Een duurzaam en bereikbaar Leiden
Verkiezingsprogramma

Een duurzaam en bereikbaar Leiden

Een eerlijk en fatsoenlijk klimaatbeleid.

Leiden wordt steeds mooier en groener. Steeds meer mensen zijn er van doordrongen dat we iets aan het klimaatprobleem moeten doen, maar voor velen is dat een ingewikkelde opgave. We moeten meer oog hebben voor de mensen die daarbij hulp nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld de stijgende energierekening niet kunnen betalen, de financiële middelen niet hebben om hun eigen woning te verduurzamen of omdat ze gewoon niet weten waar te beginnen. We blijven investeren in vergroening, klimaatadaptatie, de energietransitie en goede bereikbaarheid, zodat Leiden ook in de toekomst een prettige stad blijft.

De energietransitie doen we samen

De PvdA maakt zich hard om klimaatverandering tegen te gaan en de gestelde klimaatdoelen te behalen en wil dat Leiden daartoe ambitieus beleid voert. Om de energietransitie succesvol te maken is het belangrijk dat alle mensen eraan mee kunnen doen. Het is immers moeilijk groen doen, als je rood staat. Daarom willen we met voorrang woningen verduurzamen die én het minst energiezuinig zijn én onderdak bieden aan kwetsbare huishoudens. Hiermee wordt energiearmoede niet alleen voorkomen, maar kunnen we zelfs het omgekeerde bereiken: lagere woonlasten, betere en gezondere woningen en een versnelling van de energietransitie.

Onze keuzes:

Hulp bij stijgende energiekosten

De energiekosten rijzen nu al de pan uit. Inwoners moeten daarom een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand of het maatwerkbudget als zij deze kosten niet kunnen voldoen.

Corporaties verduurzamen sociale huurwoningen

De PvdA wil dat woningcorporaties sneller hun sociale huurwoningen verduurzamen en we helpen ze daar ook bij. De investeringen kosten geld, maar de kosten mogen niet afgewenteld worden op de huurders.

Hulp bij verduurzamen slecht geïsoleerde huizen

Mensen die wonen in slecht geïsoleerde huizen helpen we met het verduurzamen van hun huis met speciale gemeentelijke leningen. Beschikbare subsidies moeten vooraf worden betaald in plaats van achteraf, zodat Leidenaren de kosten niet hoeven voor te schieten. We willen dat vooral de midden- en lagere inkomens profiteren van deze subsidies.

Isoleer-offensief

We komen met een isoleer-offensief waarin we slecht geïsoleerde woningen van mensen met een lager inkomen actief gaan helpen met verduurzamen.

Voorlichting voor bedrijven

Ook bedrijven gaan we actief voorlichten over het verduurzamen van hun panden. We leggen daarbij verbindingen tussen energieoverschotten en tekorten.

Gemeentelijke gebouwen CO2-neutraal

Alle gebouwen in beheer van de gemeente moeten in de komende tien jaar CO2-neutraal worden. Dit doen we onder andere met behulp van bijvoorbeeld goede isolatie en het leggen van zonnepanelen. Als de gemeente inkoopt, dan doen we dat duurzaam, klimaatneutraal en sociaal. We zetten in op circulair bouwen, zodat bouwmaterialen worden hergebruikt.

Meer zonnepanelen en groene daken

Er liggen veel vierkante kilometers dak in de stad. We stimuleren ondernemers, bewoners en woningcorporaties deze ruimte te benutten voor de aanleg van zonnepanelen en groene daken. Ze dragen zo bij aan een hittebestendige leefomgeving en biodiversiteit.

Verbeteren luchtkwaliteit

We verbeteren de luchtkwaliteit door de milieuzone uit te breiden en de eisen aan te scherpen. We verleiden eigenaars van scooters en brommers met een tweetaktmotor een elektrisch alternatief te nemen. Ook blijven we bij Schiphol en het Rijk aandacht vragen voor vliegtuighinder.

Groen voor iedereen

Voor een fijne leefomgeving is het belangrijk om genoeg groen in de buurt te hebben. Maar groen heeft nog meer positieve effecten: het vermindert wateroverlast bij harde regenval en voorkomt hittestress in de stad.

Onze keuzes:

Parkeerplaatsen vergroenen als het kan

Parkeerplaatsen op straat nemen veel schaarse ruimte in. Met de nieuwe parkeergarages, ontstaat er ruimte om overbodige parkeerplaatsen te vervangen door groen. De overgebleven parkeerplaatsen gaan we groener maken.

Meer bomen, struiken en bloemen

Het Leidse groen moet toegankelijk voor iedereen zijn. We gaan meer bomen, struiken en bloemen planten. Het nieuwe motto wordt: groen waar het kan, steen waar het moet.

