Veiligheid

Veilige en leefbare wijken zijn ons uitgangspunt. We betrekken iedereen bij de leefbaarheid en veiligheid van de wijken; de wijkagent is een sleutelfiguur. Wij zijn voorstander van het gebruik van Burgernet. Burgers moeten het gevoel hebben dat hun waakzaamheid ertoe doet.

Ons standpunt

Centraal staat dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de leefomgeving van de wijken. Dat is de beste garantie dat overlastgevend
gedrag zo veel mogelijk wordt voorkomen. Overlast, intimidatie en criminaliteit worden daarom niet alleen bestreden via preventie maar
ook met hard ingrijpen als het moet. Criminaliteit wordt met een “lik-op-stukbeleid” aangepakt. Bij vaker voorkomende overlast van groepen is een samenscholingsverbod een aanvaardbaar middel. Wij stemmen in met cameratoezicht, maar alleen als uiterste redmiddel.

Actief beleid moet ervoor zorgen dat risicogroepen een toekomstperspectief wordt geboden.


Onze voorstellen in 2014:

  1. Wijken die schoon, heel en veilig zijn.
  2. “Lik-op-stukbeleid” bij criminaliteit.
  3. Een toekomstperspectief voor risicogroepen.


Update januari 2017:

  1. Uitgangspunt van de uitwerking van de nieuwe visie op de openbare ruimte is schoon, heel en veilig. De basis openbare ruimte moet op orde zijn. In samenspraak met bewoners en partners werken we samen aan een nette openbare ruimte middels convenanten over aanleg, onderhoud en beheer.
  2. Er wordt o.l.v. het openbaar ministerie en in samenspraak met de politie, inzet gepleegd om de enige criminele jeugdgroep in Leiden aan te pakken en voor de rechter te krijgen.
  3. Als uiterste middel is bij het Jac Urlusplantsoen permanent cameratoezicht ingesteld. Hiernaast loopt er ook een integrale brede aanpak van de problemen in deze buurt. Verschillende partners werken samen in een projectgroep o.l.v. de wijkmanager. Er wordt gekeken naar de inkomenssituatie, zorg, wonen en de kwaliteit van de openbare ruimte. Wij steunen instanties als jongerenwerk om actief risicogroepen te benaderen, om te voorkomen dat leefbaarheidsvraagstukken ook veiligheidsvraagstukken worden.
Nieuwsberichten over Veiligheid

Leidse politiek verafschuwt brandstichting in noodwoningen

door Abdelhaq Jermoumi op 4 maart 2017

In de nacht van drie op vier maart heeft er brand gewoed in de noodwoningen aan de Sumatrastraat in Leiden. De zestien woningen, waarvan er twaalf bedoeld zijn als tussenstap voor ex-daklozen en vier beschikbaar zijn voor reguliere woningzoekers, zouden vandaag geopend worden door wethouder Roos van Gelderen. Gelukkig gaat de vandaag geplande opening wel door, Leiden buigt niet voor brandstichting.

lees verder »

Iedereen behoort zich veilig te voelen

door Abdelhaq Jermoumi op 24 februari 2017

In de commissie van donderdag 23 februari bespraken wij de resultaten van een uitgevoerd onderzoek naar rechtsactivisme in Leiden en de regio. Directe aanleiding was de bezetting van de Moskee in Zuid-West in 2015. In de commissie vroegen wij ons toentertijd af hoe groot het fenomeen rechtsactivisme is in de stad. Samen met de politie en de gemeente is er een onderzoek uitgevoerd naar aard en omvang. Er is cijfermatig onderzoek gedaan en er is gesproken met bewoners en organisaties in de stad.

lees verder »

Aanpak Jacques Urlusplantsoen straks ook naar andere wijken

door Abdelhaq Jermoumi op 23 februari 2017

Werken aan leefbare wijken is een van onze speerpunten.

Meerdere malen heb ik aandacht gevraagd voor de vraagstukken rond het Jacques Urlusplantsoen. Je ziet veel positieve ontwikkelingen met actieve bewoners en jongeren die gewoon hun best doen door naar school gaan, te spelen, werken en iets van hun toekomst proberen te maken.

lees verder »

Vragen over deurbeleid in Leidse horeca

door Abdelhaq Jermoumi op 5 december 2016

Tijdens de laatste raadsvergadering stelde ik mede namens Groen Links, SP en de VVD, vragen aan de burgemeester over de trieste constatering dat ook in Leiden horeca gasten aan de deur worden geweigerd. In de uitzending was te zien dat een groep blanke jongeren wel naar binnen mocht, maar een groep Marokkaanse en donkere jongeren niet.

lees verder »

Zorgen om faillissement van het Bureau Discriminatiezaken Hollands-Midden

door Abdelhaq Jermoumi op 28 november 2016

Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan

De fractie van de PvdA heeft vaak specifiek aandacht gevraagd voor de groep mensen met een niet-westerse achtergrond die moeite heeft om aan een baan te komen. Net zoals er specifiek aandacht moet zijn voor discriminatie van LHBT’ers en mensen met een arbeidsbeperking. Bewuste of onbewuste discriminatie speelt helaas vaak nog een grote rol.

lees verder »

Nieuwe visie op Handhaving in de openbare ruimte 2016-2019

door Abdelhaq Jermoumi op 13 september 2016

Binnenkort bespreken we in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid de nieuwe visie Handhaving Openbare Ruimte 2016-2019 die door het college is vastgesteld. De visie richt zich op de handhavers in de openbare ruimte (boa’s) en sluit aan de bij de visie die de VNG onlangs heeft uitgebracht. Het integraal Veiligheidsplan heeft Leefbaarheid als één van de prioriteiten opgenomen. In deze visie wordt nu verwoord hoe we dit willen gaan bereiken. Wat positief is, is dat de visie samen met het team Handhaving opgesteld. De handhavers kennen de stad als geen ander en het zorgt ook voor draagvlak binnen het team om met de nieuwe visie aan de slag te gaan. Leiden heeft op dit moment 26 boa’s, 2 toezichthouders en tijdelijk 2 toezichthouders voor het fietsparkeren in de stad.

