden Inclusief gepresenteerd. Hierin zitten vele concrete acties om Leiden de komende jaren nog inclusiever te maken voor Leidenaren met een migratieachtergrond, een fysieke beperking of LHBTQI+ personen. Door een motie van de PvdA is ook gendergelijkheid als prioriteit aan dit programma toegevoegd.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?