Veiligheid

Veilige en leefbare wijken zijn ons uitgangspunt. We betrekken iedereen bij de leefbaarheid en veiligheid van de wijken; de wijkagent is een sleutelfiguur. Wij zijn voorstander van het gebruik van Burgernet. Burgers moeten het gevoel hebben dat hun waakzaamheid ertoe doet.

Centraal staat dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de leefomgeving van de wijken. Dat is de beste garantie dat overlastgevend
gedrag zo veel mogelijk wordt voorkomen. Overlast, intimidatie en criminaliteit worden daarom niet alleen bestreden via preventie maar
ook met hard ingrijpen als het moet. Criminaliteit wordt met een “lik-op-stukbeleid” aangepakt. Bij vaker voorkomende overlast van groepen is een samenscholingsverbod een aanvaardbaar middel. Wij stemmen in met cameratoezicht, maar alleen als uiterste redmiddel.

Actief beleid moet ervoor zorgen dat risicogroepen een toekomstperspectief wordt geboden.


Onze voorstellen in 2014:

  1. Wijken die schoon, heel en veilig zijn.
  2. “Lik-op-stukbeleid” bij criminaliteit.
  3. Een toekomstperspectief voor risicogroepen.


Update januari 2017:

  1. Uitgangspunt van de uitwerking van de nieuwe visie op de openbare ruimte is schoon, heel en veilig. De basis openbare ruimte moet op orde zijn. In samenspraak met bewoners en partners werken we samen aan een nette openbare ruimte middels convenanten over aanleg, onderhoud en beheer.
  2. Er wordt o.l.v. het openbaar ministerie en in samenspraak met de politie, inzet gepleegd om de enige criminele jeugdgroep in Leiden aan te pakken en voor de rechter te krijgen.
  3. Als uiterste middel is bij het Jac Urlusplantsoen permanent cameratoezicht ingesteld. Hiernaast loopt er ook een integrale brede aanpak van de problemen in deze buurt. Verschillende partners werken samen in een projectgroep o.l.v. de wijkmanager. Er wordt gekeken naar de inkomenssituatie, zorg, wonen en de kwaliteit van de openbare ruimte. Wij steunen instanties als jongerenwerk om actief risicogroepen te benaderen, om te voorkomen dat leefbaarheidsvraagstukken ook veiligheidsvraagstukken worden.