lees verder »

Verklaring n.a.v. dreigbrieven aan Leidse Moskeeën

door Abdelhaq Jermoumi op 3 maart 2016

Helaas hadden wij vorige week een nare situatie waarin direct- en indirect duizenden Leidenaren zijn bedreigd door landelijk verstuurde dreigbrieven naar Moskeeën. Óok de Leidse Moskeeën kregen deze in de brievenbus. De impact van iedere bedreiging is groot en daarom waren wij blij dat landelijk minister Asscher en de landelijke politie deze dreigbrieven serieus namen

lees verder »

Wijkbijeenkomst over jongeren in Slaaghwijk

door Abdelhaq Jermoumi op 20 januari 2016

Op zaterdag 6 februari 19:00 uur organiseren wij samen met stichting jongeren in nood, een bijeenkomst in de Slaaghwijk met als hoofdthema jongeren. Binnen dit thema gaan we het hebben over werk, studie, perspectief op de toekomst, overlast vraagstukken en vooral het voorkomen van overlast. Iedereen is welkom.

lees verder »

De scholen zijn weer begonnen!

door Martijn Otten op 26 augustus 2015

Deze schriftelijke vragen heb ik vandaag gesteld, o.a het Leidsch Dagblad en Unity besteden er al aandacht aan. Deze week zijn voor de meeste kinderen en jongeren de scholen weer begonnen. Veel brugklassers gaan hun eerste fietsrit naar de nieuwe school maken en een aantal wijken zal weer volstromen met fietsende kinderen. Om hen veilig

lees verder »

Maidenspeech in de raad rond interpellatiedebat Haagwegkwartier

door Abdelhaq Jermoumi op 20 maart 2015

Als woordvoerder veiligheid van onze fractie mocht ik mijn bijdrage inbrengen n.a.v. het door Groep Kok aangevraagde spoeddebat over de situatie in het Haagwegkwartier. Uiteraard konden bij Dhr Kok termen als terreur, Marokkaans straattuig, Islam, Shariawijk niet achterblijven. De raad stemde unaniem in met het interpellatiedebat en op de Groep Kok na, stemde niemand in

lees verder »

De Nederlandse Droom; Illusie of werkelijkheid?

door Bestuur op 28 november 2014

Op donderdag 11 december organiseren FNV Abvakabo Leiden en PvdA Leiden een thema-avond over Nederlandse vluchtelingen. De avond staat in het teken van vier verschillende aspecten: opvang, begeleiding, uitsluiting en succes. Hoe gaan we in Nederland om met vluchtelingen en hoe zouden we om moeten gaan met deze groep mensen. Bed bad en brood? Of hebben ze nog meer nodig? Er zal een discussie plaats vinden onder leiding van Illias Mahtab, regisseur en adviseur vreemdelingenbeleid in Amsterdam. En met ondersteuning van Abassin Nessar, politicoloog en adviseur bij BMC groep, die op basis van zijn persoonlijke ervaringen spreekt.

lees verder »

Schriftelijke vragen over veiligheid station

door Gijs Holla op 15 november 2014

Via de sociale media hebben wij enkele berichten ontvangen dat sinds iedereen moet in- en uitchecken bij de stationspoortjes de drukte in de hal flink is toegenomen doordat er lange rijen ontstaan voor de poortjes. De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over deze situatie. Het feit dat de NS geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor de poortjes vergroot onze zorgen. Daardoor is het voor onze fractie onduidelijk of de gemeente heeft beoordeeld of de veiligheid, met name bij grote drukte, wel gewaarborgd is.

lees verder »

Leefbare wijken zijn veilige wijken

door Abdelhaq Jermoumi op 13 november 2014

Ook in Leiden staan wij voor een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving en je stad is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is voor een betere leefbaarheid in de wijk een prioriteit van de PvdA. Zowel door preventie als daarna repressie willen we ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen.

lees verder »

Partij van de Wijken: Vragen over bodemverontreiniging Groenoord

door Noord op 16 augustus 2014

Verleid worden om een waterwoning in de wijk Groenoord te kopen door bij aankoop een splinternieuwe sloep aangeboden te krijgen. In een stad als Leiden een prachtige buitenkans om volop te genieten van de schitterende grachten en de wateren rondom de stad. Weinig konden de nieuwe bewoners van Groenoord vermoeden dat ze nu nog altijd niet zouden kunnen varen, enkele jaren sinds de aankoop van hun nieuwe huis. De watergangen die voor aansluiting zouden zorgen op de grachten en de Slaaghsloot zijn immers nog niet aangelegd en middels het Leidsch Dagblad van 13 en 14 augustus hebben de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA vernomen dat de aanleg opnieuw is uitgesteld. De reden ditmaal: ernstige bodemverontreiniging in Groenoord.

lees verder »

Debat Benno L.: inbreng van de PvdA

door Henny Keereweer op 27 februari 2014

Vanavond spreekt de gemeenteraad over Benno L. Lees hier de inbreng van de PvdA in dit debat: Mevrouw de voorzitter! We praten hier vanavond met elkaar over een belangrijke en ingewikkelde zaak, die vele kanten heeft. De PvdA-fractie wil vanavond beginnen met aandacht te vragen voor de belangen van een groep ouders en kinderen, die

lees verder »