Een gezond en sportief Leiden
Verkiezingsprogramma

Een gezond en sportief Leiden

We accepteren niet dat verschillen in inkomen leiden tot verschillen in gezondheid en levensverwachting.

Leiden moet een gezonde stad zijn voor alle Leidenaren. We bestrijden de gezondheidsverschillen. Als de financiële middelen beperkt zijn, kiezen we altijd eerst voor de kwetsbaarste mensen. We werken aan een stad waar kinderen gezond opgroeien, volwassenen gezond leven en ouderen zo lang mogelijk vitaal blijven. We zorgen dat iedereen kan sporten, ondersteunen sportverenigingen om vitaal te blijven en maken van clubhuizen het sociale hart van de wijk.

Iedereen heeft het recht om gezond te kunnen leven

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom investeren we extra in een gezonde leefstijl en leefomgeving. We geven prioriteit aan de wijken en groepen waarbinnen relatief veel mensen last hebben van gezondheidsproblemen. We accepteren niet dat verschillen in inkomen leiden tot verschillen in gezondheid en levensverwachting.

Onze keuzes:

Gezonde keuzes

Gezond leven is vaak nog veel te duur, daarom stimuleren we een gezonde leefwijze die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. We trekken daarin samen op met zorgverzekeraars. Ook bieden we goede publieksinformatie over gezonde keuzes.

Gezonde omgeving

We willen dat de inrichting van de stad mensen stimuleert om gezond te leven en we stellen hiervoor een plan op. Denk aan uitdagende speeltuinen en speelplekken, veilige wandel- en fietsroutes, voldoende watertappunten, een goede luchtkwaliteit en veel groen.

Gezonde scholen

We willen dat geen kind zonder ontbijt naar school hoeft. Op scholen komt er gratis groente en fruit. De gemeente blijft het aanbieden van gezond voedsel en dranken op scholen en sportverenigingen stimuleren. We maken de omgeving van scholen rookvrij en stimuleren kinderen om meer te bewegen.

Bestrijden eenzaamheid

We bevorderen de mentale gezondheid van Leidenaren en bestrijden eenzaamheid bij jong en oud. In elke wijk moet professionele hulp aanwezig zijn om mensen te helpen met psychische problemen. Door actief de wijk in te gaan en contacten te leggen met bewoners, bereiken we meer mensen die hulp nodig hebben.

Niet de markt maar de mens centraal

De zorg draait te veel om concurreren en winst maken. Wij staan voor zorg waarin de mens centraal staat en waarin zorgmedewerkers een fatsoenlijk salaris verdienen. De gemeente moet zich daar actief mee bemoeien.

Onze keuzes:

Goede zorgaanbieders

We beperken het aantal zorgaanbieders en werken met langdurige overeenkomsten, zodat zorg- en welzijnspartijen goede zorg en ondersteuning bieden, die past bij onze inwoners.

Schrappen onnodige regels en drempels

Zorgprofessionals hebben nog altijd last van overbodige overheidsregels en administratie. Samen met hen stellen we een actieplan op om onnodige regels en drempels te schrappen.

Bestrijden grote winsten en salarissen

We voorkomen dat zorginstellingen die gemeenschapsgeld ontvangen grote winsten maken en sluiten geen contracten met instellingen waar bestuurders een te hoog salaris krijgen.

De rekening eerlijk verdelen

We verdelen de zorgkosten eerlijk en ontzien daarbij de kwetsbaarste mensen. We maken ons in Den Haag hard voor het inkomensafhankelijk maken van de huishoudelijke ondersteuning. Zolang dit niet is geregeld, zoeken we de randen van de wet op.

Liefdevolle zorg en ondersteuning

Leiden is en blijft een sociale stad. We blijven daarom ook de komende jaren mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug geven, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan.

Onze keuzes:

Stimuleren ontmoeting en ontlasten mantelzorgers

We blijven investeren in eigen initiatieven en dagbesteding in de wijk voor jong en oud. We stimuleren ontmoeting, bieden mensen een zinvolle invulling van de dag en ontlasten mantelzorgers. Aanvullende, individuele ondersteuning is beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben.

Persoonlijkgerichte hulp en één aanspreekpunt

We zetten in op persoonsgerichte hulp waarbij elk gezin een duidelijk aanspreekpunt heeft. We willen bovendien dat Leidenaren op één plek in hun wijk terecht kunnen met hulpvragen. Daarom voegen we de sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams samen. De eerste stap is dat we ze gezamenlijk huisvesten en de samenwerking bevorderen.