Verder werken aan een Singelpark voor iedereen

We zijn trots op het Singelpark, maar het is nog niet helemaal rond. We maken het Singelpark af en volledig toegankelijk voor iedereen.

Investeren in beter onderhoud parken en groenstroken

We investeren in beter onderhoud van de parken en groenstroken. Bestaand groen willen we behouden en beter beschermen. We faciliteren samenwerking van Stedelijk Beheer met bedrijven, bewoners en vrijwilligers bij het onderhoud van dat groen, zoals bijvoorbeeld in de Leidse Hout.

Meer prullenbakken

Er is een tekort aan prullenbakken in de openbare ruimte. Om parken en straten schoon te houden, komen er meer vuilnisbakken. Die maken we meteen bestand tegen meeuwen.

Meer groen en biodiversiteit

Op nieuwbouwlocaties komt er genoeg ruimte voor groen en biodiversiteit. Verder gaan we in samenspraak met bewoners en woningcorporaties gevels groener maken. We gaan biodiversiteit stimuleren door in de parken de natuur meer ruimte te geven. Verder zorgen we voor meer bij-vriendelijke plekken.

Een bereikbare en verkeersveilige stad

Een onderdeel van een leefbare stad is je veilig en snel kunnen verplaatsen van A naar B. We willen een autoluwe binnenstad creëren waar we ons voornamelijk te fiets, te voet of met het ov verplaatsen. Milieuvriendelijke vervoersmiddelen stimuleren we.

Onze keuzes:

Meer veiligheid voor fietsers

We vergroten de fietsveiligheid door meer straten te creëren met het ‘auto-te-gast’ concept in de binnenstad, in de wijken en in het stationsgebied. Verder verbreden we, waar nodig, de fietspaden.

Meer 30 kilometerzones

Op wegen zonder duidelijk gescheiden fietspad verlagen we de maximumsnelheid naar 30 km/h. Dit heeft vele voordelen: het verhoogt de veiligheid voor fietsers en spelende kinderen én zorgt voor minder luchtvervuiling.

Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Belangrijke locaties zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, winkels en woonwijken moeten goed bereikbaar blijven en waar nodig beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer.

Busvrije Steenstraat en Stationsweg

Om de entree van de stad gastvrijer en verkeersveiliger te maken, worden de Steenstraat en Stationsweg busvrij. In de binnenstad en tussen de Leidse wijken zetten we kleinere bussen in. Voor regionale lijnen naar buiten de stad blijven we grote bussen gebruiken. Deze bussen rijden dan niet meer over de Breestraat, maar over de Langegracht en Hooigracht.

Vernieuwing stationsgebied en busstation

We verbeteren de overstap tussen bus en trein en maken ons hard bij het Rijk voor financiering van een nieuw busstation bij Leiden Centraal. De nieuwe inrichting van het stationsgebied wordt vriendelijker, zodat wachten op het OV prettiger wordt. Er komen meer bankjes, overkappingen en groen.

Verkeersveiligheid borgen bij nieuwbouwprojecten

Bij nieuwbouwprojecten wordt van tevoren gekeken naar de extra verkeersdruk die het project oplevert en de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Projectontwikkelaars betalen mee aan de benodigde verkeersmaatregelen. Nieuwe woonwijken kunnen alleen worden gebouwd als de infrastructuur goed geregeld is.

Extra fietsenstalling binnenstad

We bouwen een extra fietsenstalling in de binnenstad. Fietsen die op de stoep staan geparkeerd veroorzaken overlast en zijn niet voetgangersvriendelijk, daarom zorgen we voor makkelijk bereikbare alternatieven.

Meer transferia en andere parkeergelegenheid aan de rand van de stad

Om de binnenstad autoluw te maken, is het belangrijk dat er voldoende parkeergelegenheid is aan de rand van de stad. Zo komt er op het BioSciencePark een nieuwe parkeergarage. Verder willen we samen met de regio kijken naar de aanleg van transferia rondom Leiden.

Een duurzaam en bereikbaar Leiden – wat we al bereikten

De afgelopen jaren heeft PvdA de betaalbaarheid van de energietransitie voor onze inwoners steeds weer op de politieke agenda gezet. Als je de energierekening niet kan betalen, heb je zeker geen geld om je hele huis te verduurzamen. We bestrijden daarom energiearmoede en hebben gezorgd voor een onderzoek naar een verduurzamingsprogramma waarmee we als gemeente zelf woningen gaan verduurzamen van mensen die dat niet kunnen betalen. Ook hebben we gezorgd dat veel sociale huurwoningen verduurzaamd konden worden.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?