Niemand slaapt op straat

Niemand slaapt op straat. Daarom realiseren we een nieuwe dak- en thuislozenopvang, waar mensen een eigen kamer krijgen, zodat ze in een beschermde omgeving kunnen werken aan hun toekomst.

Steun voor mantelzorgers en pleegouders

Steeds meer Leidenaren zijn betrokken bij de zorg voor hun naasten. Daar ondersteunen we ze in. We helpen mantelzorgers en pleegouders. Dat doen we bijvoorbeeld met dagbesteding en respijtzorg zodat mantelzorgers tijdelijk hun zorg kunnen overdragen. We faciliteren lotgenotencontact, ondersteunen inloophuizen en hospices en stimuleren de inzet van technologische middelen.

Dementievriendelijke gemeente

We ondersteunen het lopende Leidse initiatief voor een stad- en wijkgerichte aanpak om toe te werken naar een dementievriendelijke gemeente.

Goede jeugdhulp is bereikbaar voor alle kinderen

Ieder kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien. We bieden passende hulp voor kinderen die dat nodig hebben.

Onze keuzes:

Kind en de hulp die het nodig heeft staan centraal

We willen dat het kind en de hulp die het nodig heeft centraal staat. Jeugdhulpverleners moeten beter samenwerken en de hulp voor het kind moet beter aansluiten bij wat er nodig is. We proberen daarbij kinderen zoveel mogelijk kind te laten zijn en luisteren goed naar wat kinderen zelf willen.

Kinderen die hulp hardst nodig hebben sneller helpen

De wachtlijsten in de specialistische jeugdzorg zijn enorm opgelopen. We willen problemen verhelpen voordat ze veel erger worden en willen daarom dat kinderen die de hulp het hardst nodig hebben meteen geholpen worden. Voor jongeren die op een wachtlijst staan, is er goede overbruggingszorg.

Passende jeugdzorg en jeugdhulp

Vier op de vijf kinderen in de jeugdzorg is ook geholpen met een minder zwaar traject. We maken afspraken met huisartsen en praktijkondersteuners zodat we die kinderen lichtere en daarmee passendere jeugdzorg kunnen bieden.

PIT-aanpak voortzetten

Het Preventief Interventie Team (PIT) voorkomt dat jongeren in de criminaliteit belanden door vroeg te signaleren en in te grijpen bij gedragsproblematiek. De aanpak sluit goed aan bij wat deze kinderen kunnen en nodig hebben en daarom willen we dat dit team doorgaat.

Vitaal oud worden in Leiden

Een steeds groter deel van de Leidenaren is ouder dan 65 jaar. Hier moet de gemeente goed op inspelen zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en actief kunnen blijven.

Onze keuzes:

Zorg samen met ouderen organiseren

We laten ouderen meedenken bij hoe de zorg in hun wijk wordt georganiseerd, zoals met Stevenshof Vitaal. Ook werken we samen met Zorg en Zekerheid aan het verbeteren van de samenwerking tussen thuiszorgaanbieders, de eerstelijnszorg en het welzijnswerk, zodat mensen een passend hulpaanbod krijgen.

Meer nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen

We bieden ruimte aan nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen, zoals knarrenhofjes en woonzorgappartementen, waar ouderen bij elkaar wonen en zorg dichtbij is.

Levensloopbestendig wonen in buurten met voorzieningen dichtbij

In alle wijken komen levensbestendige woningen. Voorzieningen als een huisarts, apotheek, supermarkt en openbaar vervoer zijn dichtbij. Ook breiden we het aantal buurtontmoetingsplekken uit en we maken hierbij gebruik van bestaande locaties, zoals speeltuingebouwen. De winkelcentra en buurthuizen zijn huiskamers van de buurt. Zo bestrijden we eenzaamheid in onze stad.

Betere bewustwording cybercrime

We maken ouderen in onze stad beter bewust van de gevaren van cybercrime.

Iedereen kan sporten

De PvdA is al jaren dé sportpartij van Leiden. We zijn nauw betrokken bij de Leidse sport en zetten ons in om alle Leidenaren in beweging te krijgen. De afgelopen jaren is al veel verbeterd, maar stilzitten is geen optie. Daarom doen we concrete voorstellen om meer kinderen aan het sporten te krijgen en sport toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. Sportverenigingen zijn hierbij essentieel.

Onze keuzes:

Laagdrempelig sporten voor kinderen

We maken het makkelijker voor kinderen om laagdrempelig sporten uit te proberen. We maken het structureel mogelijk om gratis sportmaterialen te kunnen lenen via de uitleenpunten die door een voorstel van de PvdA zijn gerealiseerd.

Sport voor mensen en kinderen met een kleine beurs

We communiceren actiever dat kinderen uit arme gezinnen kunnen sporten via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. We regelen dat ook volwassenen met een kleine beurs kunnen sporten door deel te nemen aan het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Daarnaast steunen we mooie initiatieven om kinderen uit armere gezinnen (gratis) te laten sporten, zoals bij Leiden Sportzomer van DIOK en Roodenburg.

Sport voor iedereen

We vergroten het sportaanbod voor ouderen en mensen met een beperking. We ondersteunen een grote diversiteit aan sportaanbod, zodat iedereen de sport kan vinden die bij hem of haar past. Ook blijven we (top)sportevenementen ondersteunen, zodat de hele stad kan kennismaken met sport en verleid wordt om zelf te gaan sporten.

Divers bestuur en vrijwilligersbestand voor sportclubs

Door de basisbanen die we invoeren, kunnen mensen aan de slag als clubmanagers of sportparkbeheerders. We helpen de sportverenigingen bij hun ambities om een divers bestuur en vrijwilligersbestand te krijgen.

Ruimte voor sport

Er moet voldoende ruimte zijn voor sport in Leiden en daarom willen we dat er voor iedere woning in Leiden minimaal zestien vierkante meter aan sportterrein beschikbaar is.

Meer openbare sportvoorzieningen

We realiseren meer openbare sportvoorzieningen in de wijken en stimuleren dat sportvelden goed gebruikt worden. De natuurijsbaan in de Stevenshof moet het hele jaar door gebruikt kunnen worden voor meer sport, zoals atletiek. Op het terrein van Crescendo in de Mors maken we ruimte voor nieuwe sporten, zoals een skatepark. We onderzoeken bovendien het behoud van de 3 Octoberhal als extra zaalsportlocatie.

Oplossing voor Roodenburg, DIOK en denksport

We lossen het probleem van voetbalvereniging Roodenburg, die al jaren geen gebruik kan maken van het hoofdveld, op. Daarnaast ondersteunen we de plannen voor een derde rugbyveld voor DIOK en voor een vernieuwd denksportcentrum.

Nieuw hockeyveld zo min mogelijk ten koste van groen

Het ruimtetekort van Hockeyvereniging Roomburg is nog niet opgelost, waardoor kinderen die dat willen niet kunnen hockeyen. We volgen de uitslag van het referendum en steunen een oplossing waarmee een nieuw hockeyveld zo min mogelijk ten koste gaat van het groen.

Een gezond en sportief Leiden: wat we al bereikten

Het welzijnswerk was de afgelopen jaren steeds sterk versnipperd, waardoor veel mensen niet de ondersteuning kregen die ze nodig hadden. Sinds 2020 zijn Incluzio, SOL en BUZZ begonnen en zij werken vernieuwend en beter samen en bieden zo een betere ondersteuning zodat elke Leidenaar een sterke sociale basis heeft. Tijdens de coronacrisis hebben de nieuwe buurtsportcoaches bijvoorbeeld veel jongeren en ouderen in beweging gehouden.

PvdA-wethouder Marleen Damen heeft in 2020 het Actieplan Leiden op Leeftijd gepresenteerd. Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat als het aantal ouderen de komende jaren stijgt, er voldoende passende woningen komen, de zorg goed geregeld is, er voldoende mogelijkheden zijn voor sociaal contact en er meer innovatie komt in eHealth.

Er komt een nieuw zwembad, een ijshal en twee sporthallen. Ook komen er twee gratis uitleenpunten voor sportmaterialen in Leiden Noord en Zuidwest en zijn er jaarlijks extra middelen beschikbaar voor het ondersteunen van (top)sportverenigingen. Ons voorstel om buitenzwembad De Zijl open te houden is aangenomen en we hebben gezorgd voor een nieuw veld in de Mors voor DoCoS en DIOK.

Deel dit